L-Aħbar Tajba Skont Luqa 19:1-48

  • Ġesù jżur lil Żakkew (1-10)

  • L-eżempju tal-għaxar mini (11-27)

  • Ġesù jidħol bħala rebbieħ (28-40)

  • Ġesù jibki minħabba Ġerusalemm (41-44)

  • Ġesù jnaddaf it-tempju (45-48)

19  Imbagħad Ġesù daħal Ġeriko u kien qed jimxi fil-belt.  Hemmhekk kien hemm raġel jismu Żakkew. Hu kien kap taʼ dawk li jiġbru t-taxxi u sinjur ħafna.  Hu kien qed jipprova jara min hu Ġesù, imma peress li kien qasir ma setax minħabba l-folla.  Għalhekk, ġera ’l quddiem u telaʼ fuq siġra tal-ġummajż* biex jarah, għax hu kien se jgħaddi minn hemm.  Meta Ġesù wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa inżel, għax illum se niġi għandek.”  Għalhekk, niżel jiġri u laqgħu f’daru bil-ferħ.  Meta n-nies raw dan, bdew igergru minn taħt l-ilsien: “Hu mar għand raġel midneb.”*  Imma Żakkew qam u qallu: “Mulej, nofs l-affarijiet li għandi se nagħtihom lill-foqra, u lil kull min sraqt billi qarraqt* se nagħtih erbaʼ darbiet iktar.”  Għal dan, Ġesù qallu: “Illum Alla salva lilek u lill-familja tiegħek, għax anki int tiġi minn Abraham. 10  Għax jien, Bin il-bniedem, ġejt biex insib lil dawk mitlufin u nsalvahom.” 11  Waqt li kienu qed jisimgħuh, hu tahom eżempju ieħor, għax huma kienu qed jimmaġinaw li meta jaslu Ġerusalemm kienu se jaraw is-Saltna t’Alla mill-ewwel. 12  Għalhekk hu qal: “Tifel taʼ re pprepara biex jivvjaġġa f’art ’il bogħod ħalli jsir re u mbagħad imur lura. 13  Hu għajjat għaxar ilsiera, tahom għaxar miniet,* u qalilhom, ‘Innegozjawhom sakemm niġi.’ 14  Imma n-nies taʼ pajjiżu kienu jobogħduh u bagħtu grupp t’ambaxxaturi warajh biex jgħidulu, ‘Aħna ma rridukx issir re fuqna.’ 15  “Wara li sar re, hu mar lura u għajjat lill-ilsiera li kien tahom il-flus* biex ikun jaf kemm għamlu flus min-negozju. 16  Għalhekk l-ewwel wieħed mar u qallu, “Sidi, bil-mina tiegħek qlajt għaxar miniet.’ 17  Hu qallu, ‘Proset, int ilsir tajjeb! Peress li wrejt li int leali f’xi ħaġa żgħira ħafna, se nagħtik awtorità fuq għaxart ibliet.’ 18  It-tieni wieħed mar u qallu, ‘Sidi, bil-mina tiegħek għamilt ħames miniet.’ 19  Lil dan qallu, ‘Se nagħtik awtorità fuq ħamest ibliet.’ 20  Imma mar ieħor u qallu, ‘Sidi, hawn hi l-mina li tajtni. Jien żammejtha moħbija f’biċċa drapp. 21  Jien għamilt hekk għax bżajt, peress li int raġel aħrax. Int trid taqlaʼ l-flus mingħajr ma taħdem għalihom u trid taħsad mingħajr ma tiżraʼ.’ 22  Hu qallu, ‘Jien se niġġudikak b’dak li għedt int stess, ja lsir ħażin! Int kont taf li jien aħrax, li rrid naqlaʼ l-flus mingħajr ma naħdem għalihom, u li rrid naħsad mingħajr ma niżraʼ. 23  Allura għala ma tfajtx il-flus tiegħi l-bank? Kieku issa kont niġbor lilhom u l-imgħax.’ 24  “Għal dan, hu qal lil dawk li kienu ħdejh, ‘Ħudulu l-mina u agħtuha lil dak li għandu għaxra.’ 25  Imma huma qalulu, ‘Sidi, hu għandu għaxar miniet!’ 26  Hu wiġibhom, ‘Kull min għandu, se jingħatalu iktar, imma min m’għandux, anki l-ftit li għandu se jittiħidlu. 27  Iktar minn hekk, ġibu lill-għedewwa tiegħi li ma ridunix insir re fuqhom u oqtluhom quddiemi.’” 28  Wara li Ġesù qal dan, hu kompla fi triqtu lejn Ġerusalemm. 29  Meta wasal ħdejn il-Muntanja taż-Żebbuġ, ħdejn Betfaġe u Betanja, hu bagħat żewġ dixxipli 30  u qalilhom: “Morru fir-raħal li hemm quddiemkom, u wara li tidħlu ssibu felu taʼ ħmara marbut li għadu ma rikeb ħadd fuqu. Ħolluh u ġibuhuli. 31  Imma jekk xi ħadd jistaqsikom, ‘Għala qed tħolluh?’ għidulu, ‘Il-Mulej għandu bżonnu.’” 32  Għalhekk, dawn marru u sabu l-felu tal-ħmara bħalma kien qalilhom. 33  Imma kif kienu qed iħolluh, is-sidien tiegħu qalulhom: “Għala qed tħolluh?” 34  Huma wiġbuhom: “Il-Mulej għandu bżonnu.” 35  Imbagħad ħadu l-felu tal-ħmara għand Ġesù, poġġew fuqu xi ħwejjeġ li kienu lebsin, u Ġesù poġġa fuqu. 36  Waqt li kien għaddej, in-nies bdew jifirxu l-ilbiesi tagħhom fit-triq. 37  Malli wasal ħdejn in-niżla tal-Muntanja taż-Żebbuġ, il-folla kollha tad-dixxipli bdiet tifraħ u tfaħħar lil Alla b’leħen għoli għall-affarijiet tal-għaġeb kollha li rat. 38  Il-folla bdiet tgħid: “Ħa jkun imbierek ir-Re li ġej f’isem Ġeħova!* Jalla jkun hemm il-paċi bejn Alla u n-nies u tingħata glorja lil Alla fis-sema!” 39  Imma xi Fariżej mill-folla qalulu: “Għalliem, ikkmanda lid-dixxipli tiegħek biex joqogħdu kwieti.” 40  Imma hu wiġibhom: “Naċċertakom li jekk ma jgħajtux huma, jibda jgħajjat il-ġebel.” 41  Meta wasal viċin Ġerusalemm, hu ħares lejn il-belt u beda jibkiha. 42  Hu qal: “Mank fhimt x’kien se jġiblek il-paċi, imma issa dan ġie moħbi minnek. 43  Għax se jiġi żmien meta l-għedewwa tiegħek se jibnu ħajt bi zkuk ippontati madwarek, iduruk, u jassedjawk minn kull naħa. 44  Huma se jeqirdu għalkollox lilek u lin-nies li jgħixu fik,* u mhux se jħallu ġebla fuq oħra, għax ma ndunajtx li qed tiġi ġġudikata.” 45  Imbagħad daħal fit-tempju u beda jkeċċi lil dawk li kienu qed ibigħu, 46  u qalilhom: “Fl-Iskrittura hemm miktub, ‘Dari se ssir dar tat-talb,’ imma intom għamiltuha għar tal-ħallelin.” 47  Hu kompla jgħallem fit-tempju kuljum. U l-qassisin importanti, l-iskribi, u l-mexxejja tan-nies bdew jipprovaw joqtluh, 48  imma ma setgħux isibu mod kif jagħmlu dan, għax in-nies kienu l-ħin kollu mdawrin miegħu biex jisimgħu b’attenzjoni dak li kien qed jgħid.

Noti taʼ taħt

Tip taʼ siġra tat-tin.
Jew “raġel li jagħmel id-dnub.”
Jew “b’akkużi foloz.”
Mina Griega kienet tiżen 340 gramma u kienet tiswa daqs 100 drakma. Ara App. B14.
Letteralment “il-fidda.”
Letteralment “lil uliedek.”