Onlad karga

Onlad saray karga

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Sarilik Labat so Inisip Ko

Sarilik Labat so Inisip Ko
  • TAON NA INKIANAK: 1951

  • BANSA: GERMANY

  • APALABAS: MALASTOG, MATIWALAD SARILI

ISTORYAY BILAY KO:

Nen ugaw ak ni, nanayam kamin pamilya diad Leipzig, East Germany, asingger ed ketegan na Czech Republic tan Poland. Nen anem taon ko, akakar kamid Brazil insan diad Ecuador lapud trabaho nen tatay ko.

Nen 14 años ko, pinan-aral da ak ed boarding school diad Germany. Lapud walad South America iray atateng ko, inasikasok so sarilik. Naaralan koy ag-unasad arum tan anggapoy pibabalik ed sikara.

Insan pinmawil ed Germany iray atateng ko nen 17 años ko. Diad gapo, akiayam ak ed sikara. Pero nairapan ak ta apasal ak lan mantiwalad sarilik. Kanian nen mantaon ak na 18, inmalis ak.

Aburido ak ya lanang, aanapen koy tuan gagala na bilay. Inobserbaan ko ray nanduruman kabibilay tan organisasyon, tan akombinse ak a say sankaabigan ya nagawaan ko et say pan-explore ed sayan marakdakep a planeta antis nin deralen na too.

Angaliw ak na motorsiklo tan linma ak ed Africa. Balet, pinmawil ak ed Europe pian ipaapiger itan. Kayari to, pinmasyar ak ed dayat diad Portugal. Intilak kod man so motor ko tan manlapud saman, nambaloto ak.

Akila ak ed grupo na kabataan ya manpaparaan a manbaloton ombaliw ed Atlantic Ocean. Diman ko akabat so nagmaliw ya asawak, si Laurie. Unona, linma kamid saray isla na Caribbean. Insan kayari aganon intunda mid Puerto Rico, pinmawil kamid Europe. Nananap kami baloton sarag min gawaen ya motorboat. Balet kayari taloy bulan, atundaan mi yan project ta tinawag ak pian mansundalo ed Germany.

Labinliman bulan kod navy. Diad saman et nankasal kami nen Laurie tan implano min ituloy so pambiahe mi. Antis ak ya nansundalo, akasaliw kami kaha na baloto. Legan ak ya mansusundalo, kalkalna min ginawan baloto imay kahan asaliw mi. Implano min ditan manayam tan man-explore ed sayan marakdakep a planeta. Diad satan a panaon—kayari impansundalok balet antis ya nasumpal so baloto—akatongtong kami na Saray Tasi nen Jehova tan ginmapo kamin nanaral na Biblia.

NO PANON YA INUMAN NA BIBLIA SO BILAY KO:

Nen unaan, parad siak et singa anggapo lay kaukolan kon umanen ed bilay ko. Kasal kami la nen Laurie tan tinundaan ko lay mansigarilyo. (Efeso 5:5) Sakey ni, naisip kon amay plano min man-around the world tan nengnengen iray balibalin palsa na Dios so sankaabigan ya gawaen ed bilay.

Balet diad tua, dakel so kaukolan kon umanen, lalo lay ugalik. Masyado ak ya malastog tan matiwalad sarili. Bilib na bilib ak ed abilidad tan nagagawaan ko. Sarilik labat so inisip ko.

Aminsan, abasak may kabkabat ya Sermon nen Jesus ed Palandey. (Mateo, kapitulo 5-7) Diad gapo, naguguloan ak ed saramay imbaga ton lapuay liket. Singa bilang, imbaga to ya maliket iramay naeerasan tan napepegaan. (Mateo 5:6) Pankelawan ko no panon a magmaliw ya maliket so ontan a too. Diad panaaral ko, atalosan ko ya amin tayo et walay espiritual ya pankaukolan. Balet pian napenek itan, nepeg ya mapaabeba tayon awaten ya talagan kaukolan tayo itan. Singa ed samay imbaga nen Jesus: “Maliket iramay manonot ed espiritual a pankaukolan da.”—Mateo 5:3.

Kayari inggapo min manaral na Biblia ed Germany, linma kami nen Laurie ed France, insan diad Italy. Anggano iner so laen mi, walay Tasi nen Jehova. Pandinayewan koy pankakasakey tan tuan panangaro rad balang sakey. Anengneng ko ya talagan internasyonal so ulopan na Saray Tasi. (Juan 13:34, 35) Asabi panaon, abautismoan kami nen Laurie bilang Tasi nen Jehova.

Kayari bautismo mi, nantultuloy ak ya nanggaway pananguman ed ugalik. Nandesisyon kami nen Laurie ya manbaloto paonlad Africa insan kami ombaliw ed Atlantic Ocean paonlad America. Diad pegley na dayat—siksikamin dua labat ed melmelag ya baloto diad agaylay awang ya dayat—naisip kon melmelag ak no ikomparad makapadinayew ya Amalsa. Lapud dakel so oras ko (anggapoy nagawaan mid pegley na dayat), nambasa ak la nambasay Biblia. Apakiwas ak ed istoryay bilay nen Jesus nen wadiad dalin. Sikatoy perpekto tan agko naimadyin so inkamaabilidad to, balet agbalot nanlastog. Insentro toy bilay to ed Ama ton walad tawen, aliwan diad sarili to.

Atalosan ko ya kaukolan ya iyunak ed bilay so Panarian na Dios

Diad paniisip kon maong ed alimbawa nen Jesus, atalosan ko ya kaukolan ya iyunak ed bilay so Panarian na Dios, imbes ya isingit ko labat ed saray labay kon gawaen. (Mateo 6:33) Nen akasabi kamin siansia nen Laurie ed America, nandesisyon kamin manayam la ditan tan iyunay panagdayew mi.

MARAKEP IRAN RESULTA:

Nen makasarili ak ni, anggapoy direksion na bilay ko. Natan balet, nalmok so lapuan na dugan karunongan ya mangigiyad siak. (Isaias 48:17, 18) Naamtaan ko met so gagala na bilay ya agkon balot amta nensaman—say pandayew ed Dios tan itulong ed arum ya sikatoy nakabat.

Lapud iyaaplika mi nen Laurie iray prinsipyo na Biblia, inmelet so panamaley mi. Abendisyonan kami met na magangganan anak, ya binmaleg a kabat tan inaro toy Jehova.

Siempre, agto labay ya ibagan anggapo ray singa daluyon ya subok ed bilay mi. Balet diad tulong nen Jehova, desidido kamin ag-onsuko odino ontundan mantiwalad sikato.—Uliran 3:5, 6.