IVangeli Elabhalwa NguMathewu 27:1-66

  • UJesu uhanjiswa kuPhilathu (1, 2)

  • UJuda uyazibophela (3-10)

  • UJesu uphambi kukaPhilathu (11-26)

  • Bamenza inhlekisa phambi kwabantu (27-31)

  • Ubethelwa esigodweni eGoligotha (32-44)

  • Ukufa kukaJesu (45-56)

  • Ukungcwatshwa kukaJesu (57-61)

  • Ithuna liyalindwa (62-66)

27  Kwathi sekusekuseni, bonke abaphristi abakhokhelayo labadala besizwe bahlanganisa amakhanda ukuze babone ukuthi bangambulala njani uJesu.+  Bambopha basebemqhuba bamusa kumbusi*+ uPhilathu.  UJudasi owayemthengisile uthe ebona ukuthi uJesu wayesegwetshelwe ukufa wazisola kakhulu, wasebuyisela inhlamvu zesiliva ezingu-30 kubaphristi abakhokhelayo labadala,+  wathi: “Ngonile ngokuthengisa umuntu ongelacala.” Bona bathi kuye: “Kulani lathi lokho? Zibonele ukuthi uzakwenzani!”*  Ngakho waphosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka lapho wayazibophela.+  Kodwa abaphristi abakhokhelayo bathatha lezonhlamvu zesiliva bathi: “Akukho emthethweni ukuthi sizifake lapho okugcinwa khona iminikelo yethempeli ngoba ziyimali yegazi.”  Bathi sebexoxe ngodaba lolu, bathatha imali le bathenga insimu yombumbi ukuze bangcwabele khona izihambi.  Yikho insimu leyo ilokhu ibizwa ngokuthi yinsimu yegazi+ kuze kube lamuhla.  Lokhu kwagcwalisa amazwi akhulunywa nguNkulunkulu esebenzisa umphrofethi uJeremiya athi: “Bathatha inhlamvu zesiliva ezingu-30, imali okwathengiswa ngayo lowomuntu, leyo amanye amadodana ako-Israyeli avumelana ukuthi amthenge ngayo, 10  basebethenga insimu yombumbi njengoba nje uJehova* wayengitshelile.”+ 11  UJesu uthe esemiswe phambi kombusi* uPhilathu, umbusi wambuza wathi: “UyiNkosi yamaJuda yini?” UJesu waphendula wathi: “Kunjengoba nje usitsho.”+ 12  Kodwa abaphristi abakhokhelayo labadala bathi bemmangalela kazange aphendule.+ 13  UPhilathu wasesithi kuye: “Kanti awuzizwa yini izinto lezi abakumangalela ngazo?” 14  Kodwa kazange amphendule ngitsho, yikho umbusi wamangala kakhulu. 15  Kwakusithi kungaba lomkhosi, umbusi akhulule loba yisiphi isibotshwa abantu abayabe befuna sikhululwe.+ 16  Ngalesosikhathi kwakubotshwe isigebenga esaziwayo okwakuthiwa nguBharabha. 17  Ngakho uPhilathu wathi ebantwini ababebuthene: “Lifuna ngilikhululele bani, uBharabha kumbe uJesu lowo abamuthi nguKhristu?” 18  UPhilathu wayekwazi ukuthi babemlethe kuye ngenxa yokuthi babelomona. 19  Wathi esahlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela umbiko kuye esithi: “Ungayingeni indaba yendoda le elungileyo ngoba ngiyiphuphile lamuhla futhi iphupho lelo lingihluphe kakhulu.” 20  Kodwa abaphristi abakhokhelayo labadala batshotshozela amaxuku ukuthi acele ukuthi kukhululwe uBharabha,+ uJesu abulawe.+ 21  Umbusi wasesithi ebantwini: “Ngubani phakathi kwalaba ababili elifuna ngilikhululele yena?” Bathi: “NguBharabha.” 22  UPhilathu wathi kubo: “Manje ngenzeni ngoJesu lo abamuthi nguKhristu?” Bonke bathi: “Kabethelwe esigodweni!”+ 23  UPhilathu wasesithi: “Ngenxa yani? Kuyini okubi akwenzileyo?” Lanxa kunjalo bamemeza kakhulu besithi: “Kabethelwe esigodweni!”+ 24  UPhilathu wabona ukuthi ayekuzama kwakungancedi ngalutho lokuthi kwasekusiba lokuxokozela. Ngakho wathatha amanzi wageza izandla zakhe phambi kwabantu esithi: “Mina angilacala ngegazi lendoda le. Ziboneleni elingakwenza.” 25  Esetsho njalo bonke abantu bathi: “Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwabethu.”+ 26  Ngakho wabakhululela uBharabha wasesithi uJesu kabhaxabulwe,+ abesethathwa ayebulawa ngokubethelwa esigodweni.+ 27  Amasotsha ombusi asethatha uJesu amngenisa esigodlweni sombusi, abuthanisa kuye lonke ibutho.+ 28  Amkhipha impahla asemgqokisa ijazi elibomvu gebhu,+ 29  eluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe. Ambambisa umhlanga ngesandla sakhe sokudla, aseguqa phambi kwakhe emenza inhlekisa esithi: “Sabona wena* Nkosi yamaJuda!” 30  Aphinda amkhafulela+ amthathela umhlanga amtshaya ngawo ekhanda. 31  Esemenze inhlekisa, amkhipha ijazi ayemgqokise lona amgqokisa izembatho zakhe zangaphandle, asemqhuba esiyambethela esigodweni.+ 32  Athi esephuma laye ahlangana lendoda yaseKhurene okuthiwa nguSimoni. Ayibamba ngenkani ukuthi ithwale isigodo sikaJesu sokuhlutshwa.*+ 33  Afika endaweni okuthiwa yi-Goligotha, ebizwa langokuthi yiNdawo Yokhakhayi,+ 34  asenika uJesu iwayini elalihlanganiswe lomhluzi obabayo ukuthi alinathe.+ Kodwa wathi eselinambithile wala ukulinatha. 35  Esembethele esigodweni abelana izembatho zakhe zangaphandle ngenkatho,+ 36  ahlala khonapho emlindile. 37  Afaka lebhakane ngaphezu kwekhanda lakhe, elalibhalwe lokho ayemangalelwa ngakho. Lalibhalwe ukuthi: “Lo NguJesu INkosi YamaJuda.”+ 38  Kwakulezigebenga ezimbili ezazibethelwe ezigodweni ezazimphahlile, esinye sikwesokudla, esinye kwesenxele.+ 39  Abantu ababedlula lapho babemthethisa+ benikina amakhanda+ 40  besithi: “Wena owawusithi uzadiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu,+ zisindise phela! Nxa uyindodana kaNkulunkulu yehla esigodweni sokuhlutshwa* sibone!”+ 41  Abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labadala labo baqalisa ukumchothoza besithi:+ 42  “Abanye wabasindisa kodwa yena kenelisi ukuzisindisa! Nxa eyiNkosi yako-Israyeli+ kehle esigodweni sokuhlutshwa* sibone, khona sizamkholwa. 43  Angithi uthembe uNkulunkulu, kamkhulule phela nxa kuyikuthi uyamthanda+ ngoba wathi, ‘NgiyiNdodana kaNkulunkulu.’”+ 44  Izigebenga ezazisezigodweni ezazimphahlile lazo zamthethisa.+ 45  Kwaba mnyama yonke indawo kusukela ngehora lesithupha* kwaze kwaba lihora lesi-9.*+ 46  Kwasekusithi khonapho ngehora lesi-9, uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okutsho ukuthi, “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni?”+ 47  Abanye ababemi khonapho bathi besizwa lokho bathi: “Indoda le ibiza u-Elija.”+ 48  Masinyane nje omunye wabo wagijima wayathatha isipontshi wasigxamuza phakathi kwewayini elimunyu wasihloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe.+ 49  Kodwa abanye bathi: “Myekele enjalo! Wothini sibone ukuthi u-Elija uzabuya yini azomsindisa.” 50  UJesu waphinda wamemeza ngelizwi elikhulu, wasesifa.+ 51  Ikhetheni lendawo engcwele*+ ladabuka kusukela phezulu kusiyafika phansi+ laba zingxenye ezimbili,+ umhlaba wazamazama lamadwala aqhekezeka. 52  Amathuna avuleka, izidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zaphuma, 53  zabonwa ngabantu abanengi. (Abantu ababevela emathuneni ngemva kokuvuswa kwakhe bangena edolobheni elingcwele.) 54  Umkhokheli webutho kanye lalabo ababelinde uJesu bathi bebona izinto ezazisenzakala lokuzamazama komhlaba besaba kakhulu bathi: “UbeyiNdodana kaNkulunkulu sibili.”+ 55  Kwakulabesifazana abanengi ababemele khatshana bebukele. Babephelekezele uJesu esuka eGalile ukuze bamncedise.+ 56  Phakathi kwabo kwakuloMariya Magadalena, loMariya unina kaJose loJakhobe, kanye lonina wamadodana kaZebhedi.+ 57  Kwathi sekusemini yantambama, enye indoda enothileyo yase-Arimathiya okuthiwa nguJosefa eyayisingumfundi kaJesu,+ 58  yalanda uPhilathu yacela isidumbu sikaJesu.+ UPhilathu wasesithi kayisiphiwe.+ 59  UJosefa wathatha isidumbu leso wasigoqela ngelineni elihlanzekileyo elilohlonzi,+ 60  wasesibeka ethuneni lakhe elitsha+ ayeligubhe edwaleni. Wathi esegiqele ilitshe elikhulu entubeni yethuna, wasuka wahamba. 61  Kodwa uMariya Magadalena lomunye uMariya baqhubeka behlezi phambi kwethuna.+ 62  Lokhu kwenzakala ngelanga lokulungiselela iSabatha.+ Ngelanga elilandelayo abaphristi abakhokhelayo labaFarisi babuthana kuPhilathu, 63  bathi: “Mnumzana, siyakhumbula ukuthi iqili leliyana lisaphila lake lathi, ‘Ngemva kwamalanga amathathu ngizavuswa.’+ 64  Yikho wothi ingcwaba lilindwe kuze kube lusuku lwesithathu ukuze abafundi bakhe bangabuyi bazomtshontsha+ besebesithi ebantwini, ‘Uvusiwe kwabafileyo!’ Ubuqili lobu bungaba bubi kulobakuqala.” 65  UPhilathu wathi kubo: “Thathani abalindi liyelinda, lenze konke elikubona kufanele.” 66  Ngakho baya engcwabeni elalivalwe ngelitshe bafika baliqinisa balivala ngci,* basebefaka abalindi.

Amabala angaphansi

Kumbe, “kugavena.”
Kumbe, “Luhlupho lwakho lolo!”
Kumbe, “kukagavena.”
Kumbe, “Bayethe.”
Kumbe, “ngabo-12 emini.”
Kumbe, “ngabo-3 emini.”
Kumbe, “lethempeli.”
Kumbe, “ngokufaka uphawu.” Nxa uphawu lolu lwalungasuswa babezabona ukuthi kube lomuntu oke wazama ukuvula ithuna.