SAY PANAG-BANTAYAN Oktubre 2012

MANUNAN ARTIKULO

Kurapsion—Kasin Nagagawa ’ya ed Anggan Iner?

Say epekto na kurapsion et nanenengneng tan nalilikna ed interon mundo, no maminsan et grabe resulta.

MANUNAN ARTIKULO

Akin et Agnaeka-ekal so Kurapsion?

Ipapaamta na Biblia so taloran makaderal ya impluensya a sengegan na dakel ya irap.

MANUNAN ARTIKULO

Anggano Uso so Kurapsion, Sarag Tayo Kasi Magmaliw a Matua?

Panon ya naamtaan na duaran indibidual iray bendisyon a resultay pagmaliw a matua tan panumbok ed prinsipyo na Biblia.

MANUNAN ARTIKULO

Manampot so Kurapsion!

Magano lan onkiwas so Dios pian ekalen so kurapsion ed mundo. Panon to itan a gawaen?

ISTORYAY BILAY

Agawaan na Salitay Dios ed Sakey ya Pamilyan Hindu

Akin ya awalaan na kareenan tan ilalo so sakey a pamilyan Hindu diad panaaral day Biblia?

TONGTONGAN NIPAAKAR ED SARAY TOPIC DIAD BIBLIA

Kasin Dudusaen na Dios Iray Totoo Diad Impierno?

Walaan itayo na dakel a rason ya manisian patas so Dios anggan sano dudusaen to iray mauges a totoo.

Kasin Antam La?

Kasin imbatikan na saray Kristiano so Judea antis ya aderal so Jerusalem nen 70 C.E.? Siopa ray “anak na saray propeta”?

PAIBANGAT ED SALITA NA DIOS

Kasin Makapambilay Ka ya Andi-angga?

Say Lapuan na bilay, si Jehova a Dios et makapangiter na bilay ya andi-angga tan insipan ton gawaen to itan.

ONAPIT ED DIOS

‘Yinmurong so Masiken na Saray Ag-agew’

Siopa so Masiken na Saray Ag-agew tan antoy labay ya ibaga na pasingawey nen Daniel?

ALIGEN SO PANANISIA RA

‘Magalang ya Bii’

Si Rut et sakey a Moabitan mairap bilay tan dayo ed Israel. Akin ya imbagan sikatoy ‘magalang ya bii’?

TEPET NA SARAY MANBABASA

Kasin say Pangasawa so Mamaliket ed Sakey a Too?

Nayari kasin magmaliw a maliket iray Kristianon anggapoy asawa? Ibabaga na Biblia so nepeg a panmoria ed panangasawa, ontan met ed sankarakepan ya ehemplo na nansiansian anggapoy asawa.

Uumanen na Biblia so Bilay

Panon ya intunda na duaran too iray bisyo ra singa say kakainum na alak tan panguusar na druga, tan nagmaliw a maliket?

ACTIVITY PARAD PANAGARAL NA BIBLIA

Agka Sobran Maambisyon!

Labay na komatlon anak nen Arin David, si Absalom ya samsamen so trono to, balet ta baleg so abalang to lapud satan ya ambisyon to.