Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸЫЛЫ ОХУМАҒА ДӘЈӘР?

Төврат, Зәбур, Инҹили нә үчүн охумаға дәјәр?

Төврат, Зәбур, Инҹили нә үчүн охумаға дәјәр?
  • Һәјатда мәна вармы?

  • Нәјә ҝөрә инсанлар әзаб чәкир вә өлүр?

  • Ҝәләҹәк нә ҝәтирәҹәк?

  • Аллаһын ҝөзүндә нә дәрәҹәдә дәјәрлијик?

Нә вахтса бу кими суаллар сизи дә дүшүндүрүб? Әҝәр беләдирсә, сиз тәк дејилсиниз. Бу кими суаллар чохларыны марагландырыр. Бәс онлара ҹаваб тапмаг мүмкүндүр?

Милјонларла инсан бунун мүмкүн олдуғуну дүшүнүр. Чүнки онлар Мүгәддәс Китабдан (Төврат, Зәбур вә Инҹил) ганеедиҹи ҹаваблар тапыблар. Бәс сиз билмәк истәјәрдиниз Мүгәддәс Китаб бу суаллары неҹә ҹавабландырыр? Онда Јеһованын * Шаһидләринә мүраҹиәт един ки, сизинлә пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечсинләр.

Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы бирҝә өјрәнмәји тәклиф едәндә бәзиләри дејир ки, «вахтым јохдур», «чох гәлиздир», «мәнлик дејил». Амма бу тәклифи гәбул едәнләр дә вар. Онлар Төврат, Зәбур, Инҹилдә нә јазылдығыны өјрәнмәк үчүн јаранан имканы әлдән вермирләр. Ҝәлин бәзи инсанларын рәјинә бахаг.

  • «Мән католикләрин вә протестантларын килсәсинә, сигһ мәбәдинә, һабелә буддистләрин монастырына ҝетмишәм. Һәмчинин университетдә мәнә илаһијјат дәрси кечибләр. Бунунла белә, Аллаһла бағлы суалларым ҹавабсыз галмышды. Ҝүнләрин бир ҝүнү Јеһованын Шаһидләри гапыма ҝәлдиләр. Онлар Мүгәддәс Китабы ачыб суалларымы ҹавабландырдылар. Мән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг вердим» (Ҹилл, Инҝилтәрә).

  • «Һәјата даир чохлу суалларым вар иди, анҹаг бизим килсәдәки кешишин бу суаллара вердији ҹаваблар мәни гане етмирди. Лакин бир Јеһованын Шаһиди суалларыма ҹаваб вермәк үчүн јалныз Мүгәддәс Китабдан истифадә етди. О, мәндән бу барәдә даһа чох өјрәнмәк истәјиб-истәмәдијими сорушанда бөјүк мәмнунијјәтлә гәбул етдим» (Кеффи, Бенин).

  • «Өләндән сонра инсанла нә баш вердији мәни нараһат едирди. Елә билирдим ки, өлүләр дириләрә пислик едә билирләр. Амма јенә дә бу барәдә Мүгәддәс Китабда нә јазылдығыны билмәк истәјирдим. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһиди олан бир достумла Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башладым» (Жүзе, Бразилија).

  • «Мән Мүгәддәс Китабы охујурдум, амма охудуғуму баша дүшмүрдүм. Бир ҝүн Јеһованын Шаһидләри мәнә бәзи Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини ајдын шәкилдә изаһ етдиләр. Мәним үчүн чох мараглы иди, ҝөрәсән, онлардан даһа нә өјрәнә биләрәм» (Дениз, Мексика).

  • «Аллаһын ҝөзүндә дәјәрли олуб-олмадығым мәни чох нараһат едирди. Гәрара ҝәлдим ки, Мүгәддәс Китабда ады чәкилән Аллаһа дуа едим. Сәһәриси ҝүн Јеһованын Шаһидләри гапымы дөјдүләр вә мән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разы олдум» (Анжу, Непал).

Бу нүмунәләр бизә Иса пејғәмбәрин сөзләрини хатырладыр: «Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр хошбәхтдир» (Мәтта 5:3). Бәли, инсанларын Аллаһ һагда өјрәнмәјә тәләбатлары вар. Бу тәләбаты јалныз Аллаһ өдәјә биләр вә О, буну Өз Кәламы васитәсилә едир.

Бәс Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә нә дахилдир? Бунун сизә һансы хејри дәјә биләр? Нөвбәти мәгалә бу суаллары ајдын шәкилдә ҹавабландырыр.

^ абз. 8 Мүгәддәс Китаба әсасән, Јеһова Аллаһын адыдыр.