Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  апрел 2015

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Һәјатымы дәјишән үч суал

Һәјатымы дәјишән үч суал
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1949

  • ӨЛКӘ: БИРЛӘШМИШ ШТАТЛАР

  • КЕЧМИШДӘ: МӘНАЛЫ ҺӘЈАТЫН АХТАРЫШЫНДА ОЛУБ

КЕЧМИШИМ.

Мән Нју–Јоркун (АБШ) шималында јерләшән кичик шәһәрдә, Анкрамда бөјүјүб боја-баша чатмышам. Бу шәһәрдә һәр аддым башы сүдчүлүк фермалары вар иди. Буна ҝөрә дә инәкләрин сајы инсанларын сајыны кечмишди.

Шәһәримиздә бирҹә килсә вар иди. Аиләмиз дә ора ҝедирди. Һәр базар сәһәр-сәһәр бабам ајаггабымы тәмизләјиб мәни килсә мәктәбинә апарырды. Өзүмлә һәмишә нәнәмин мәнә бағышладығы ағ Мүгәддәс Китабы ҝөтүрүрдүм. Орада мәнә, баҹыма вә гардашыма зәһмәткеш олмағы, башгаларына һөрмәт ҝөстәрмәји, көмәк етмәји, һәр шејә ҝөрә шүкр еләмәји өјрәдирдиләр.

Бөјүјәндән сонра мән башга јерә көчдүм вә мәктәбдә мүәллимә кими ишләмәјә башладым. Аллаһла, һәјатла бағлы чохлу суалларым вар иди. Бәзи шаҝирдләрим чох габилијјәтли идиләр. Диҝәрләри онлар кими габилијјәтли олмасалар да, чох чалышырдылар. Бәзиләринин физики гүсурлары олмадығы һалда, диҝәрләринин вар иди. Мән буну әдаләтсизлик һесаб едирдим. Бәзән о гәдәр дә габилијјәти олмајан ушагларын аналары белә дејирди: «Аллаһ белә мәсләһәт билиб». Баша дүшә билмирдим, ҝөрәсән, Аллаһ нәјә ҝөрә бәзи ушагларын физики гүсурла доғулмасына изин верир. Ахы ушагларын һеч бир ҝүнаһы јохдур.

Мән һәмчинин дүшүнүрдүм: «Һәјатымы нәјә һәср едим ки, һәдәр ҝетмәсин?» Чүнки ҝөзүмүн габағында вахт учуб ҝедирди. Мән јахшы аиләдә бөјүмүшәм, јахшы тәһсил алмышам, инди исә севдијим ишдә ишләјирдим. Амма ҝәләҹәк мәнә мәнасыз ҝәлирди. Фикирләширдим ки, узаг башы, әрә ҝедәҹәјәм, гәшәнҝ евим олаҹаг, бир-ики ушаг доғаҹам, тәгаүдә чыхана кими ишләјәҹәм, сонра да өмрүмүн галан һиссәсини гоҹалар евиндә кечирәҹәјәм. Вәссәлам?! Һәјатын мәнасы елә бундадыр?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Бир дәфә јајда бәзи мүәллимәләрлә јығышыб Авропаја сәјаһәтә чыхдыг. Биз Вестминстер аббатлығына, Парис Мәрјәм Ана килсәсинә, Ватикана вә башга хырда килсәләрә ҝетдик. Һара ҝедирдим, мәни нараһат едән суаллары верирдим. Евә, Слотсбурга (Нју-Јорк) дөнәндән сонра орада да бир нечә килсәни  ҝәздим. Амма һеч бири мәни гане едән ҹаваб вермәди.

Ҝүнләрин бир ҝүнү 12 јашлы бир шаҝирд јахынлашыб мәнә үч суал верди. Илк әввәл, о, онун Јеһованын Шаһиди олдуғуну билиб-билмәдијими сорушду. Мән дедим «билирәм». Икинҹиси, о сорушду ки, мән Јеһованын Шаһидләри барәдә даһа чох билмәк истәјәрәмми. «Һә», — дејә ҹаваб вердим. Үчүнҹүсү исә, о мәндән һарада јашадығымы сорушду. Она үнванымы дејәндә мәлум олду ки, сән демә, биз гоншујуг. Һеч ағлыма да ҝәлмәзди ки, бу гызҹығазын вердији үч суал мәним һәјатымы һәмишәлик дәјишәҹәк.

Чох кечмәмиш о, велосипедилә евимә ҝәлди вә мәнә Мүгәддәс Китабы өјрәтмәјә башлады. Дин хадимләриндән сорушдуғуму ондан да сорушдум. Онларын ҹаваб верә билмәдији суаллара о ҹаваб верди. Өзү дә ки, бу ҹаваблары мәним өз Мүгәддәс Китабымдан ачыб ҝөстәрди. Мараглыдыр ки, о вахта гәдәр һәмин ајәләрә фикир вермәмишдим.

Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләрим мәнә севинҹ вә мәмнунлуг бәхш еләди. 1 Јәһја 5:19 ајәсини охујанда үрәјим ҹуша ҝәлди. Орада дејилир: «Биз билирик ки, биз Аллаһданыг, бүтүн дүнја исә Шәририн әлиндәдир». Дүнјадакы бүтүн әзаб-әзијјәтләрин Аллаһдан јох, Шејтандан олдуғуну биләндә вә Аллаһын тезликлә вәзијјәти дүзәлдәҹәјини өјрәнәндә үрәјим јеринә ҝәлди (Вәһј 21:3, 4). Бир шеј анладым, Мүгәддәс Китабын баша дүшмәк үчүн ону дүзҝүн изаһ етмәк лазымдыр. Нә олсун ки, мәнә 12 јашлы ушаг дәрс кечиб, мәним үчүн һәгигәт һәгигәт олараг галыр, фәрги јохдур, ону ким дејир.

Амма јенә дә, мәнә мараглы иди, Јеһованын Шаһидләри дедикләринә өзләри әмәл едирләр, јохса јох. Мисал үчүн, бу гызҹығаз вурғуламышды ки, әсил мәсиһиләр сәбир вә хејирхаһлыг кими кејфијјәтләр әкс етдирирләр (Галатијалылара 5:22, 23). Мән онда бу хүсусијјәтләрин олуб-олмадығыны јохламаг истәдим. Буна ҝөрә бир дәфә гәсдән евә ҝеҹ ҝәлдим. Мәнә мараглы иди, ҝөрәсән, о, мәни ҝөзләјәҹәк? Ҝөзләсә дә, ҝеҹикдијимә ҝөрә әсәбиләшәҹәк? Евә ҝедән јола чыханда ҝөрдүм ки, о, гапынын ағзында дуруб мәни ҝөзләјир. О, мәни ҝөрән кими машыныма тәрәф гачыб деди: «Индиҹә евә ҝедиб анама демәк истәјирдим ки, хәстәханалара вә полисә зәнҝ едиб өјрәнсин ҝөрсүн сизә бир шеј олмајыб? Ахы сиз һеч вахт ҝеҹикмирсиниз. Сизә ҝөрә чох нараһат идим!»

Бир дәфә дә мән она гәлиз бир суал вердим. Дүшүнүрдүм ки, бу јашдакы ушаг чәтин ки она ҹаваб версин. Билмәк истәјирдим, ҝөрәсән, о, ҹавабы өзүндән ујдураҹаг? Суалы верәндә о, мәнә ҹидди-ҹидди бахыб деди: «Билирсиниз, бу, чәтин суалдыр. Мән инди ону јазарам вә евдә валидејнләримдән сорушарам». О, нөвбәти дәфә ҝәләндә суалымы ҹавабландыран «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны ҝәтирди. Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри бүтүн суалларыма Мүгәддәс Китабын әсасында ҹаваб верирди. Мәни онлара ҹәлб едән дә елә бу иди. Мән о гызҹығазла өјрәнмәни давам еләдим вә бир илдән сонра Јеһованын Шаһиди олдум *.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Нәһајәт, бүтүн суалларымын ҹавабыны тапдым. Өјрәндикләрими һамы илә бөлүшмәк истәјирдим (Мәтта 12:35). Әввәл-әввәл валидејнләрим јени етигадыма гаршы чыхырдылар. Амма вахт кечдикҹә онлар сакитләшдиләр. Анам һәјатынын сонуна јахын Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады. Һејиф, онун вәфтиз олмаға өмрү јетмәди, амма әминәм ки, о, Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә гәрар вермишди.

1978-ҹи илдә мән Илајас Казан адлы бир Јеһованын Шаһиди илә аилә гурдум. 1981-ҹи илдә бизи Бејтелә * дәвәт етдиләр. Тәәссүфләр олсун ки, биз орада ҹәми дөрд ил хидмәт едәндән сонра Илајас вәфат етди. Амма бундан сонра да Бејтелдә хидмәт етмәјә давам етдим. Бурада башым һеч олмаса гарышырды вә бир аз раһатлашырдым.

2006-ҹы илдә мән Бејтелдә хидмәт едән Ричард Елдредлә евләндим. Биз инди дә бу шәрәфли хидмәтдәјик. Мән Аллаһ һагда һәгигәти өјрәндим. Бунунла мән нәинки узун мүддәт ахтарышында олдуғум суалларымын ҹавабыны, һәмчинин һәјатын әсил мәнасыны тапдым. Бүтүн бунлар бир гызҹығазын вердији үч суалдан башлады.

^ абз. 16 Үмумиликдә, бу гыз вә онун баҹы–гардашлары беш мүәллиминә Мүгәддәс Китабы өјрәниб, Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә көмәк едибләр.

^ абз. 18 «Бејтел» сөзүнүн мәнасы «Аллаһын еви» демәкдир. Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дүнјадакы филиаллары белә адланыр (Јарадылыш 28:17, 19; һашијә). Бејтел аиләсинин үзвләри Јеһованын Шаһидләринин тәлим програмыны дәстәкләјән мүхтәлиф ишләри һәјата кечирирләр.