Yeqa uye kokuphakathi

Ukuthembeka KweBhayibhili Kwezembali

Izindawo EziseBhayibhilini

Imibhalo Eyavunjululwayo Itshengisa Indawo Okwakuhlala Khona Esinye Isizwana Sako-Israyeli

Iziqephu zebumba ezatholakala eSamariya zitshengisa ukuthi okutshiwo liBhayibhili kuliqiniso.

Ukutshabalaliswa KweNineve

Ngesikhathi umbuso we-Asiriya usulamandla amakhulu, umphrofethi kaNkulunkulu wakhuluma ngento eyayikhanya ingeke yenzakale.

Abantu AbaseBhayibhilini

Ubukwazi Yini?—March 2020

Ngaphandle kobufakazi esibuthola eBhayibhilini, yibuphi obunye obutshengisa ukuthi ama-Israyeli ayeyizigqili eGibhithe?

Kuvunjululwa Udiwo Lwasendulo Olulebizo EliseBhayibhilini

Iziqephu zodiwo olwavunjululwa ngo-2012 zabamangalisa abenza umsebenzi wokuchwayisisa. Kuyini abakutholayo?

Okuvunjululiweyo Kutshengisa Ukuthi INkosi UDavida Yake Yaphila Sibili

Abanye abantu bayakwala ukuthi uDavida wake waphila sibili. Bathi indaba yakhe yinganekwane nje eyabunjwa ngabantu. Kodwa bukhona yini ubufakazi obutshengisa ukuthi wake waphila sibili?

Ubukwazi Yini?—February 2020

Okwavunjululwa ngabezembali kuveza njani ukuthi uBhelishazari weBhabhiloni wake waphila lokuthi wayeyinkosi?

Obunye Ubufakazi Obavunjululwa Ngabezembali

Lanxa ungakwazi ukuthi uThathenayi wayengubani, okwavunjululwa ngabezembali kuyatshengisa ukuthi wayengubani.

UJesu Wake Waphila Yini?

Bathini abezembali bakudala labakhathesi ngendaba le?

Ubukwazi Yini?—May 2015

Izinto zakudala ezivunjululwa ngabezembali ziyavumelana leBhayibhili yini? Izilwane zacina nini ukubonakala ezindaweni okukhulunywa ngazo eBhayibhilini?

Izenzakalo EziseBhayibhilini

Kuliqiniso Yini Ukuthi Kwaba LoZamcolo Ngesikhathi SikaNowa?

IBhayibhili lithi uNkulunkulu wake wabhubhisa abantu ngoZamcolo. Bukhona yini ubufakazi eBhayibhilini obutshengisa ukuthi okukulo kuvela kuNkulunkulu?

Ubukwazi Yini?—June 2022

AmaRoma ayevuma yini ukuthi umuntu obulawe ngokubethelwa esigodweni njengoJesu angcwatshwe ngendlela ehloniphekayo?

Imidwebo Yakudala Etholakala E-Egypt Ivumelana Lalokho Okutshiwo LiBhayibhili

Bala isihloko lesi ukuze ubone ukuthi imidwebo ese-Egypt iyatshengisa sibili ukuthi okutshiwo liBhayibhili kuqondile njalo kuliqiniso.

Kuqondile Yini Okutshiwo LiBhayibhili Mayelana Lokuthunjwa KwamaJuda NgabaseBhabhiloni?

Kukhona yini okwatholakalayo okutshengisa ukuthi lokho uNkulunkulu ayekukhulumile mayelana lamaJuda ayethunjiwe eBhabhiloni kwenzakala?

Impilo Yabantu Bendulo

Inqola Eyayisetshenziswa Yisiphathamandla EsingumTopiya

Isiphathamandla esingumTopiya sasihamba ngenqola enjani ngesikhathi silandwa nguFiliphu?

Ubukwazi Yini?—June 2022

Abantu bakudala babeyibala njani iminyaka lezinyanga?

Impawu Ezazisetshenziswa Endulo

Zaziqakatheke ngani impawu njalo amakhosi lababusi babezisebenzisani?

Ubukwazi Yini?​—October 2017

Kuyini okwakusenziwa ngamaJuda okwabangela ukuthi uJesu asole umkhuba wokufunga?

Ubukwazi Yini?—INqabayokulinda No. 5 2017

UJesu wayethethisa yini ngesikhathi ekhuluma umzekeliso ‘wezinjana’?

Ubukwazi Yini?—June 2017

Kungani uJesu wabiza abantu ababethengisa ethempelini ngokuthi “ngabaphangi”?

Ubukwazi Yini?—October 2016

AmaRoma ayebanike inkululeko engakanani abakhokheli bamaJuda ngekhulu lokuqala? Kanti njalo kuliqiniso yini ukuthi endulo umuntu wayengangena ensimini yomunye ahlanyele ukhula?