Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  апрел 2015

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ӘСАСЫНДА СӨҺБӘТ

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнү гејд етмәлијик?

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнү гејд етмәлијик?

Бурада Јеһованын Шаһидинин гоншулугда јашајан бир нәфәрлә сөһбәти тәгдим олунур. Тәсәввүр едәк ки, Јеҝанә адында Јеһованын Шаһиди Баһар ханымҝилә ҝәлир.

«ХАТИРӘМИ ЈАД ЕТМӘК ҮЧҮН БУНУ ҺӘМИШӘ ЕДИН»

Јеҝанә: Салам, Баһар ханым. Сизи кечән һәфтә Иса Мәсиһин Хатирә ҝеҹәсиндә ҝөрмәк чох хош иди *. Мәҹлисимиз хошунуза ҝәлди?

Баһар: Һә, хошума ҝәлди, амма, дүзүнү десәм, чох шеји баша дүшмәдим. Мән ешитмишәм ки, инсанлар Милад бајрамында Иса Мәсиһин доғум ҝүнүнү, Пасха бајрамында онун дирилмәсини гејд едирләр. Анҹаг һәлә ешитмәмишәм ки, кимсә онун өлүм ҝүнүнү гејд етсин.

Јеҝанә: Дүздүр, бүтүн дүнја Милад вә Пасха бајрамыны гејд едир. Анҹаг Јеһованын Шаһидләри фикирләшир ки, Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнү гејд етмәк даһа ваҹибдир. Әҝәр бир нечә дәгигә вахтыныз варса, бунун сәбәбини сизә изаһ едәрдим.

Баһар: Һә, вахтым вар, бујурун.

Јеҝанә: Јеһованын Шаһидләри Иса пејғәмбәрин өлүм ҝүнүнү она ҝөрә јад едирләр ки, пејғәмбәрин өзү буну бујурмушду. Ҝәлин сизинлә Иса Мәсиһин өлүмүндән әввәлки ҝеҹә һәвариләринә дедији сөзләрә диггәт јетирәк. Бу һагда Инҹилдә, Лука 22:19 ајәсиндә јазылыб. Зәһмәт олмаса, охуја биләрсиниз?

Баһар: Охујарам. «Сонра чөрәк ҝөтүрдү, Аллаһа шүкүр едиб чөрәји бөлдү вә шаҝирдләринә вериб деди: “Бу чөрәк сизин уғрунузда фәда едиләҹәк бәдәними тәмсил едир. Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един”».

Јеҝанә: Чох сағ олун. Ајәнин сон сөзләринә диггәт јетирин, ҝөрүн пејғәмбәр нә бујурур: «Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един». Давамчыларына бу сөзләри демәздән өнҹә пејғәмбәр онун һаггында нәји јад етмәли олдугларыны изаһ етди. О деди ки, давамчылары уғрунда өз һәјатыны гурбан верәҹәк. Мәтта 20:28 ајәсиндә буна бәнзәр фикир јазылыб. Ајәдә дејилир: «Инсан Оғлу да она ҝөрә ҝәлмәјиб ки, она гуллуг етсинләр, әксинә, о, хидмәт етмәк вә бир чохлары уғрунда һәјатыны фидјә кими вермәк үчүн ҝәлиб». Гыса десәк, Јеһованын Шаһидләри һәр ил Иса пејғәмбәрин өлүм ҝүнүндә бир јерә јығышыб онун вердији фидјә гурбанлығыны јад едирләр. Онун өлүмү сајәсиндә салеһ инсанлар әбәди јашаја биләрләр.

НӘЈӘ ҜӨРӘ ФИДЈӘ ГУРБАНЛЫҒЫНА ЕҺТИЈАҸ ВАР ИДИ?

Баһар: Бу фикри нә вахтса ешитмишәм, амма ачығы, буну баша дүшмүрәм, бу, неҹә ола биләр?

Јеҝанә: Дүз дејирсиниз, бу мөвзу әслиндә чох гәлиз мөвзудур. Амма Аллаһын Кәламында јер алан ән ҝөзәл һәгигәтләрдән биридир. Јери ҝәлмишкән, һәлә вахтыныз вар?

Баһар: Һә, бир аз вар.

 Јеҝанә: Әла. Тәзәликҹә, елә мән дә евдә өзүм үчүн бу мөвзуну арашдырырдым. Чалышарам асан үсулла сизә изаһ едим.

Баһар: Јахшы оларды.

Јеҝанә: Фидјә гурбанлығынын мәнасыны дәрк етмәк үчүн биз илк нөвбәдә Адәмлә Һәвва Әдән бағында ҝүнаһ едәндән сонра һансы вәзијјәтин јарандығыны баша дүшмәлијик. Ҝәлин Ромалылара 6:23 ајәсини охујаг. Зәһмәт олмаса, охуја биләрсиниз?

Баһар: Аһа. «Ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр, Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр».

Јеҝанә: Чох сағ олун. Ҝәлин бу ајәни тәһлил едәк. Ајәнин әввәлиндә дејилир ки, ҝүнаһын өдәдији һагг, јәни ҹәза өлүмдүр. Аллаһ бәшәр тарихинин лап башланғыҹында бу садә гануну гојмушду. Әлбәттә ки, та әзәлдә бирҹә нәфәр дә олсун ҝүнаһлы инсан јох иди. Аллаһ илк инсанлары гүсурсуз јаратмышды. Онларын өвладлары да гүсурсуз, ҝүнаһсыз доғулмалы идиләр. Буна ҝөрә дә һеч кимин өлмәсинә сәбәб јох иди. Адәмлә Һәвванын вә онларын бүтүн өвладларынын шад-хүррәм, әбәди јашамаг шанслары вар иди. Амма ҝөрдүјүмүз кими, һәр шеј башга ҹүр олду.

Баһар: Һә, Адәм вә Һәвва гадаған олунмуш мејвәни једиләр.

Јеҝанә: Дүз дејирсиниз. Буну етмәклә, јәни Аллаһа итаәтсизлик ҝөстәрмәклә ҝүнаһ етдиләр. Јәни ҝүнаһлы олмағы өзләри сечдиләр. Амма бунун алтыны чәкән тәкҹә Адәм вә Һәвва јох, онларын бүтүн нәсли олду.

Баһар: Неҹә јәни?

Јеҝанә: Ҝәлин сизә бир нүмунә әсасында буну изаһ едим. Јәгин биширмәји хошлајырсыныз?

Баһар: Һә, хошлајырам.

Јеҝанә: Тутаг ки, сизин чөрәк биширмәк үчүн тәзә вә ҝөзәл габыныз вар. Амма һәлә онун ичиндә һеч нә биширмәмиш габ јерә дүшүр вә бир тәрәфи әзилир. Инди онун ичиндә чөрәк биширәндә чөрәкләр неҹә чыхаҹаг? Јәгин нә гәдәр биширирсиниз-биширин һамысы әјри чыхаҹаг.

Баһар: Дүз дејирсиниз, еләдир.

Јеҝанә: Ејнилә, Адәмлә Һәвва Аллаһа гаршы итаәтсизлик едәндә ҝүнаһ вә гүсур, санки, онлары «әзди», башга сөзлә онлары корлады. Ушаглары онлар ҝүнаһ едәндән сонра доғулдуғу үчүн һамысы ејни гүсурла доғулду, јәни дүнјаја ҝүнаһлы ҝәлди. Мүгәддәс Китабда ҝүнаһ дејиләндә һансыса сәһв һәрәкәт јох, үмуми мирас алдығымыз вәзијјәт нәзәрдә тутулур. Нәтиҹәдә нә сиз, нә дә мән пис бир шеј етмәсәк дә, биз һәлә доғулмамышдан өнҹә Адәмлә Һәвва ҝүнаһ ишләдәрәк һәм бизи, һәм дә ҝәләҹәк өвладларымызы нөгсанлы вә ҝүнаһлы һәјата мәһкум етдиләр. Ромалылара 6:23 ајәсинә әсасән исә ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр.

Баһар: Ахы бу әдаләтсизликдир. Нәјә ҝөрә Адәм вә Һәвванын етдији ҝүнаһа ҝөрә бүтүн инсанлар әбәдијјән әзаб чәкмәлидир?

Јеҝанә: Разыјам, бу, әдаләтсизлик кими ҝөрүнүр, амма вәзијјәт һеч дә ҝөрүндүјү кими дејил. Адил вә әдаләтли Аллаһымыз Адәмлә Һәвваны етдикләри ҝүнаһа ҝөрә өлүмә мәһкум етди, онларын нәслини исә үмидсиз гојмады. Аллаһ бу чәтин вәзијјәтдә чыхыш јолу јаратды. Елә бу сәбәбдән Иса Мәсиһи фидјә олараг верди. Ромалылара 6:23 ајәсинә бирдә бахсаг, ҝөрәрик ки, «ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр» сөзләриндән сонра «Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр» јазылыб. Јәни Иса Мәсиһин өлүмү бизә ҝүнаһдан вә өлүмдән гуртулмаг үчүн јол ачыр *.

 ФИДЈӘ — АЛЛАҺЫН ӘН БӨЈҮК ӘНАМЫ

Јеҝанә: Сизә бу ајәдән даһа бир фикир чатдырмаг истәјәрдим.

Баһар: Һансы фикри?

Јеҝанә: Бурада дејилир: «Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр». Нәзәрә алсаг ки, бизим уғрумузда әзаб чәкән дә, өлән дә Иса Мәсиһ олуб, сизҹә, нәјә ҝөрә ајәдә «Исанын вердији әнам» јох, «Аллаһын вердији әнам» јазылыб? *

Баһар: Јалан дејәрәм.

Јеҝанә: Адәми дә, Һәвваны да Аллаһ јаратмышды. Әдән бағында итаәтсизлик едәндә дә, Аллаһа гаршы ҝүнаһ етдиләр. Әлбәттә, Аллаһ ҝөрәндә ки, јаратдығы илк инсанлар Она гаршы гијам галдырыб бу, Она чох пис тәсир етди *. Лакин Јеһова Аллаһ дәрһал проблемин һәллини деди. Аллаһ нијјәт етди ки, Онун руһани варлыгларындан бири јер үзүнә ҝәлсин, ҝүнаһсыз инсан кими јашасын вә сонда һәјатыны бизим уғрумузда фидјә гурбанлығы кими версин. Бәли, әслиндә бүтүн бу гурбанлыг Аллаһын әнамыдыр. Фидјәнин Аллаһын әнамы олдуғуну башга шеј дә ҝөстәрир. Тәсәввүр едирсиниз, Иса өләндә Аллаһ һансы һиссләри кечирирди?

Баһар: Бу һагда фикирләшмәмишәм.

Јеҝанә: Ҝәләндә һәјәтиниздә ојунҹаглар ҝөрдүм. Јәгин ушагларыныз вар?

Баһар: Һә. Бир гызым, бир оғлум вар.

Јеҝанә: Бир тәсәввүр един, Иса Мәсиһин өлдүјү ҝүн Јараданымыз һансы һиссләри кечирмишди? Ахы О, ҝөјдән севимли бәндәсинин һәбс олундуғуну, әлә салындығыны, дөјүлдүјүнү, сонра дирәјә мыхландығыны вә елә орадаҹа јаваш-јаваш әзаб чәкиб өлдүјүнү ҝөрмүшдү. Бир валидејн кими бу сизә неҹә тәсир едәрди?

Баһар: Доғрудан да, чох дәһшәтли бир шеј олуб. Индијә кими бу һагда фикирләшмәмишдим.

Јеҝанә: Әлбәттә, Аллаһын һәмин ҝүн һансы һиссләр кечирдијини тәсәввүр едә билмәрик, амма бир ону билирик ки, Аллаһын да һиссләри вар. Һәмчинин бүтүн бунларын ваге олмасына нә үчүн јол вердијини дә билирик. Јәһја 3:16 ајәсиндә бу, чох ҝөзәл изаһ олунур. Зәһмәт олмаса, охуја биләрсиниз?

Баһар: «Аллаһ дүнјаны о гәдәр севир ки, јеҝанә Оғлуну онун уғрунда фәда етди. Буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун».

Јеҝанә: Миннәтдарам. Ајәнин илк сөзләринә фикир верин. Бурада дејилир ки, Аллаһ дүнјаны севир. Әсас мәсәлә дә Аллаһын бизи севмәсидир. Мәһз мәһәббәт Аллаһы тәшвиг етди ки, Өз севимли руһани оғлуну јер үзүнә ҝөндәриб бизим уғрумузда гурбан версин. Бәли, фидјә гурбанлығы мәһәббәтин ән ҝөзәл изһарыдыр. Елә буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри һәр ил бир араја ҝәлиб Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнү јад едирләр. Бәс инди неҹә, сизә гаранлыг галан мәгамлара ајдынлыг ҝәлди?

Баһар: Әлбәттә. Мәнә вахт ајырдығыныз үчүн чох сағ олун.

Ола билсин, сизи Мүгәддәс Китабдан һансыса бир мөвзу марагландырыр. Јахуд да Јеһованын Шаһидләринин етигадлары вә неҹә ибадәт етдикләри барәдә билмәк истәјирсиниз. Јеһованын Шаһидләри илә растлашанда суалларынызы онлара вермәкдән чәкинмәјин. Әмин олун ки, онлар бөјүк мәмнунијјәтлә суалларыныза ҹаваб верәҹәкләр.

^ абз. 5 Илдә бир дәфә Јеһованын Шаһидләри Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнүн илдөнүмүндә бир араја јығышараг онун өзүнү бизим уғрумузда фәда етмәсини јад едирләр. 2015-ҹи илдә бу әламәтдар һадисә апрелин 3-ү ҹүмә ҝүнүнә дүшүр.

^ абз. 30 Бу рубриканын давамында Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығынын бизи ҝүнаһдан неҹә гуртардығы вә бу фидјәдән фајдаланмаг үчүн бизим нә етмәли олдуғумуз изаһ олунаҹаг. Мәгаләни мүхтәлиф дилләрдә охуја биләрсиниз.

^ абз. 34 Төврат, Зәбур, Инҹилә әсасән Аллаһ вә Иса ики ајры-ајры варлыглардыр. Даһа әтрафлы мәлумат алмаг үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән нәшр олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 4-ҹү фәслинә бахын.

^ абз. 36 Јарадылыш 3:15 ајәсинә бахын.

Фидјә гурбанлығы мәһәббәтин ән ҝөзәл изһарыдыр