Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Рома ордусунда јүзбашынын вәзифәси нәдән ибарәт иди?

Јүзбашы Маркус Фавониус фасиласын тәсвири

Инҹилдә бир нечә дәфә Рома јүзбашысы һагда данышылыр. Мәсиһилији гәбул едән илк гејри-јәһуди Корнили, о ҹүмләдән Исанын едамына нәзарәт едән орду башчысы мәһз бу рүтбәдән иди. Булусун гамчыланмасына нәзарәт едән мәмур вә Булус Ромаја апарыларкән ону мүшајиәт едән Јули дә јүзбашы иди (Марк 15:39; Һәвариләрин ишләри 10:1; 22:25; 27:1).

Адәтән, јүзбашы 50—100 сырави әсҝәрдән ибарәт сентуријаја рәһбәрлик едирди. Онун вәзифәсинә әсҝәрләрә тәлим кечмәк, низам-интизамы өјрәтмәк, палтарларыны вә силаһ-сурсатларыны јохламаг, һәмчинин сыраја дүзүлән заман онлара әмр вермәк дахил иди.

Ади әсҝәрин галха биләҹәји ән үстүн рүтбә јүзбашы рүтбәси иди. Бу вәзифәни пешәкар әсҝәрләр иҹра едирди вә онлар јахшы рәһбәр олмалы идиләр. Чүнки Романын гүдрәтли ордусунун низамлы вә јарарлы олмасы онлардан асылы иди. Бир мәнбәјә әсасән, јүзбашылар «адәтән, ордунун ән тәҹрүбәли вә һәр шејдән мәлуматлары олан адамлары идиләр».

Гәдими ҝүзҝүләрин мүасир ҝүзҝүләрдән һансы фәрги вар?

Индики зәманәдәки ҝүзҝүләрдән фәргли олараг, пејғәмбәрләрин дөврүндәки ҝүзҝүләри, адәтән, јахшы ҹилаланмыш металдан дүзәлдирдиләр. Чох вахт онлары тунҹдан, бәзән исә мисдән, ҝүмүшдән, гызылдан вә ја гызылла ҝүмүшүн гарышығындан һазырлајырдылар. Мүгәддәс Китабда ҝүзҝү сөзү биринҹи дәфә исраиллиләрин илк ибадәт јери олан мүгәддәс чадырын дүзәлдилмәси илә бағлы ишләниб. Гадынлар өз ҝүзҝүләрини мис чәнин вә онун алтлығынын дүзәлдилмәси үчүн вермишдиләр (Чыхыш 38:8). Амма еһтимал ки, һәмин ҝүзҝүләри әридиб сонра истифадә едирдиләр.

Исраилдә вә онун әтрафында археоложи газынтылар заманы тапылан ҝүзҝүләр әсасән гадынларын зинәт әшјалары вә диҝәр бәзәк әшјалары илә бирҝә тапылырды. Бу ҝүзҝүләр, әксәр һалларда, даирәви олурду. Ҝүзҝүләрин тутаҹағы нахыш вурулмуш тахтадан, металдан, јахуд фил сүмүјүндән олурду вә формасы чох вахт гадын бәдәнини хатырладырды. Ҝүзҝүләрин ҹилаланмамыш тәрәфи бәзәксиз олурду.

Гәдими ҝүзҝүләр ҝөрүнтүнү индики шүшә ҝүзҝүләрдән даһа зәиф әкс етдирирди. Бунунла биз һәвари Булусун 1 Коринфлиләрә 13:12 ајәсиндә нәји нәзәрдә тутдуғуну баша дүшүрүк: «Чүнки һал-һазырда биз, санки, метал ҝүзҝүјә бахыб орада думанлы сурәтләр ҝөрүрүк» (1 Коринфлиләрә 13:12).