Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Өлмәк истәмирдим!

Өлмәк истәмирдим!
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1964

  • ӨЛКӘ: ИНҜИЛТӘРӘ

  • КЕЧМИШДӘ: ҜӘНҸ ЈАШЫНДА АНА ОЛАН ҮСЈАНКАР ГЫЗ

КЕЧМИШИМ

Мән Лондонда, әһалинин сых мәскунлашдығы Паддингтон әразисиндә анадан олмушам. Анам вә үч бөјүк баҹымла бир јердә јашајырдым. Атам әјјаш иди, онун бизимлә јашадығы һисс олунмурду, евә һәрдәнбир ҝәлирди.

Ушаг оланда анам мәнә һәр ахшам дуа етмәји өјрәтмишди. Мәним балаҹа Зәбур китабым вар иди. Орадакы мәзмурлары өзүмдән гошдуғум мусигиләрлә охујурдум. Бир дәфә башга бир китабдан белә бир ифадә охудум: «Бир ҝүн ачылан сабаһы ҝөрмәјәҹәксән». Һәмин ҝеҹә ҝөзүмә јуху ҝетмәди, ҝәләҹәк барәдә фикирләр мәни раһат бурахмырды: «Ола билмәз, һәјат бунунла битсин. Бәс мән нијә дүнјаја ҝәлмишәм?» Мән өлмәк истәмирдим!

Оккултизмлә марагланмаға башладым. Өлүләрлә данышмаға ҹәһд ҝөстәрирдим, синиф јолдашларымла гәбиристанлыға ҝедирдим. Биз горхулу филмләрә бахырдыг, бу, хошумуза ҝәлирди, амма бир тәрәфдән дә горхурдуг.

Артыг он јашымдан өз билдијими едирдим. Сигарет чәкмәјә башладым, сонра исә марихуанаја кечдим. Он бир јашым оланда ички ичмәјә башладым. Дадындан хошум ҝәлмәсә дә, ичкили олмагдан хошум ҝәлирди. Мусигини вә рәгс етмәји дә севирдим. Тез-тез дискотекалара, ҝеҹә клубларына ҝедирдим. Ҝеҹә евдән ҝизлин чыхыр, һава ишыгланмамыш ҝери гајыдырдым. Нөвбәти ҝүн дәһшәт јорғун олдуғум үчүн мәктәбә ҝетмәјә һалым олмурду. Ҝедәндә дә, фасилә заманы ички ичирдим.

Мәктәби гуртаранда гијмәтләрим чох ашағы олду. Һансы һоггалардан чыхдығымдан анамын хәбәри олмадығы үчүн гијмәтләримә ҝөрә чох әсәбиләшмишди. Биз далашдыг вә мән евдән гачдым. Бир мүддәт ҝөрүшдүјүм оғланла бирҝә јашадым. Ады Тони олан бу оғлан сојғунчулугла мәшғул иди вә наркотик сатырды. Ону һамы давакар инсан кими таныјырды. Чох кечмәмиш һамилә галдым. Оғлумуз оланда ҹәми 16 јашым вар иди.

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ

Дөвләт мәнә никаһдан кәнар өвладлары олан аналар үчүн нәзәрдә тутулан јатагханада бир отаг вермишди. Јеһованын Шаһидләри илә дә елә орада таныш олдум. Ики Јеһованын Шаһиди һәр дәфә ҝәлиб бурадакы бәзи ҝәнҹ аналара баш чәкирди. Бир ҝүн онларын сөһбәтинә гошулдум. Јеһованын Шаһидләринин сәһв олдугларыны сүбут етмәк истәјирдим. Анҹаг онлар Мүгәддәс Китабын васитәсилә һәр суалыма сакит вә ајдын шәкилдә ҹаваб верирдиләр. Онларын меһрибан олмағы хошума ҝәлмишди. Буна ҝөрә дә мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәләрини өзүм истәдим.

Чох кечмәмиш Аллаһын Кәламындан өјрәндикләрим һәјатымы дәјишди. Ушаглыгдан өлмәкдән горхурдум. Анҹаг Мүгәддәс Китабдан өјрәндим ки, өлүләр дириләҹәк (Јәһја 5:28, 29). Һәм дә билдим ки, Аллаһ һәр биримизин шәхсән гајғысына галыр (1 Бутрус 5:7). Мәнә ән чох Әрәмја 29:11 ајәсиндә јазылан сөзләр тәсир еләди. Орада дејилир: «Мән сизинлә бағлы нијјәтими билирәм, — бәјан едир Јеһова, — сизә бәла јох, әмин-аманлыг вермәк нијјәтиндәјәм, амалым сизә ҝөзәл ҝәләҹәк, үмид бәхш етмәкдир». Бу ајәдән сонра мәним јерүзү Ҹәннәтдә әбәди јашамаг үмидим даһа да артды (Зәбур 37:29).

Јеһованын Шаһидләри мәнә сәмими мәһәббәт бәсләјирдиләр. Јеһованын Шаһидләринин ибадәт евинә ҝетдијим илк ҝүндән орадакы аб-һава хошума ҝәлди. Һамы ҝүләрүз, меһрибан иди (Јәһја 13:34, 35). Јеһованын Шаһидләринин јығынҹагларында мәнә ҝөстәрилән мүнасибәт ҝетдијим килсәдәки мүнасибәтдән јерлә ҝөј гәдәр фәргләнирди. Јеһованын Шаһидләри сүрдүјүм һәјат тәрзинә бахмајараг, мәнә хош мүнасибәт ҝөстәрирдиләр. Онлар мәнә вахт ајырыр, диггәт вә гајғы ҝөстәрир, јери ҝәләндә көмәк әлләрини узадырдылар. Өзүмү бөјүк, севҝи долу бир аиләнин ичиндә һисс едирдим.

Мүгәддәс Китабдан өјрәндим ки, Аллаһын гојдуғу әхлаг нормаларына ујғун ҝәлмәк үчүн һәјатымда бәзи шејләри дәјишмәлијәм. Сигарети атмаг мәнә чох чәтин олду. Бәзи мусигиләр мәндә марихуана чәкмәк истәји ојадырды, она ҝөрә даһа онлара гулаг асмадым. Ајыг галмаг истәдијим үчүн дискотекалара вә ҝеҹә клубларына ҝетмәјә сон гојдум. Чүнки ән чох орада ичирдим. Мәнә јахшы тәсир едән, дәјишмәјә көмәк едән инсанларла достлашдым (Мәсәлләр 13:20).

Һәмин вахтларда Тони дә Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнирди. Јеһованын Шаһидләри онун суалларына Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердикләри үчүн Тони дә өјрәндикләринин һәгигәт олдуғуна әмин олду. О, һәјатында көклү дәјишикликләр еләди: кечмиш давакар достларындан узаглашды, сојғунчулуг етмәјә сон гојду вә марихуананы атды. Баша дүшдүк ки, Јеһова Аллаһы там разы салмаг үчүн әхлагсыз һәјат тәрзимиздән әл чәкмәли, оғлумузу бөјүтмәк үчүн сабит мүһит јаратмалыјыг. Беләҹә, 1982-ҹи илдә евләндик.

«Мән артыг ҝәләҹәклә, өлүмлә бағлы нараһатчылыгларыма ҝөрә ҝеҹәләр јухусуз галмырам»

«Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» * журналларындан мәним мүбаризә апардығым саһәләрдә уғур газанан баҹы-гардашларын биографијасыны охујурдум. Онларын нүмунәси мәни чох руһландырырды, тәслим олмамаг үчүн ҝүҹ верирди! Јеһоваја һәрарәтлә дуа едирдим ки, мәндән әлини үзмәсин. 1982-ҹи илдә Тони илә мән Јеһованын Шаһиди олдуг.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ

 

Јеһова Аллаһы танымағым һәјатымы хилас етди. Тони илә мән чәтин анларымызда да Јеһованын дәстәјини һисс едирдик. Проблемләримизи Јеһованын үзәринә гојмағы өјрәндик. Аллаһын әли һәмишә аиләмизин үзәриндә олуб (Зәбур 55:22).

Оғлумла гызыма Јеһова һаггында өјрәтмәк мәнә бөјүк зөвг верирди. Инди нәвәләримин дә Аллаһа јахынлашдығыны ҝөрәндә үрәјим даға дөнүр.

Мән артыг ҝәләҹәклә, өлүмлә бағлы нараһатчылыгларыма ҝөрә ҝеҹәләр јухусуз галмырам. Инди Тони илә бирҝә һәр һәфтә Јеһованын Шаһидләринин диҝәр јығынҹагларына ҝедиб орадакы диндашларымызы руһландырырыг. Биз онларла бирликдә инсанлара өјрәдирик ки, Иса пејғәмбәрә иман ҝәтирсәләр, онлар да әбәди һәјатда јашаја биләҹәкләр.

^ абз. 18 Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилир.