Onlad karga

Kasin Ginawa na Dios so Diablo?

Kasin Ginawa na Dios so Diablo?

Say ebat na Biblia

 Ipapanengneng na Biblia ya agginawa na Dios so Diablo. Imbes, ginawa to may sakey ya nagmaliw ya Diablo. Oniay ibabaga na Biblia nipaakar ed Dios: “Ayadyari so kimey to, ta amin a dalan to et inkahustisya. Sakey a matoor a Dios ya agbalot manggaway ag-inkahustisya; sikatoy matunong tan maptek.” (Deuteronomio 32:3-5) Nibaga tayo sirin ya diad gapo si Satanas a Diablo et matunong tan ayadyari, odino perpekto, ta sakey ed saray anghel na Dios.

 Diad Juan 8:44, imbaga nen Jesus ya say Diablo et “agnansiansia ed katuaan,” kanian dati, si Satanas et matua tan anggapoy kasalanan to.

 Balet singa ed saray pinalsan walaay abilidad ya mannonot, samay anghel ya nagmaliw ya Satanas et sarag to met so manpili no gawaen toy duga o aliwa. Lapud pinili toy onlaban ed Dios tan tinukso toy inmunan sanasawa ya ontan met so gawaen da, ginawa toy sarili ton Satanas, ya say labay ton ibaga et “Sumusumpa” odino onlalaban.​—Genesis 3:1-5; Apocalipsis 12:9.