Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

AmaRoma ayevuma yini ukuthi umuntu obulawe ngokubethelwa esigodweni njengoJesu angcwatshwe ngendlela ehloniphekayo?

ABANTU abanengi bayijayele indaba eseBhayibhilini yokubethelwa kukaJesu esigodweni ephahlwe yizigebenga ezimbili. (Mat. 27:35-38) Kodwa abanye abakukholwa okutshiwo liBhayibhili ukuthi isidumbu sakhe salungiswa sasesingcwatshwa.—Mak. 15:42-46.

Abanye abahlola amaVangeli bayakuthandabuza ukuthi umuntu owayebulawa ngokubethelwa wayengangcwatshwa ngendlela ehloniphekayo. Bacabanga ukuthi wayengafanelanga ukungcwatshwa ngendlela le. Omunye umlobi okuthiwa ngu-Ariel Sabar wachasisa kwenye imagazini ukuthi kungani abanye becabanga njalo. Wathi: “Izigebenga zazijeziswa ngokubethelwa njalo ezinye izikhwicamfundo zathi kwakungeke kwenze ukuthi amaRoma avume ukuthi abantu abanjalo bangcwatshwe ngendlela ehloniphekayo.” AmaRoma ayefuna ukuziyangisa sibili izigebenga lezo yikho izidumbu zakhona zazitshiywa esigodweni ukuze zidliwe zinyamazana. Ngezinye izikhathi okuseleyo kwakuthathwa kuphoselwe engcwabeni lezinye izidumbu.

Kodwa abezembali bathole ubufakazi bokuthi amanye amaJuda ayebulewe ngokubethelwa ayengcwatshwa ngendlela ehloniphekayo. Ngo-1968 kwatholakala amathambo enye indoda okungenzeka yabulawa ngesikhathi uJesu esemhlabeni. Atholakala ethuneni lenye imuli yamaJuda duzane leJerusalema. Amathambo la ayephakathi kwebhokisi okwakugcinelwa kulo amathambo abantu abafayo. Phakathi kwawo kwakulethambo lesithende. Lalibethelwe eplankeni ngesipikili sensimbi esingamasentimitha angu-11,5. USabar uthi: “Isithende lesi esasingesendoda okuthiwa nguYehochanan saba yibufakazi bokuthi indaba ezisemaVangelini ezimayelana lokungcwatshwa kukaJesu ethuneni zingabe ziliqiniso.” Uqhubeka esithi: “Isithende sikaYehochanan ngobunye ubufakazi obutshengisa ukuthi kwakusenza ukuthi amaRoma avumele umuntu owayebethelwe ngesikhathi sikaJesu ukuthi angcwatshwe ngendlela yamaJuda.”

Kulemibono etshiyeneyo mayelana lokuthi uJesu wayebethelwe njani esigodweni nxa kukhangelwa ithambo lesithende likaYehochanan. Kodwa okusegcekeni yikuthi ezinye izigebenga ezazibethelwa esigodweni zazingcwatshwa kuhle. Zazingaphonguphoselwa engcwabeni lezinye izidumbu. Yikho iBhayibhili liqinisile sibili nxa lisithi uJesu wangcwatshwa. Ubufakazi obutholakeleyo buyakusekela okutshiwo liBhayibhili ukuthi isidumbu sikaJesu salungiswa sasesifakwa ethuneni.

Okuqakatheke kakhulu yikuthi uJehova wayevele etshilo ukuthi uJesu wayezabekwa ethuneni lendoda enothileyo futhi akulamuntu ongenza ukuthi lokho okutshiwo nguNkulunkulu kungagcwaliseki.—Isaya. 53:9; 55:11.