Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Liyasinceda Yini Lamuhla?

IBhayibhili Liyasinceda Yini Lamuhla?

ABANYE BATHI ALINCEDI. Omunye udokotela wathi ukubala iBhayibhili ukuze uthole amacebo angakunceda empilweni kufanana lokusebenzisa ibhuku elabhalwa ngabo-1920 ukuthi ufundise ikilasi yesayensi. Umuntu ongaliqakathekisiyo iBhayibhili angakubuza ukuthi ungasebenzisa yini ibhuku elikutshela ukuthi usebenzise njani ikhompiyutha endala wena ngapha usebenzisa ikhompiyutha yalezinsuku. Khonokho kwenza sibone ukuthi abanye bacabanga ukuthi iBhayibhili selilidala kakhulu okokuthi alisancedi.

Kambe ukhona yini ongadinga uncedo ebhukwini elidala kangaka kulesisikhathi esiphila kuso? Angithi kulamawebhusayithi amanengi ahlala ekhipha ulwazi lwakulezinsuku njalo laku-TV kulabantu abalolwazi ezindabeni ezitshiyeneyo abahlala bekhuluma ngamacebo anganceda abantu. Lezitolo zamabhuku zithola imali enengi ngokuthengisa amabhuku amanengi alamacebo anganceda ezindabeni ezitshiyeneyo.

Pho ngubani ongafisa ukucetshiswa liBhayibhili elabhalwa eminyakeni engaba ngu-2 000 eyadlulayo lona ulwazi lwalezinsuku lulunengi kangaka? Baqinisile yini abantu abangaliqakathekisiyo iBhayibhili nxa besithi ukucetshiswa yilo kunjengokusebenzisa ibhuku lesayensi lakudala kumbe ibhuku lokusebenzisa ikhompiyutha endala? Bayalahleka abacabanga njalo. Ezesayensi lezempucuko ziyantshintshantshintsha kodwa lokho okudingwa ngabantu ukuze bathokoze akuntshintshi. Abantu balokhu befuna ukuphila impilo esuthisayo bethokoza njalo bevikelekile. Bayafisa lokuthi babe lezimuli ezithokozayo labangane beqiniso.

Lanxa iBhayibhili lilidala, liyakhuluma ngezindaba ezinje njalo liphinda lisitshele okunye. Liyachaza ukuthi liphefumulelwe nguMdali wethu njalo liyenelisa ukusiqondisa lokusisiza silwisane lezinhlupho. (2 KuThimothi 3:16, 17) Liphinda lithi amacebo akulo azahlala esebenza. Lona ngokwalo lithi: “Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila.”​—KumaHebheru 4:12.

Kambe kuliqiniso yini khonokho okutshiwo liBhayibhili? Selilidala okokuthi aliselancedo yini kumbe yilo ibhuku eliphilayo uqobo elingasinceda empilweni ukwedlula wonke? Inhloso ye-Nqabayokulinda le eyiyo eyokuqala kwezinye ezilezihloko eziqakathekileyo ezilandelayo ngeyokukunceda uthole izimpendulo zemibuzo le.