Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 28:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исһаг Јагубу Фәддан-Арама ҝөндәрир (1—9)

  • Јагубун Бејтелдә ҝөрдүјү јуху (10—22)

    • Аллаһ Јагуба вәд верир (13—15)

28  Ахырда Исһаг Јагубу чағырыб она хејир-дуа верди вә тапшырды: «Кәнан гызларындан өзүнә арвад алма.+  Фәддан-Арама, ананын атасы Бәтуилин евинә ҝет, орадан, дајын Лабанын гызларындан+ арвад ал.  Гадир Аллаһ сәни мүбарәк гылаҹаг, оғул-ушаг саһиби едәҹәк, нәслини чохалдаҹаг. Сәндән чохлу тајфалар әмәлә ҝәләҹәк.+  Аллаһын Ибраһимә вәд етдији немәтләр+ сәнә вә өвладына* нәсиб олаҹаг, Ибраһимә вердији торпаға — гәриб кими јашадығын бу торпаға саһиб олаҹагсан».+  Беләликлә, Исһаг Јагубу Фәддан-Арама ҝөндәрди. Јагуб арами Бәтуилин оғлу+ Лабанын јанына ҝетмәк үчүн јола дүшдү. Лабан Јагубла Ејсин анасы Рәфәгәнин гардашы+ иди.  Ејс ҝөрдү ки, Исһаг Јагуба хејир-дуа вериб арвад алмаг үчүн Фәддан-Арама ҝөндәрди, өзү дә она хејир-дуа верәндә Кәнан гызларындан алмамағы тапшырды,+  Јагуб да ата-анасынын сөзү илә Фәддан-Арама ҝетди.+  Онда Ејс билди ки, атасы Исһагын Кәнан гызларындан хошу ҝәлмир.+  Одур ки, Исмајылын* јанына ҝедиб, арвадларынын үстүнә Ибраһимин Исмајылдан олан нәвәси, Нәбајүтүн баҹысы Мәһаләти алды.+ 10  Јагуб јола дүзәлиб Биир-Сәбадан Һаррана тәрәф ҝетди.+ 11  Хејли ҝетдикдән сонра ҝәлиб бир јерә чыхды. Ҝүн артыг батдығындан ҝеҹәни орада кечирмәк гәрарына ҝәлди. Орадакы дашлардан бирини ҝөтүрүб башынын алтына гојду вә узаныб јатды.+ 12  Ҝеҹә бир јуху ҝөрдү. Ҝөрдү ки, јердән башы ҝөјә дирәнән бир пилләкән галхыр. Аллаһын мәләкләри бу пилләкәнлә чыхыб-дүшүрләр.+ 13  Пилләкәнин башында исә Јеһова дуруб. О дејирди: «Мән бабан Ибраһимин вә атан Исһагын Аллаһыјам.+ Үстүндә узандығын торпағы сәнә вә өвладларына* верәҹәјәм.+ 14  Өвладларын гум дәнәләри кими чох олаҹаг.+ Шахәләниб гәрбә, шәргә, шимала вә ҹәнуба јајылаҹагсан. Сәнин вә өвладын* васитәсилә јерин бүтүн халглары мүбарәк олаҹаг.+ 15  Мән сәнинләјәм; ҝетдијин һәр јердә сәни горујаҹағам вә гајтарыб бу дијара ҝәтирәҹәјәм.+ Сәни тәрк етмәјәҹәјәм, вердијим сөзү мүтләг јеринә јетирәҹәјәм».+ 16  Јагуб јухудан ојаныб өз-өзүнә деди: «Ишә бир бах, Јеһованын Өзү бурададыр, мән исә билмәмишәм». 17  О горхуја дүшүб деди: «Бура нә ваһимәли јердир белә! Јох, бура Аллаһын евиндән башга бир шеј ола билмәз, бура ҝөјләрин гапысыдыр».+ 18  Јагуб сүбһ тездән галхды, башынын алтына гојдуғу дашы галдырыб дикинә гојду вә үстүнә јағ төкдү.+ 19  Һәмин јерин адыны Бејтел* гојду; шәһәрин әввәлки ады исә Луз иди.+ 20  Сонра Јагуб нәзир едиб деди: «Әҝәр Аллаһ һәмишә мәнимлә олса, ҝетдијим јолда мәни горуса, јемәјә чөрәјими, ҝејинмәјә палтарымы јетирсә, 21  сағ-саламат атамын евинә гајытсам, онда биләҹәјәм ки, Јеһова, һәгигәтән, мәним Аллаһымдыр*. 22  Гојдуғум бу даш Аллаһын еви+ олаҹаг вә мәнә вердији һәр шејин онда бирини Она верәҹәјәм».

Һашијәләр

Һәрфән: тохумуна.
Јәни исмајыллыларын. Һәмин вахт Исмајыл артыг өлмүшдү, Ејсин тәхминән 77 јашы вар иди. 25:17, 26 ајәләринә бах.
Һәрфән: тохумуна.
Һәрфән: тохумун.
Мәнасы: Аллаһын еви.
Јахуд онда Јеһова, һәгигәтән дә, мәним Аллаһым олдуғуну ҝөстәрмиш олаҹаг.