Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Surat ni Judas

Kapitulo

1

Dagiti Linaonna

  • Kablaaw (1, 2)

  • Sigurado a maukom dagiti ulbod a mannursuro (3-16)

    • Pannakisupiat ni Miguel iti Diablo (9)

    • Padto ni Enoc (14, 15)

  • Agtalinaedkayo iti ayat ti Dios (17-23)

  • Ipadayagyo ti Dios (24, 25)