Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é fá fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n é dí junman’n

Wafa nga é fá fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n é dí junman’n

Kɛ ɔ ko naan be nga kannganlɛ’n ti kekle man be’n, b’a wun Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ nga be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n be wlɛ, i ti yɛ be yili fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n niɔn. Like suanlɛ kun fa fluwa’n i bue nɲɔn. Wafa nga desɛn’m be su be wiengu su’n, i su yɛ e nian e kle sran’m be like-ɔ.

Fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n naan amun a ɲan nguan tititi, ɔ nin fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n be nun desɛn’m be ti kun. Sanngɛ klikli’n, i nun ndɛ nga be klɛli’n sɔnnin tra nɲɔn su’n i nun liɛ’n. Yɛ sran ng’ɔ si fluwa kanngan’n yɛ e fa kle i like-ɔ. Blɛ sunman’n, i nun yɛ jasin bofuɛ’m be nian be kle sran’m be like-ɔ. Kpɛkun be fa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n be man like suanfuɛ’n. Kuku kun o fluwa’n i bue sunman su. Sɛ like suanfuɛ’n kwla wun i nun ndɛ’n i wlɛ’n, e kwla koko su yalɛ.

E kwla fa fluwa sɔ mun e man sran mun blɛ kwlaa nun. Kɛ e nin sran mun é súan like’n, maan e fɛ i nun desɛn mun e yiyi Biblu’n nun ndɛ’n nun. Maan e usa kosan nga mɔ maan like suanfuɛ’n kwla kɛn i klun ndɛ’n. I sɔ’n úka e naan y’a wun kɛ ɔ wun ndɛ’n i wlɛ. Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be o fluwa’n i bue kwlaa’n i ja ngua lɛ. Maan e kanngan nun naan e koko su yalɛ. Kɛ e ko wie fluwa’n i nun like suan’n, maan e fa fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? e kle sran’n i like ekun. I sɔ’n ɔ́ úkɛ i naan b’a kwla yo i batɛmun.