IVangeli Elabhalwa NguMakho 15:1-47

  • UJesu uphambi kukaPhilathu (1-15)

  • Wenziwa inhlekisa phambi kwabantu (16-20)

  • Ubethelwa esigodweni eGoligotha (21-32)

  • Ukufa kukaJesu (33-41)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (42-47)

15  Ekuseni kakhulu abaphristi abakhokhelayo labadala kanye lababhali, iSanihedrini yonke nje, bahlangana bakhuluma basebebopha uJesu bamqhuba bamusa kuPhilathu.+  UPhilathu wambuza wathi: “UyiNkosi yamaJuda yini?”+ Waphendula wathi: “Kunjengoba nje usitsho.”+  Kodwa abaphristi abakhokhelayo babemmangalela ngezinto ezinengi.  Yikho uPhilathu waphinda wambuza wathi: “Kanti awuphenduli?+ Zwana ukuthi bakumangalela ngezinto ezinengi njani.”+  Kodwa uJesu kazange aphendule futhi lokhu kwammangalisa uPhilathu.+  Kwakusithi kungaba lomkhosi, akhulule isibotshwa esisodwa abayabe becele ukuthi sikhululwe.+  Ngalesosikhathi kwakulendoda okwakuthiwa nguBharabha eyayisejele ibotshwe labantu ababevukela mbuso. Babebulele abantu ngesikhathi bevukela.  Abantu beza bacela ukuthi uPhilathu abenzele lokho ayejayele ukubenzela khona.  Yena wabaphendula wathi: “Lifuna ngilikhululele iNkosi yamaJuda yini?”+ 10  UPhilathu wayekwazi ukuthi abaphristi abakhokhelayo babemlethe kuye ngenxa yokuthi babelomona.+ 11  Kodwa abaphristi abakhokhelayo batshotshozela abantu ukuthi bamcele akhulule uBharabha kulokuthi akhulule uJesu.+ 12  UPhilathu wasesithi: “Manje lithi ngenzeni ngalo elimbiza ngokuthi yiNkosi yamaJuda?”+ 13  Baphinda bamemeza besithi: “Kabethelwe esigodweni!”+ 14  Kodwa uPhilathu waqhubeka wathi kubo: “Ngenxa yani? Kuyini okubi akwenzileyo?” Lanxa kunjalo bamemeza kakhulu besithi: “Kabethelwe esigodweni!”+ 15  Ngakho uPhilathu wakhulula uBharabha efuna ukuthabisa abantu, wasesithi uJesu abhaxabulwe.+ Ngemva kwalokho wathi kathathwe ayebulawa ngokubethelwa esigodweni.+ 16  Amasotsha ahamba laye egumeni esigodlweni sombusi,* abuthanisa lonke ibutho ndawonye.+ 17  Amgqokisa isembatho esilombala oyibubende,* eluka lomqhele wameva awufaka ekhanda lakhe 18  asememeza esithi kuye: “Sabona wena* Nkosi yamaJuda!”+ 19  Ayemtshaya ngomhlanga ekhanda futhi emkhafulela. Aphinda aguqa phambi kwakhe amkhothamela. 20  Athi esemenze inhlekisa, amkhipha isembatho esiyibubende asemgqokisa izembatho zakhe zangaphandle, aphuma laye emqhuba esiyambethela esigodweni.+ 21  Abamba ngenkani uSimoni waseKhurene, uyise ka-Alekizanda loRufusi owayezidlulela evela emaphandleni, amthwalisa isigodo sikaJesu sokuhlutshwa.*+ 22  Afika loJesu endaweni okuthiwa yi-Goligotha, okutsho ukuthi, “Indawo yokhakhayi.”+ 23  Eselapho azama ukumupha iwayini elalihlanganiswe lesidakamizwa okuthiwa yimure,+ kodwa wala ukulinatha. 24  Ambethela esigodweni, abelana izembatho zakhe zangaphandle ngenkatho ukuze abone ukuthi ngamunye wabo wayezathathani.+ 25  Ambethela esigodweni ngehora lesithathu.* 26  Kwakubhalwe amazwi ayetshengisa lokho ayemangalelwa ngakho. Kwakubhalwe ukuthi: “INkosi YamaJuda.”+ 27  Kwakulezigebenga ezimbili ezazibethelwe ezigodweni ezazimphahlile, esinye sikwesokudla, esinye kwesenxele.+ 28  *—— 29  Abantu ababedlula lapho babemthethisa benikina amakhanda+ besithi: “Ehe! Wena owawusithi uzadiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu,+ 30  zisindise phela, wehle esigodweni sokuhlutshwa.”* 31  Labaphristi abakhokhelayo kanye lababhali babekhuluma ngaye bemchothoza besithi: “Abanye wabasindisa kodwa yena kenelisi ukuzisindisa!+ 32  Kehle phela uKhristu iNkosi ka-Israyeli esigodweni sokuhlutshwa* ukuze sibone futhi sikholwe.”+ Izigebenga ezimbili ezazimphahlile lazo zazimthethisa.+ 33  Ngehora lesithupha* kwaba mnyama yonke indawo kwaze kwaba lihora lesi-9.*+ 34  Ngehora lesi-9 uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okutsho ukuthi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni?”+ 35  Abanye ababemi eduzane bathi besizwa lokho bathi: “Zwanini! Ubiza u-Elija.” 36  Omunye wabo wagxamuza isipontshi phakathi kwewayini elimunyu wasihloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe,+ esithi: “Myekeleni enjalo! Wothini sibone ukuthi u-Elija uzabuya yini azomethula.” 37  Kodwa uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wasephela.+ 38  Ikhetheni lendawo engcwele*+ ladabuka kusukela phezulu kusiyafika phansi laba zingxenye ezimbili.+ 39  Umkhokheli webutho owayemi khonapho emkhangele wathi esebone lokho okwakwenzakele ngesikhathi uJesu ephela wathi: “Indoda le ibiyiNdodana kaNkulunkulu sibili.”+ 40  Kwakulabesifazana ababemele khatshana bebukele. Phakathi kwabo kwakuloMariya Magadalena, loSalome kanye loMariya unina kaJose loJakhobe omncane.+ 41  Babejayele ukuhamba laye bemncedisa+ ngesikhathi eseGalile futhi kwakulabanye abesifazana abanengi ababebuye laye eJerusalema. 42  Kwasekusemini yantambama njalo kuliLanga Lokulungiselela, okutsho ukuthi ilanga elilandelayo kwakuzabe kuliSabatha. 43  Ngakho uJosefa wase-Arimathiya, owayelilunga elihlonitshwayo loMthethwandaba Omkhulu wamaJuda njalo owayelindele uMbuso kaNkulunkulu, waqunga isibindi waya kuPhilathu wafika wacela isidumbu sikaJesu.+ 44  Kodwa uPhilathu wazibuza ukuthi uJesu wayesefile yini, wasebiza umkhokheli webutho wambuza. 45  Umkhokheli webutho wathi esemtshelile ukuthi wayesefile, uPhilathu wanika uJosefa isidumbu. 46  UJosefa wathenga ilineni elilohlonzi, wamethula wasemgoqela ngalo wambeka ethuneni+ elaligujwe edwaleni. Ngemva kwalokho wagiqela ilitshe entubeni yethuna.+ 47  Kodwa uMariya Magadalena loMariya unina kaJose baqhubeka bekhangele lapho ayebekwe khona.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “sikagavena.”
NgesiNgisi umbala oyibubende yi-purple.
Kumbe, “Bayethe.”
Kumbe, “ngabo-9 ekuseni.”
Kumbe, “Ngabo-12 emini.”
Kumbe, “ngabo-3 emini.”
Kumbe, “lethempeli.”