U-Isaya 55:1-13

  • Abantu banxuswa ukuthi bazokudla banathe mahala (1-5)

  • Ukudinga uJehova kanye lelizwi lakhe eligcwalisekayo (6-13)

    • Izindlela zikaNkulunkulu ziphakeme kulezabantu (8, 9)

    • Ilizwi likaNkulunkulu lizaphumelela loba sekutheni (10, 11)

55  Wozani lina lonke elomileyo,+ wozani emanzini.+ Lina elingelamali wozani lizothenga lidle. Wozani sibili lithenge iwayini lochago+ lingakhiphanga mali loba imbadalo.+   Kungani liqhubeka likhipha imali lithenga lokho okungasikudla?*Kungani liqedela iholo lenu* entweni engasuthisiyo? Ngilalelisisani lidle okuhle,+Likholise kakhulu ukudla izibiliboco.*+   Thiyani indlebe libuye kimi.+ Lalelani liqhubeke liphila. Ngizakwenza isivumelwano esingapheliyo lani,+Esimayelana lothando oluqotho engalutshengisa uDavida, futhi sona sithembekile.+   Ngamenza waba ngufakazi+ ezizweni,Waba ngumkhokheli+ lomlawuli+ wezizwe.   Uzabiza isizwe ongasaziyo,Labantu besizwe ebesingakwazi bazagijimela kuwe,Ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho,+ oNgcwele ka-Israyeli,Ngoba uzakupha udumo.+   Dingani uJehova esatholakala.+ Mbizeni eseseduze.+   Owenza okubi katshiye indlela yakhe,+Loxhwalileyo atshiye imicabango yakhe,Kabuyele kuJehova, yena uzakuba lesihawu kuye,+Abuyele kuNkulunkulu wethu ngoba uzamthethelela ngendlela enkulu.*+   “Imicabango yami kayifanani leyenu,+Lezindlela zami zitshiyene lezenu,” kutsho uJehova.   “Njengoba amazulu ephakeme kulomhlaba,Izindlela zami ziphakeme kulezenu,Lemicabango yami iphakeme kuleyenu.+ 10  Njengoba nje izulu longqwaqwane okwehla kuvela phezuluKungabuyeli kungazange kuwumanzise umhlaba, kwawenza wahluma futhi wathela,Kwanika lomhlanyeli inhlanyelo kanye lokudla kulowo odlayo, 11  Lizakuba njalo lelizwi eliphuma emlonyeni wami.+ Kalisoze liphenduke kimi lingafezanga lutho,+Kodwa lizakwenza loba yini engiyifunayo.*+Loba sekutheni, ilizwi lami lizaphumelela kulokho engilithuma ukuthi likwenze. 12  Lizaphuma lithokoza lina bantu,+Libuyiselwe ngokuthula.+ Izintaba lamaqaqa kuzajabula phambi kwenu, kumemeze ngentokozo,+Zonke izihlahla zeganga zizaqakeza izandla.+ 13  Endaweni yezihlahla zameva kuzamila isihlahla somjunipha,+Lalapho obekulokhula oluhlabayo kuzamila isihlahla sommethile. Lokhu kuzakwenza uJehova athole udumo,+Kube yisibonakaliso saphakade esingasoze sitshabalale.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “okungasisinkwa.”
Kumbe, “iholo lenu elilisebenzele nzima.”
Kumbe, “okwakha umzimba.”
Kumbe, “ngesihle.”
Kumbe, “engiyithandayo.”