U-Isaya 53:1-12

  • Ukuhlupheka lokufa kanye lokungcwatshwa kwenceku kaJehova (1-12)

    • Weyiswa njalo waninelwa khatshana (3)

    • Uthwala ukugula lobuhlungu (4)

    • “Njengemvu esisiyahlatshwa” (7)

    • Uthwala isono sabanengi (12)

53  Ngubani osekukholiwe lokho abakuzwa ngathi?*+ Ngubani osevezelwe+ ingalo kaJehova?+   Uzahluma njengogatsha+ phambi kwakhe,* lanjengempande elizweni elomileyo. Kamangalisi njalo ubuhle bakhe abukhanyi,+Lanxa simbona, indlela akhangeleka ngayo ayisisondezi kuye.   Weyiswa waninelwa khatshana ngabantu,+ Waba ngumuntu obaziyo ubuhlungu, wajayelana lokugula. Kwakungani sibufihlelwe ubuso bakhe.* Weyiswa futhi samphatha njengento engelancedo.+   Yena ngokwakhe wakuthwala sibili ukugula kwethu,+Wathwala lobuhlungu bethu.+ Kodwa thina samthatha njengomuntu ojezisiweyo,* ohluphekileyo njalo otshaywe nguNkulunkulu.   Wagwazwa+ ngenxa yesiphambeko sethu,+Wahlupheka kabuhlungu ngenxa yamacala ethu.+ Wavuma ukujeziswa* ukuze sibe lokuthula,+Sasiliswa ngenxa yamanxeba akhe.+   Sonke sihlanhlathile njengezimvu ezilahlekileyo,+Umuntu ngamunye uphambukile wangena eyakhe indlela,Kodwa uJehova uthethe icala lethu sonke wamethesa lona.+   Wacindezelwa+ njalo wavuma ukuhlutshwa,+Kodwa kazange awuvule umlomo wakhe. Walethwa njengemvu esisiyahlatshwa.+Wayenjengemvukazi ethuleyo phambi kwalabo abayigela uboya,Kazange awuvule umlomo wakhe.+   Wathathwa* ngenxa yokucindezelwa lokwahlulelwa kubi,Ngubani ozazihlupha ngezinto ezimayelana lesizukulwane sakhe?* Watshaywa* ngenxa yesiphambeko sabantu bami,+Wasuswa elizweni labaphilayo.+   Waphiwa indawo yokungcwatshwa kanye labaxhwalileyo,+Ekufeni kwakhe wangcwatshwa lezinothi*+Lanxa kwakungelalutho olubi alwenzileyo,*Njalo kungazange kube lobuqili emlonyeni wakhe.+ 10  Kodwa kwakuyikuthanda kukaJehova* ukumchoboza lokumvumela ukuthi agule. Nxa unganikela ukuphila kwakhe kube ngumnikelo wecala,+Yena uzababona abantwabakhe* futhi andise izinsuku zakhe.+Ngaye intando kaJehova izaphumelela.*+ 11  Ngemva kokuhlupheka kabuhlungu, uzabona akwenzileyo asuthiseke. Inceku yami elungileyo izasebenzisa ulwazi lwayo,+Ukuze incede abanengi ukuthi babe ngabalungileyo+Njalo izathwala amacala abo.+ 12  Ngenxa yalokho ngizayinika isabelo phakathi kwabanengi,Izakwabelana labalamandla impahla ethunjiweyo,Ngoba yanikela ngempilo yayo,*+Yabalwa ndawonye lezoni,+Yathwala isono sabantu abanengi,+Yancengela abantu abayizoni.+

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “osekukholiwe esikuzwileyo?”
Lapha kutshiwo omunye umuntu nje ombonayo loba uNkulunkulu.
Ezinye inguqulo zithi, “Lowo abantu abamfihlela ubuso babo.”
Kumbe, “ohlaselwe ngumkhuhlane.”
Kumbe, “Wathwala isijeziso.”
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi wabulawa kumbe ukuthi wathathwa ukuze ayebulawa.
Kumbe, “ngendlela ayephila ngayo.”
Kumbe, “Watshaywa wafa.”
NgesiHebheru, “lomuntu onothileyo.”
Kumbe, “kwakungeladlakela alwenzayo.”
Kumbe, “okuthokozisa uJehova kuzaphumelela.”
Kumbe, “uzayibona inzalo yakhe.”
Kumbe, “kwamthokozisa uJehova.”
NgesiHebheru, “yathulula impilo yayo kwaze kwaba sekufeni.”