Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IBhayibhili Lilokhu Liluncedo

IBhayibhili Lilokhu Liluncedo

CABANGA NGALOKHU: Ake sithi uvakatshele e-museum elezinto ezinengi zakudaladala. Ezinengi zilamagodigodi njalo zigugudekile. Ezinye zahlephuka kakhulu njalo lokwahlephukayo akukho. Kodwa kulokunye okulokhu kukhanya kukutsha. Nxa ubuza ohamba ekutshengisa izinto lezi ukuthi kutsha yini khonokho, ukutshela ukuthi kudala ukwedlula izinto ezinengi ezikhonapho lokuthi kakuzange kubunjwe kakutsha. Uyambuza lokuthi kwakuvalelwe endaweni ethile yini ukuze kungonakaliswa ngumoya, izulu lokunye nje, yena athi yikho okwatshazwa ngumqando njalo kwanethwa kakhulu kulokunye. Uphinda akutshele ukuthi abantu abanengi bazamile ukuthi bakutshabalalise. Esetshonjalo mhlawumbe ungazibuza ukuthi yenziwe ngani into yakhona.

IBhayibhili singalifanisa lento leyo engagugiyo. Lidala kakhulu ukwedlula amabhuku amanengi. Akhona amanye amabhuku amadala kodwa asenjengezinto ezigugudekileyo ezise-museum ngoba asewonakele. Amanye akhuluma ngesayensi kawasasetshenziswa ngoba asekhona akhuluma ngezinto zakulezinsuku. Lalokho akutshoyo endabeni zemithi kukhanya kuyingozi njalo kakusancedi. Kwamanye amabhuku akudala sekusele iziqephu kuphela njalo okunye okwakulotshwe kuwo sokwalahleka.

Kodwa iBhayibhili litshiyene kakhulu lamabhuku lawo. Laqala ukubhalwa eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo kodwa akulalutho olukulo olwalahlekayo. Umlayezo okulo awuzange ulahleke lanxa latshiswa, kwathiwa lingasetshenziswa njalo leyiswa. Akulalwazi lwakulezinsuku olungafaniswa lalolo oluseBhayibhilini ngoba lanxa lilidala lahle lakhuluma kudala khonale ngezinye izinto abantu ababengazazi kodwa asebezilandela khathesi.​—Khangela ibhokisi elithi “Lisalele Emuva Yini Kumbe Liphambili?

OKUNGASINCEDA OKUTHOLAKALA KULO

Mhlawumbe uyazibuza ukuthi okufundiswa liBhayibhili kungasinceda yini lamuhla. Ukuze uthole impendulo cabanga ngezinto ezihlupha kakhulu abantu lamuhla. Yiziphi ezethusa kakhulu? Engxenye ucabanga ngezimpi, ukungcoliswa komhlaba, ubugebenga lokufumbathisa. Khathesi ake sixoxe ngokunye okufundiswa liBhayibhili. Ngesikhathi ubala lokhu zibuze ukuthi umhlaba ubungeke ube yindawo engcono yini aluba abantu bebelandela lokho okuseBhayibhilini.

UKUBA LOKUTHULA

“Babusisiwe abalamulayo [abalokuthula, NW], ngoba bazathiwa ngamadodana kaNkulunkulu.” (UMathewu 5:9) “Uma kusenzakala, kusiya mayelana lokubona kwenu, hlalani ngokuthula labantu bonke.”​—KwabaseRoma 12:18.

ISIHAWU LOKUTHETHELELA

“Babusisiwe abalesihawu, ngoba bazakwenzelwa isihawu.” (UMathewu 5:7) “Bekezelelanani, lithethelelane loba kuyinsolo bani omunye angaba layo lomunye. Thethelelani njengoba iNkosi yalithethelela.”​—KwabaseKholose 3:13.

UKUNGABANDLULULANI

“Ngomuntu oyedwa [uNkulunkulu] wenza zonke izizwe zabantu, ukuthi zakhe emhlabeni wonke.” (ImiSebenzi 17:26) “UNkulunkulu kathandi abanye kulabanye abantu kodwa wamukela abantu benhlanga zonke abamesabayo, abenza okulungileyo.”​—ImiSebenzi 10:34, 35.

UKUGCINA KUHLE UMHLABA

“UJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka eSivandeni sase-Edeni ukuthi asisebenze njalo asinakekele.” (UGenesisi 2:15) UNkulunkulu ‘uzachitha labo abachitha umhlaba.’​—ISambulo 11:18.

UKUZONDA UBUHWABA LOBUFEBE

“Qaphelani! limukani yonke imihlobo yobuhaga; isiqokoqela sempilo yomuntu kasikho ebunengini benotho yakhe.” (ULukha 12:15) “Akungabi khona lokuncane ukuxhwala kobufebe, loba yikuphi ukungcola, loba okobuhwaba, ngoba lezizinto kazifanelanga ebantwini abangcwele bakaNkulunkulu.”​—Kwabase-Efesu 5:3.

UKUTHEMBEKA LOKUSEBENZA NZIMA

“Sifisa ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.” (KumaHebheru 13:18) “Lowo obekade entshontsha kangantshontshi futhi, kodwa kumele asebenze.”​—Kwabase-Efesu 4:28.

UKUNCEDISA ABADINGA UNCEDO

“Liqinise abadanileyo, lisize ababuthakathaka, libabekezelele bonke.” (1 KwabaseThesalonika 5:14, The Holy Bible in Ndebele) ‘Gcinani izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo.’​—UJakhobe 1:27.

IBhayibhili kalisitsheli lokho okumele sikwenze kuphela kodwa liphinda lisitshele lokuthi sikwenze njani. Aluba abantu bebelandela lokho okufundiswa liBhayibhili ngabe akulazinhlupho ezinengi kangaka emhlabeni. Kuyacaca-ke ukuthi okuseBhayibhili kulokhu kunceda kakhulu. Kodwa okufundiswa liBhayibhili kungakunceda njani?

OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI KUNGAKUNCEDA NJANI?

Umuntu owayehlakaniphe kulabo bonke wake wathi: “Kodwa-ke ukuhlakanipha kuyaziveza ukuqonda kwakho ngezenzo zakho.” (UMathewu 11:19) Amazwi la aliqiniso sibili ngoba ukuhlakanipha kuzakhanya ngezenzo nxa ungakusebenzisa. Yikho ungazibuza ukuthi nxa iBhayibhili liluncedo, akumelanga kukhanye yini lokhu empilweni yakho lokuthi lingakunceda yini ukuthi ulwisane lezinhlupho olazo. Ake sixoxe ngomunye owancedwa liBhayibhili.

UDelphine * wayesuthiseka ngempilo njalo ethokoza. Kodwa lokhu kwamphelela ngesikhathi izinhlupho zithutsha zibhabhulene. Indodakazi yakhe esakhulayo yafa, umtshado wakhe wachitheka njalo wacina eselohlupho lwemali. Uthi: “Ngasala ngingaselalutho, sengingasela ndodakazi, indoda lendawo yokuhlala. Ngasengiphonguphila nje, ngingasela mandla njalo impilo yami ingasela njongo.”

Ngalesosikhathi uDelphine wabona ukuthi aliqiniso amazwi la athi: “Ubude bezinsuku zethu buyiminyaka engamatshumi ayisikhombisa loba amatshumi aficamibili, nxa silamandla; kanti lelobanga layo liluhlupho losizi, ngokuba iphanga yedlule, lathi siphaphe nje sedlule.”​—IHubo 90:10.

UDelphine wathola uncedo eBhayibhilini ngesikhathi esebunzimeni. Lakuntshintsha sibili ukuphila kwakhe. Izihloko ezilandelayo ezintathu zitshengisa ukuthi banengi abasebenzise iBhayibhili ukuthi balwisane lezihlupho zabo ababonileyo ukuthi liyanceda sibili. Babonile ukuthi iBhayibhili lilokhu linceda lanxa selilidala. Alifanani lamanye amabhuku athi angaba madala acine engasasebenzi. Kambe lokhu kungabe kubangelwa yikuthi iBhayibhili limumethe imilayezo kaNkulunkulu yini hatshi eyabantu?​—1 KwabaseThesalonika 2:13.

Engxenye lawe usunanzelele ukuthi abantu abaphili isikhathi eside lokuthi ukuphila kulezinhlupho ezinengi. Uyithola ngaphi induduzo lamandla lamacebo angakunceda nxa usukhulelwa zinhlupho?

Ake sixoxeni ngezindlela ezintathu iBhayibhili elingakunceda ngazo. Lingakufundisa ukuthi

  1. ungazibalekela njani ezinye izinhlupho.

  2. ungazilungisa njani izinhlupho ezingaba khona.

  3. ungazibekezelela njani izimo ongeke uzintshintshe.

Izihloko ezilandelayo zikhuluma ngezinto lezi ezintathu.

^ indima 24 Amanye amabizo asesihlokweni lesi lakwezintathu ezilandelayo antshintshiwe.