Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

A7-F

Mahahalagang Pangyayari sa Buhay ni Jesus sa Lupa—Huling Bahagi ng Ministeryo ni Jesus sa Silangan ng Jordan

PANAHON

LUGAR

PANGYAYARI

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

32, pagkatapos ng Kapistahan ng Pag-aalay

Betania sa kabila ng Jordan

Pumunta kung saan nagbabautismo si Juan; marami ang nanampalataya kay Jesus

     

10:40-42

Perea

Nagturo sa mga lunsod at nayon habang papunta sa Jerusalem

   

13:22

 

Hinimok ang mga nakikinig na pumasok sa makipot na pinto; nalungkot para sa Jerusalem

   

13:23-35

 

Malamang na sa Perea

Nagturo ng kapakumbabaan; mga ilustrasyon: puwesto para sa importanteng mga bisita, mga inanyayahan na nagdahilan

   

14:1-24

 

Pag-isipan ang sakripisyo sa pagiging alagad

   

14:25-35

 

Mga ilustrasyon: nawalang tupa, nawalang barya, nawalang anak

   

15:1-32

 

Mga ilustrasyon: di-matuwid na katiwala, taong mayaman at si Lazaro

   

16:1-31

 

Nagturo tungkol sa pagkatisod, pagpapatawad, at pananampalataya

   

17:1-10

 

Betania

Namatay si Lazaro at binuhay-muli

     

11:1-46

Jerusalem; Efraim

Nagplanong patayin si Jesus; umalis sa Jerusalem

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Nagpagaling ng 10 ketongin; inilarawan kung paano darating ang Kaharian ng Diyos

   

17:11-37

 

Samaria o Galilea

Mga ilustrasyon: mapilit na biyuda, Pariseo at maniningil ng buwis

   

18:1-14

 

Perea

Nagturo tungkol sa pag-aasawa at diborsiyo

19:1-12

10:1-12

   

Pinagpala ang mga bata

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Tanong ng taong mayaman; ilustrasyon tungkol sa mga manggagawa sa ubasan at pantay-pantay na suweldo

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Malamang na sa Perea

Inihula sa ikatlong pagkakataon na papatayin siya

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Humiling sina Santiago at Juan ng puwesto sa Kaharian

20:20-28

10:35-45

   

Jerico

Nagpagaling ng dalawang lalaking bulag habang dumadaan sa Jerico; dumalaw kay Zaqueo; ilustrasyon tungkol sa 10 mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28