Onlad karga

Onlad saray karga

 UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Agak Sinmuko ya Anggad Alabanan Ko

Agak Sinmuko ya Anggad Alabanan Ko
  • TAON NA INKIANAK: 1953

  • BANSA: AUSTRALIA

  • APALABAS: ADIK ED PORNOGRAPIYA

ISTORYAY BILAY KO:

Tagad Germany so tatay ko balet inmalis ed Australia nen 1949. Nananap na trabaho diad panagminaan tan nanayam ed probinsya na Victoria. Insan ira nankasal nen nanay ko, tan niyanak ak nen 1953.

Kayari labat na pigay taon, inyaralan na Biblia na Saray Tasi nen Jehova si Nanay, kanian ugaw ak ni labat et naaralan ko la ray bangat na Biblia. Balet kakkabusol nen tatay ko so anggan anton relihyon. Nagmaliw ya bayolenti tan mapasnok, kanian antakotakot nen nanay ko. Balet pasekreton intuloy nen nanay ko so panagaral toy Biblia tan labalabay to ray nanaaralan to. No anggapoy tatay ko, ibabangat tod siak tan samay agik iray nanaaralan to. Imbaga tod sikami ya magmaliw ya paraiso so dalin tan magmaliw kamin maliket no tumboken mi ray bilin na Biblia.—Salmo 37:10, 29; Isaias 48:17.

Nen mantaon ak na 18, apilitan ak ya ontaynan ta maruksa si Tatay. Anggano panisiaan ko ray imbangat nen nanay ed siak ya nanlapud Biblia, agko iratan impapuso. Kanian anggapo lanlamang so epekto tod siak. Nantrabaho ak bilang electrician diad panagminaan na karbon. Nen mantaon ak lay 20, angasawa ak. Kayari taloy taon, inyanak so panguloan mi, kanian inisip ko no anton talagay importante ed bilay ko. Amtak ya makatulong so Biblia ed pamilyak, kanian nampaiyaral ak na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova. Balet kakkabusol na asawak iray Tasi. Nen aminsan ya akiaral ak, pinampili to ak—panagaral na Biblia odino pamilya. Anggapoy agawaan ko, kanian intundak ya aminpinsan so pipiulop kod saray Tasi. Balet pagbabawian ko lanlamang ta agko ginawa no antoy duga.

Diad pantratrabahoan ko, inimpluensyaan da ak ya onnengneng ed pornograpiya. Makapaayat iman balet makapadimla met, kanian nakokonsensia ak ya maong. No nanonotan ko ya ibabaga na Biblia ya mauges iratan, amtak ya talagan napaermen koy Dios. Balet nen naynay ak lan onnenengneng ed saray bold ya litrato, singa nagmaliw lan normal itan ed siak, ya anggad naadik ak lad satan.

Diad loob na 20 taon, inmarawi ak lan inmarawi ed saray bilin na Biblia ya imbangat nen nanay ko. Sankanengneng ed kakikiwas ko no antoy kargay utek ko. Bastos la ray panagsalitak  tan panaglurey ko. Duma lay pangipapasen kod sex. Anggano kaamong koy asawak, manbibii ak. Aminsan, nen nan-espiho ak, kuan kod sarilik, ‘Agta ka labay.’ Anggapo lay respetok ed sarilik, kakkabusol ko.

Nansian kamin sanasawa, tan anggapo lay direksion na bilay ko. Insan ak impapuson nampikasi ed si Jehova. Intuloy koy panagaral koy Biblia, anggano duamplon taon lan atundaan. Diad saman et inatey lay Tatay, tan abautismoan lay nanay ko bilang sakey ya Tasi nen Jehova.

NO PANON YA INUMAN NA BIBLIA SO BILAY KO:

Arawdawid atagey iran estandarte na Biblia so paraan na kabibilay ko. Balet manlapud saman et determinado ak lan nawalaay deen na nonot ya singa ipropromisa na Biblia. Nandesisyon ak ya agbasta-basta onsanok tan paliisan ko lay marutak ya panagsalita. Nandesisyon ak met ya tundaan lay imoral ya kabibilay ko. Agak la mansugal, manbuanges, tan mantakew ed pantratrabahoan ko.

Agnatalosan na saray katrabahok no akin ya labay koy manguman. Diad loob na taloy taon, agda ak tinundaan ya tuksoen ya ompawil ed datin kagagawak. No bilang ta walay anggan melag labat ya lingok, singa bilang, no bigla ak ya onsyodot odino manayew, manliket ira tan iyeyag da: “Sa wakas! Pinmawil lay datin Joe.” Nasasakitan ak no ibabaga da ’tan. Pakaliknak et anggapo lay pag-asak.

Diad pantratrabahoan ko, anggan iner ya sukong et walay pornograpiya, balanglan diad computer odino diad saray babasaen. Naynay ak ya papasaan na saray katrabahok na bastos iran litrato diad computer, ya singa dati da lan gagawaen. Labalabay ko lan itunda so bisyok, balet talagan determinado met iran tuksoen ak. Nampatulong ak ed samay mangiyaaral ed siak na Biblia pian napabiskeg so liknaan ko. Maan-anos ton dinengel so amin ya imbagak. Wala ray tekston impabasa tod siak pian nalabanan koy inkaadik ko. Tan imbaga tod siak ya onkerew ak na tulong ed si Jehova diad naynay ya pampikasi.—Salmo 119:37.

Aminsan et tinawag koy amin ya katrabahok. Imbagak ed sikara ya ikdan day beer iramay duaran katrabaho mi ya aminadon walay problema dad kakainum. Kinmontra iray katrabahok tan imbaga da: “Agnayari! Anta lalabanan da lanti inkaadik da!” Kanian imbagak ed sikara: “E, siak balet ey?” Manlapu lad saman, atalosan da lan lalabanan koy inkaadik kod pornograpiya tan agda ak lan balot tutuksoen ya ompawil ed datin kagagawak.

Diad inlabas na panaon, tan diad tulong nen Jehova, nitundak so inkaadik kod pornograpiya. Nen 1999, nampabautismo ak bilang sakey ya Tasi nen Jehova. Misalsalamat ak ta naikdan ak na tsansa ya nawalaan na desente tan maliket a bilay.

Natatalosan ko la natan no akin ya kabusol nen Jehova iray bengatlan labalabay ko diad abayag ya panaon. Bilang maaron Ama, labay to ak ya naprotektaan ed mauges ya epekto na pornograpiya. Talagan tua so ibabaga na Proverbio 3:5, 6 ya, “Manmatalek ka ed si Jehova diad interon pusom, tan agka mandedepende ed dilin pakatalos mo. Diad amin a dalan mo et sikatoy nonoten mo, tan gawaen ton maptek iray basbas mo.” Aliwa labat ya proteksion iray estandarte na Biblia noagta ontulong met iratan pian nalabanan mo ray kakapuyan mo.—Salmo 1:1-3.

MARAKEP IRAN RESULTA:

Nensaman, kakkabusol koy sarilik, balet natan et wala lay respetok ed sarilik tan mareen lay nonot ko. Malinis lay kabibilay ko tan naliliknak so panamerdona tan suporta nen Jehova. Nen taon 2000, nankasal kami nen Karolin, sakey ya magangganan Kristiano ya mangaaro met ed si Jehova. Marakep so ulopan mi. Talagan baleg ya bendisyon so pagmaliw ya kaibad malinis tan maaron ulopan na saray Kristiano ed interon mundo.