Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

1 Liyasinceda Sibalekele Izinhlupho

1 Liyasinceda Sibalekele Izinhlupho

IBhayibhili lichaza ukuthi liphefumulelwe njalo “lilosizo ekufundiseni, lokukhuza, lokuqondisa.” (2 KuThimothi 3:16) Kuliqiniso yini lokhu? Khangela ukuthi inhlakanipho eseBhayibhilini ibancede njani abanye ukuthi babalekele ezinye izinhlupho ezinkulu zingakamili impande.

UKUNATHA KAKHULU

UDelphine okuke kwakhulunywa ngaye ekuqaliseni wayebona angani izinhlupho zakhe zazibangela ukuthi acine esetshonela utshwala. IBhayibhili kaliyali ukuthi abantu banathe kodwa lithi: “Ungahlangani lezidakwa.” (IZaga 23:20, The Holy Bible in Ndebele.) Kubikwa ukuthi ukunatha kakhulu kubangela imikhuhlane, kuxabanise futhi kuqede ubungane njalo kubangela ukufa kwezigidi zabantu umnyaka ngamunye. Abantu bebengazibalekela izinhlupho zonke lezi aluba bayalandela okukhulunywa liBhayibhili.

UDelphine wakulandela. Khathesi uthi: “Ngananzelela ukuthi utshwala babungaqedi ukukhathazeka kwami. Ngasebenzisa amazwi akuFiliphi 4:6, 7 athi: ‘Lingakhathazeki ngalutho, kodwa. . . bekani izicelo zenu kuNkulunkulu.’ Nxa ngasengiqalisa ukukhathazeka ebusuku, ngangithandaza kuJehova. Ngangimtshela bonke ubuhlungu kanye lenzondo engangiyizwa ngaphakathi njalo ngimncenga ukuthi angincedise ngibone okuzangenza ngibe ngcono. Ekuseni ngangizama ukuqhubeka ngicabanga ngezinto ezinhle ukuze ukukhathazeka ebengilakho ebusuku kungaphenduki. Ukuhlala ngithandaza kwanginceda ukuthi ngihlale ngicabanga ngengilakho hatshi ngengingelakho. Ngahle ngazimisela ukuthi ngingaphindi ngibuthinte utshwala. Ukuthula engasengikutholile kwakuligugu kakhulu yikho ngangingeke ngikwekele kungiphunyuka.”

 UKUFEBA

Ukufeba ngokunye okubangela ukudabuka kwezinhliziyo zabanengi. IBhayibhili liyasinceda sibalekele izinhlupho ezinjalo ngoba liyasikhuthaza ukuthi silahle imikhuba engabangela ukuthi sicine sifebile enjengokudlala ngothando kanye lephonografi. Omunye ujaha osakhulayo okuthiwa nguSamuel uthi, “Kwakulula ukudlala ngothando. Kwesinye isikhathi ngangiyabe ngingamfuni lomuntu wakhona kodwa ngibona ukuthi yena uyazifela ngami, khonokho kwenza kwachaza ukudlala ngothando.” USamuel wabona ukuthi abantu babehlala besithi udlala ngothando lalapho ayengadlali khona, yikho wacina esekwenza ngabomo. Kodwa ayesekwenza kwamkhathaza kakhulu. Uthi, “Kuyalimaza kakhulu ngoba kwenza uqakathekise okufunwa nguwe kuphela.”

USamuel wabala esinye isihloko esikhuluma ngabasakhulayo esikuwebhusayithi okuthiwa yi-jw.org. Wacabangisisa ngamazwi akuZaga 20:11, athi: “Lomntwana waziwa ngezenzo zakhe, ngokuthi isimilo sakhe sihle, siqotho.” Amnceda njani amazwi la? Wananzelela ukuthi ukudlala ngothando akukuhle. Khathesi uthi: “Ngafunda lokuthi osakhulayo odlala ngothando ngeke abe ngumuntu oqotho nxa esetshadile. Ngaqalisa ukuzibuza ukuthi nxa sengithethe umkami uzezwa njani angangibona ngidlala ngothando lomunye owesifazana. Lokhu kwangenza ngabona ukuthi umkhuba lo uyingozi kakhulu. Ukuthi kulula ukukwenza akutsho ukuthi kuqondile.” USamuel wantshintsha. Ukubalekela ukudlala ngothando kwanceda lokuthi abalekele ukuziphatha kubi kwezemacansini.

U-Antonio yena wayedlalela khona kanye embundwini wokuziphatha kubi kwezemacansini ngoba wayethanda iphonografi. Lanxa wayethethe inkosikazi ayeyithanda kwakumehlula ukutshiya umkhuba wakhe. Uthi okwamncedayo yikucabangisisa ngamazwi aku-1 Phetro 5:8 athi: “Zithibeni, liqaphele. Isitha senu, uSathane, siyazulazula njengesilwane esibhongayo sidinga esingamudla.” U-Antonio uthi: “Imifanekiso yephonografi isigcwele yonke indawo njalo kayiphumi engqondweni. Ivesi le yanginceda ngabona ukuthi isilingo lesi sivela kubani. Kwakumele ngikunanzelele masinyane ukuthi imifanekiso le yephonografi ilethwa nguSathane. Khathesi sengikwazi ukuthi uJehova nguye yedwa onganginceda ukuthi ‘ngizithibe njalo ngiqaphele’ ukuze ngilwisane lemifanekiso le ehlasela ingqondo lenhliziyo kanye lemuli yami.” U-Antonio waluthola usizo ayeludinga njalo wacina ewulahlile umkhuba lo omubi ayelawo. Lokho kwamenza wenelisa ukubalekela izinhlupho ezinkulu ezazizabakhona.

Kusegcekeni ukuthi iBhayibhili lilamacebo asebenzayo asinceda sibalekele izinhlupho ezinkulu. Pho kuthiwani ngezinye esezimile impande ezikhanya zingapheli? Ake sibone ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lithi singazilungisa njani izinhlupho ezinjalo.

IBhayibhili liyasinika amacebo angasinceda sibalekele ezinye izinhlupho