KwabaseFiliphi 4:1-23

  • Ukumanyana, ukuthokoza lemicabango efaneleyo (1-9)

    • Lingakhathazeki ngaloba yini (6, 7)

  • Ukubonga izipho ezivela kwabaseFiliphi (10-20)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (21-23)

4  Ngakho bafowethu engibathandayo futhi engibakhanukayo, liyintokozo yami lomqhele wami.+ Bathandekayo ngilikhuthaza ukuthi liqhubeke limi liqinile+ eNkosini.  Ngincenga uYuwodiya loSintikhe ukuthi babe ngqondonye eNkosini.+  Ngiyakucela lawe wena othembekileyo esisebenza sonke* ukuthi uqhubeke ubancedisa abesifazana laba. Phela basebenze lami nzima ngenxa yezindaba ezinhle kanye loKlementi labo bonke engisebenza labo abalamabizo asebhukwini lokuphila.+  Hlalani lithokoza eNkosini. Ngiyaphinda ngithi, thokozani!+  Kakwaziwe ngabantu bonke ukuthi lina lingabantu abazwisisayo.*+ INkosi isiseduze.  Lingakhathazeki ngaloba yini+ kodwa bikelani uNkulunkulu zonke izicelo zenu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga.+  Nxa lingenza njalo, ukuthula+ kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu+ lengqondo zenu* ngoKhristu uJesu.  Okokucina bafowethu, qhubekani licabanga* ngakho konke okuliqiniso, konke okuqakathekileyo, konke okulungileyo, konke okumsulwa, konke okuthandekayo, konke okukhulunywa kuhle ngakho, konke okuhle, langakho konke okubabazekayo.+  Izinto elazifunda kimi lazamukela, lalezo elangizwa ngizikhuluma njalo elabona ngizenza, qhubekani lizenza.+ Lingenza njalo uNkulunkulu wokuthula uzakuba lani. 10  Ngiyathokoza kakhulu eNkosini ukuthi seliphinde laba lendaba lami.+ Lanxa lalikhathazekile ngami, lalingelalo ithuba lokukutshengisa lokho. 11  Lokhu angikukhulumeli ukuthi ngiyaswela ngoba sengifunde ukusuthiseka kungelani lokuthi umumo engikuwo unjani.+ 12  Ngiyakwazi ukuthi kunjani ukuba lokulutshwana+ lokuba lokunengi. Kukho konke lakuzo zonke izimo sengifunde imfihlo yokusutha leyokulamba, eyokuba lokunengi leyokuswela. 13  Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.+ 14  Loba kunjalo, lenze kuhle ngokungincedisa ngesikhathi ngihlupheka. 15  Phela lani bazalwane baseFiliphi liyakwazi ukuthi lathi selizizwile izindaba ezinhle okokuqala, lalapho sengisuka eMakhedoniya, kalikho ngitsho lelilodwa ibandla elangincedayo lanxa mina ngangibancedile. Yini kuphela elakwenzayo lokho+ 16  ngoba ngathi ngiseseThesalonika langithumela engangikuswela hatshi kanye kuphela kodwa kabili. 17  Kangitsho ukuthi ngifuna isipho, engikufunayo yikuthi lenze izinto ezinhle ezizakwenza lithole inzuzo enengi. 18  Phela ngilakho konke engikufunayo njalo kunengi. Kangisweli lutho njengoba sengikwamukele lokho elalikuphathise u-Ephafrodithu,+ okuluqhatshi olumnandi+ kanye lomhlatshelo owamukelekayo, omthokozisa kakhulu uNkulunkulu. 19  UNkulunkulu wami olenotho ekhazimulayo uzalinika konke elikuswelayo,+ elinika ngoKhristu uJesu. 20  Kakhazinyuliswe kuze kube nini lanini uNkulunkulu wethu uBaba. Ameni. 21  Bingelelani bonke abangcwele abamanyene loKhristu uJesu. Abafowethu engilabo lapha bayalibingelela. 22  Bonke abangcwele bayalibingelela, kodwa ikakhulu abendlu kaKhesari.+ 23  Umusa omkhulu weNkosi uJesu Khristu kawube lomoya wenu.*

Amabala angaphansi

Kumbe, “esisejogweni linye.”
Kumbe, “abangelankani.”
Kumbe, “lemicabango yenu.”
Kumbe, “licabangisisa.”
Kumbe, “lendlela elicabanga ngayo.”