Surat ken Tito 2:1-15

  • Nasayaat a sursuro para kadagiti ubbing ken nataengan (1-15)

    • Laksiden ti dakes nga aramid (12)

    • Naregta kadagiti nasayaat nga aramid (14)

2  Nupay kasta, itultuloymo nga ibaga ti maitunos iti nasayaat* a sursuro.+  Natimbeng koma ti ugali dagiti lallakay, serioso, nasimbeng ti panunotda, natibker ti pammatida, napnuan iti ayat, ken addaanda iti panagibtur.  Kasta met, pakaidayawan koma ti Dios ti kababalin dagiti babbaket, saanda a manangpadakes, saanda a mangnginum iti arak, mannursuroda iti naimbag,  tapno mabalakadanda* dagiti ub-ubing a babbai nga ayatenda dagiti assawa ken annakda,  nasimbeng ti panunotda, nadalus, nagaget iti pagtaengan,* naimbag, agpaspasakupda iti assawada,+ tapno saan a malalais ti sao ti Dios.  Itultuloymo met a paregtaen dagiti ub-ubing a lallaki a maaddaanda iti nasimbeng a panunot,+  nga ipakitam a mapagulidananka iti nasayaat nga aramid iti amin a pamay-an. Sipipinget nga isurom ti umiso,*+  a nasayaat* ti panagsaom tapno saanka a makritikar,+ iti kasta, maibabain dagiti bumusbusor, ta awan ti aniaman a negatibo* a maibagada maipapan kadatayo.+  Agpasakup koma dagiti adipen kadagiti amoda iti amin a banag,+ nga ikagumaanda a paragsaken ida, saanda a sungbasungbatan ida, 10  saanda a taktakawan ida,+ no di ket naan-anay koma a mapagtalkanda, tapno iti amin a pamay-an, maarkosanda ti pannursuro ti Dios, a Manangisalakan kadatayo.+ 11  Ta impakita ti Dios ti nagpaiduma a kinaimbagna, nga agturong iti pannakaisalakan ti amin a kita ti tattao.+ 12  Dayta ti mangsanay kadatayo a mangtallikud kadagiti dakes nga aramid+ ken nailubongan a tarigagay ken agbiagtayo nga addaan iti nasimbeng a panunot ken kinalinteg ken debosion iti Dios iti daytoy agdama a sistema ti bambanag,*+ 13  bayat nga ur-urayentayo a matungpal ti naragsak a namnama+ ken maipakita ti dayag ti naindaklan a Dios ken ti Manangisalakan kadatayo, ni Jesu-Kristo, 14  a nangted iti bagina para kadatayo+ tapno mawayawayaantayo*+ iti tunggal kita ti kinakillo ken tapno madalusan ti maysa nga ili nga agbalin nga espesial a sanikuana, a naregta kadagiti nasayaat nga aramid.+ 15  Itultuloymo nga ibaga dagitoy ket mangparegta ken mangtubngarka maitunos iti autoridad a naited kenka.+ Dimo ipalubos nga adda asinoman a manglais kenka.

Footnotes

Wenno “makapasalun-at; makagunggona.”
Wenno “maisuroda; masanayda.”
Wenno “as-asikasuenda ti pagtaenganda.”
Wenno mabalin nga, “isurom ti kinadalus.”
Wenno “makapasalun-at; makagunggona.”
Wenno “dakes.”
Wenno “iti agdama a panawen.” Kitaem ti Glosario.
Lit., “masubbottayo; maisalakantayo.”