2 Pedro 2:1-22

  • “Llulla yachachejkuna rikhurenqanku” (1-3)

  • Llulla yachachejkunaj juicionkoqa chayamonqapuni (4-10a)

    • Ángeles Tártaro nisqa carcelman wijchʼuykusqa kanku (4)

    • Jatun Parawan Sodoma Gomorrawan (5-7)

  • Imaynachus llulla yachachejkuna kasqanku (10b-22)

2  Chaywanpis imaynatachus Israelpi llulla profetas karqa, ajinallatataj qankuna ukhupipis llulla yachachejkuna rikhurenqanku.+ Paykunaqa pakayllamanta tʼaqanakusta* rikhurichenqanku, chaytaj creesqaykichejta tukuchenqa. Paykunata preciowan ranterqa chay dueñotapis qhesachanqanku.+ Ajinata ruwasqankuraykutaj usqhayllata tukuchisqa kanqanku.  Ashkhas paykuna jinallataj mana pʼenqakuspa juchata ruwanqanku.*+ Chayraykutaj runasqa cheqa kaj ñanmanta sajrata rimanqanku.+  Chantapis paykunallapaj imatapis munapayasqankurayku, llulla palabraswan tukuy imata qankunamanta orqhosonqachej. Chaywanpis may unayña nikorqa paykuna castigasqa kanankuta.+ Chay castigoqa mana qheparikonqachu, chinkachisqa kanankoqa chayamonqapuni.+  Diosqa juchallikoj angelesta+ castigarqa. Paykunataqa Tártaro*+ nisqa carcelman wijchʼuykorqa, tuta laqhapi cadenaswan wataykuspa,* juicionku chayamunankama.+  Ñaupa tiempomanta runastapis* castigallarqataj.+ Chaywanpis cheqan kajta willaj Noeta salvarqa,+ waj qanchis runastawan khuska,+ maypachachus sajra runaswan juntʼa mundoman jatun parata parachimorqa chaypacha.+  Sodoma, Gomorra llajtasta ushphaman tukuchispataj chay llajtasta juchacharqa.+ Ajinamantataj sajra runasman rikucherqa imaschus jamunanta.+  Diosqa cheqan runa Lottapis librarqa.+ Lotqa mayta llakikorqa sajra runas* mana pʼenqakuspa juchata ruwasqankumanta.*  Chay cheqan runaqa paykuna ukhupi tiyakushaspa chay sajra ruwasqasninkuta rikorqa, uyarerqataj. Chayraykutaj sapa pʼunchay mayta llakikorqa.  Jehová* Diosqa sonqo kʼajaywan payta yupaychajkunata pruebamanta librayta yachan.+ Mana cheqan runastarí, juicio pʼunchaypi chinkachisqa kanankupaj waqaychan,+ 10  astawanraj wajkunaj cuerponkuta chʼichichayta maskʼajkunataqa,+ autoridadta pisipaj qhawajkunatapis.+ Paykunaqa machu machus kanku, kʼullus kanku.* Chayrayku mana manchachikunkuchu Dios jatunchan chaykunamanta sajrata rimaytaqa. 11  Angelestajrí aswan kallpayoj, atiyniyojtaj kaspapis Jehová* Diosta jatunpaj qhawasqankurayku,* mana chay llulla yachachejkunata sajra parlaykunawan juchachankuchu.+ 12  Chay runasqa mana yachasqanku imasmanta sajrata rimanku. Paykunaqa mana yuyayniyoj animales jina kanku.+ Animalesqa mana tʼukurispalla imatapis ruwanku, nacekunkutaj japʼisqastaj tukuchisqastaj kanankupaj. Chay runasqa sajra kausayninkurayku chinkachisqa kanqanku. 13  Sajra ruwasqasninkuraykutaj castigasqas kanqanku. Chay runasqa pʼunchay kashajtinpis, tukuy ima patapi kausaspa mayta kusikunku.+ Paykunaqa ropapi chʼichi jina kanku, uyapi tʼiri jinataj. Jatun mikhuykunapi qankunawan khuska mikhushaspataj, llulla yachachiyninkuwan runasta pantachispa kusikunku.+ 14  Ñawisninkoqa qhenchachakuywan juntʼa kashan,+ manataj juchata qonqayta atinkuchu. Pikunachus mana sinchʼi sayasqachu kashanku chaykunaj sonqonkutapis suwanku. Sonqonkoqa tukuy imata munapayaywan juntʼa kashan.* Paykunaqa maldecisqa wawas kanku. 15  Cheqan ñanta saqespataj pantachisqas kanku. Paykunaqa Beorpa wawan Balaampa ñanninta qhatinku,+ payqa sajra kajta ruwarqa pagota japʼinanmanta wañurisqanrayku.+ 16  Chaywanpis pantasqanmanta kʼamichikorqa.+ Mana parlaj burroqa runa jina parlaspa chay profetata* jarkʼarqa mana yuyayniyoj jina ruwashajtin.+ 17  Paykunaqa mana yakuyoj pozos kanku, sinchʼi wayraj apaykachasqan phuyustaj. Paykunapajqa aswan sinchʼi laqha waqaychasqa kashan.+ 18  Paykunaqa may sumajman rijchʼakojta qhasi manakaj imasllata parlanku. Aychaj sajra munayninta rijchʼarichispa,+ mana pʼenqakuspa juchata ruwaspataj* wajkunaj sonqonkuta suwanku, pikunachus juchapi kausajkunamanta kunallanraj ayqekamunku chaykunajta.+ 19  Kacharichisqa kanankuta nejtinkupis, paykuna kikinku millay kausaypa esclavosnin kanku.+ Atipachikojqa atipajpa esclavonman tukun.*+ 20  Sichus Salvawajninchej Señor Jesucristota allinta rejsisqankurayku kay mundoj chʼichi imasninmanta ayqeytawanña,+ chay imaswan watejmanta chʼipaykuchikunku, atipachikunkutaj chayqa, ñaupajmanta nisqaqa qhepa kayninkoqa aswan mana allin.+ 21  Paykunapajqa aswan allin kanman karqa cheqan kaj ñanta mana allinta rejsinanku, chayta rejsispaña Diospa kamachiykunasninta japʼiytawan karunchakunankumantaqa.+ 22  Paykunapi juntʼakun kay nisqa:* “Alqoqa lansasqanta mikhukapullantaj, mayllasqa khuchipis tʼurupi suntʼimullantaj”,*+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “sectasta”.
Kaypeqa griego parlaypi asélgueia palabra ashkhamanta parlashan. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Glosariopi Tártaro nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “tuta laqha tʼoqosman churaspa”.
Chayri “mundotapis”.
Chayri “leyta pʼakej runas”.
Griego parlaypeqa nin, asélgueia. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “tercos kanku”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Jehová Diospa ñaupaqenpi”.
Chayri “Sonqonkuta yachachinku tukuy imata munapayayman”.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Kaypeqa griego parlaypi asélgueia palabra ashkhamanta parlashan. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Chayri “Imawanpis atipachikojqa chaypa esclavonman tukun”.
Chayri “kay proverbio”.
Suntʼiy: waj lugarespi ninku qhospay.