Onlad karga

Onlad saray karga

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Akin ya ipikasi tayon onsabi la komon so Panarian na Dios?

Labay mo ni makaaral tungkol ed Panarian na Dios tan say gawaen na satan?

Say Panarian na Dios et gobierno ed tawen. Imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to ya ipikasin onsabi itan pian ipawil so inkatunong tan kareenan diad dalin. Anggapoy gobierno na toon permanentin makapangekal ed panlalaban, panagsaol, odino sakit. Balet sarag a gawaen itan na Panarian na Dios tan seguradon gawaen to itan. Pinili na Dios so Anak ton si Jesus a magmaliw ya Ari na Panarian. Amili met si Jehova na sakey a grupo na papatumbok nen Jesus ya nakaiba ton manuley ed Panarian.Basaen so Lucas 11:2; 22:28-30.

Magano lan onaksion so Dios pian deralen so amin ya onkokontrad uley to. Kanian, say pangipikasin onsabi la komon so Panarian na Dios et kerew ya salatan la na gobierno na Dios so amin ya gobierno na too.Basaen so Daniel 7:13, 14; Apocalipsis 11:15, 18.

Akin a bendisyon ed totoo so Panarian na Dios?

Si Jesus so perpekton Ari ta sikatoy makasi. Bilang Anak na Dios, walay pakayari to met ya ontulong ed amin ya mikakasi ed Dios.Basaen so Salmo 72:8, 12-14.

Bendisyonan na Panarian na Dios so amin ya sinseron mangipipikasid isabi na satan tan uunoren day panlabayan na Dios. Agmon balot pagbabawian so pakaaral mod ibabaga na Biblia tungkol ed Panarian na Dios.Basaen so Lucas 18:16, 17; Juan 4:23.