Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | PANARIAN NA DIOS—ANTOY BENDISYON TOD SIKA?

Akin ya Dapat et Interesado Kad Panarian na Dios?

Akin ya Dapat et Interesado Kad Panarian na Dios?

Minilyon ya totood interon mundo so onaasa ed Panarian na Dios. Aaligen day alimbawa nen Jesus ya angibangat ed saray disipulo to ya ipikasi: “Onsabi komon so Panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.”Mateo 6:10, Say Biblia.

Balet, anggano dakel a totoo so interesado ed Panarian na Dios, singa anggapoy interes na maslak a relihyon ed satan. Tungkol ed saya, imbaga nen H. G. Wells a sankapatnagan ya “importantin maong” ed si Jesus “so pangibangat ed tatawagen ya Panarian na Dios” balet inyarum ton “ibabaliwala iya tan ag-ipipilad . . . saray bangat na maslak ya simbaan na Kristiano.”

Duma iray Tasi nen Jehova ta importantin maong ed sikara so Panarian na Dios. Singa bilang, say manunan dyurnal mi ya babasaen mo natan et ipa-publish ed 220 a lenguahe. Ngalngali 46 milyon so ipi-printa kada isyu. Kanian aya so magasin ya sankarakelan a nibubunog ed interon mundo. Tan antoy manunan ipapasabi na sayan dyurnal? Pinengneng mo pay kompleton title to: Say Panag-bantayan Mangipapalapag na Panarian nen Jehova.  *

Akin et mamapasya iray Tasi nen Jehova ya ipaamta odino ibalita so Panarian na Dios? Say sakey a rason et panisiaan min say Panarian na Dios so manunan mensahe na sankaimportantian ya libro ed mundo—say Biblia. Niarum ni, kombinsido kamin say Panarian na Dios labat so tuan solusyon ed saray problema na totoo.

Gagawaen na Saray Tasi nen Jehova so anggaay nayarian dan aligen si Jesus diad pangibabalitad Panarian na Dios. Nen wadiad dalin si Jesus, atan so manunad bilay tan ministeryo to. (Lucas 4:43) Akin et importantin maong ed si Jesus so Panarian? Tan antoy niiter ton bendisyon ed sika? Imbitaan mi kan amtaen so ebat na Biblia ya pantongtongan ed onsublay iran artikulo.

^ par. 5 Ipapaamta na Biblia ya Jehova so ngaran na Dios.