Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2017

Јығынҹағымыздакы ҝәнҹләрлә вахт кечирмәк мәнә севинҹ ҝәтирир

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Бејсболу һәр шејдән чох севирдим!

Бејсболу һәр шејдән чох севирдим!
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1928

  • ӨЛКӘ: КОСТА-РИКА

  • КЕЧМИШДӘ: ПЕШӘКАР ИДМАНЧЫ ВӘ ГУМАРБАЗ

КЕЧМИШИМ

Мән Коста-Риканын шәргиндә јерләшән лиман шәһәри Пуерто-Лимонда бөјүјүб боја-баша чатмышам. Аиләмиздә сәккиз ушаг вар иди, мән једдинҹи ушаг идим. Сәккиз јашым оланда атам вәфат етди. Буна ҝөрә дә анам бизи тәк бөјүтмәли олду.

Ушаглыгдан идманы чох севирдим. Бејсбол әввәлләр һәјатымын ајрылмаз һиссәси олуб. Јенијетмә јашларымда һәвәскар бејсбол лигасына үзв олдум. Тәхминән 20 јашым оланда мәшгчи мәнә Никарагуадакы пешәкар командада ојнамағы тәклиф етди. Амма Никарагуаја көчә билмәздим, чүнки һәмин вахт анам хәстә иди вә она мән бахырдым. Буна ҝөрә дә тәклифә јох демәли олдум. Сонралар башга бир мәшгчи мәни һәвәскарлардан ибарәт јығма командада, Коста-Риканын милли бејсбол командасында ојнамаға дәвәт етди. Бу дәфә тәклифи гәбул етдим. Мән 1949—1952-ҹи илләр арасы милли командада ојнамышам вә Куба, Мексика, Никарагуада кечирилән ојунларда иштирак етмишәм. Ојунларда тутуҹу ролунда чыхыш едирдим. Мән чох јахшы ојнајырдым, һәтта елә олмушду ки, 17 ојун далбадал ојнајыб бир дәфә дә олсун сәһв бурахмамышдым. Азаркешләрин дилиндән адымы ешитмәк мәнә ләззәт едирди.

Мән натәмиз һәјат сүрүрдүм. Бир гызла ҝөрүшсәм дә, чохлу гадынларла вахт кечирирдим. Һәмчинин чох ичирдим. Бир дәфә о гәдәр ичмишдим ки, сәһәр ојананда евә неҹә ҝәлиб чыхдығымы јадыма сала билмирдим. Еләҹә дә пулла домино ојнајыр вә лотореја ојунларына гошулурдум.

Бу әрәфәдә анам Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады. О чалышырды ки, мәни дә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә тәшвиг етсин, амма ҹәһдләри боша чыхырды, чүнки мәним фикрим-зикрим анҹаг идманда иди. Һәтта наһар вахты ојун мејданчасында мәшг едәндә, јемәк јадыма дүшмүрдү, бүтүн диггәтим ојунда олурду. Бејсболу һәр шејдән чох севирдим!

29 јашым оланда ојунда ҹидди зәдә алдым, топу тутмаг истәјәндә јараландым. Мүалиҹәдән сонра јенидән ојунларда там шәкилдә иштирак едә биләрдим, амма гәрара ҝәлдим ки,  мәшгчи кими чалышым. Мән һәвәскарлардан ибарәт команданын ојунчуларыны мәшг етдирирдим. Иш јерим евимә јахын иди.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ

1957-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринин дәвәтини гәбул едиб онларын топлантысында иштирак етдим. Топланты әввәлләр бејсбол ојнадығым стадионда кечирилирди. Стадионда отуруб ҹамааты мүшаһидә едирдим. Онлар бир-бири илә һөрмәтлә давранырдылар. Бу инсанларла бејсбол ојунларындакы һајлы-күјлү, давакар азаркешләр арасындакы фәрги ҝөрмәмәк мүмкүн дејилди. Топлантыда ҝөрдүкләрим мәни Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә онларын ибадәт ҝөрүшләринә ҝетмәјә тәшвиг етди.

Мүгәддәс Китабдан өјрәндијим тәлимләр мәнә дәрин тәсир бағышлајырды. Мисал үчүн, Иса Мәсиһин ахырзаманда Падшаһлыг һагда мүждәнин бүтүн дүнјада тәблиғ олунаҹағы барәдә дедији пејғәмбәрлик (Мәтта 24:14). Һәмчинин өјрәндим ки, мәсиһиләр тәблиғ ишинә ҝөрә пул алмырлар. Чүнки Мәсиһ бујурмушду: «Тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин» (Мәтта 10:8).

Мүгәддәс Китабы өјрәнәндә орада јазыланларла Јеһованын Шаһидләринин давранышыны тутушдурурдум. Онларын мүждәни бүтүн дүнјаја јајмаг үчүн ҹан гојдугларыны ҝөрәндә һејран галырдым. Онлар Иса Мәсиһин тапшырығына әмәл едәрәк фәдакар һәјат јашајырдылар. Буна ҝөрә дә Марк 10:21 ајәсиндә Мәсиһин «ардымҹа ҝәл» чағырышыны охујанда мәндә Јеһованын Шаһиди олмаг истәји јаранды.

Амма мән дәрһал гәти аддымлар ата билмәдим. Узун илләр лотереја ојнајыр вә мәнә «уғур» ҝәтирән рәгәмә пул гојурдум. Бир ҝүн Мүгәддәс Китабдан өјрәндим ки, Јеһова Аллаһ «Бәхт аллаһына» инанан вә тамаһкар инсанлары мүһакимә едир (Әшија 65:11; Колослулара 3:5). Одур ки, гумара сон гојмаг гәрарына ҝәлдим. Бу гәрары вердијим һәфтәнин базар ҝүнү мәним «уғурлу» рәгәмим удуша дүшдү. Һәмин һәфтә ојнамадығым үчүн ҹамаат мәни мәсхәрәјә гојмаға башлады. Мәни мәҹбур едирдиләр ки, јенә ојнајым. Амма мән гәрарымда гәти идим. О вахтдан гумара һәмишәлик «әлвида» дедим.

Јеһованын Шаһидләринин топлантысында вәфтиз олаҹағым ҝүн дахилимдәки «јени шәхсијјәти» сынаға чәкән бир вәзијјәтлә үзләшдим (Ефеслиләрә 4:24). Һәмин ахшам отелә гајыданда ҝөрдүм ки, кечмиш севҝилим галдығым отағын гапысынын ағзында дуруб мәни ҝөзләјир. О, мәнә деди: «Јахшы да, Семи, ҝәл ҝедәк әјләнәк». Мән дәрһал «јох!» дедим. Она дедим ки, мән Мүгәддәс Китабын ганунларына әмәл едирәм, тәмиз һәјат тәрзи сүрүрәм (1 Коринфлиләрә 6:18). О тәәҹҹүбләнди. Мүгәддәс Китабын әхлаг нормаларыны кичилтмәјә башлады вә тәкид етди ки, јенидән ҝөрүшмәјә башлајаг. Мән исә она һеч нә демәдән отаға ҝириб архамҹа гапыны бағладым. 1958-ҹи илдән бәри Јеһованын Шаһидијәм. О вахтдан бу јана һәјат тәрзими дәјишмәк үчүн вердијим гәрарлара садиг јашајырам вә буна ҝөрә чох хошбәхтәм.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ

Мүгәддәс Китабдакы әмрләрә әмәл етмәјин мәнә ҝәтирдији бүтүн фајдалары садаласам, бир китаб јазмаг олар! Мисал үчүн, мәним чохлу вәфалы достум вар, мәналы һәјат јашајырам вә әсл хошбәхтлијин нә олдуғуну дәрк етмишәм.

Мән бу ҝүн дә бејсбол ојнајырам, амма о, даһа һәјатымда әсас јери тутмур. Дүздүр, бејсбол мәнә шан-шөһрәт вә вар-дөвләт ҝәтирмишди, лакин бунлар ҝәлди-ҝедәрди. Аллаһла арамда јаранан достлуг вә диндашларымла гурдуғум хош мүнасибәт исә әбәдидир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир, Аллаһын истәјини јеринә јетирән исә әбәди јашајыр» (1 Јәһја 2:17). Инди мән бејсболу јох, Јеһова Аллаһы вә Онун халгыны һәр шејдән чох севирәм!