Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Ti Maikadua a Libro ti Ar-ari

Kapitulo

Dagiti Linaonna

 • 1

  • Ipadto ni Elias a matay ni Ahazias (1-18)

 • 2

  • Maipangato ni Elias babaen ti napigsa nga angin (1-18)

   • Alaen ni Eliseo ti opisial a kagay ni Elias (13, 14)

  • Paimbagen ni Eliseo ti danum ti Jerico (19-22)

  • Papatayen dagiti oso ti ubbing a lallaki idiay Bethel (23-25)

 • 3

  • Jehoram, ari ti Israel (1-3)

  • Agrebelde ti Moab iti Israel (4-25)

  • Naabak ti Moab (26, 27)

 • 4

  • Paaduen ni Eliseo ti lana ti balo a babai (1-7)

  • Ti managpadagus a Sunamita a babai (8-16)

  • Nagunggonaan ti babai iti anak a lalaki; matay ti anakna (17-31)

  • Pagungaren ni Eliseo ti natay nga ubing (32-37)

  • Ikkaten ni Eliseo ti sabidong ti sopas (38-41)

  • Paaduen ni Eliseo ti tinapay (42-44)

 • 5

  • Pinaimbag ni Eliseo ti kukutel ni Naaman (1-19)

  • Nagkukutel ni Gehazi gapu iti kinaagumna (20-27)

 • 6

  • Patapawen ni Eliseo ti ulo ti wasay (1-7)

  • Ni Eliseo kontra kadagiti Siriano (8-23)

   • Naluktan dagiti mata ti katulongan ni Eliseo (16, 17)

   • Nabulsek ti panunot dagiti Siriano (18, 19)

  • Nakaro ti bisin iti Samaria (24-33)

 • 7

  • Ipadto ni Eliseo nga agpatingga ti bisin (1, 2)

  • Adda taraon a nasarakan iti kampo a nagpanawan dagiti Siriano (3-15)

  • Natungpal ti padto ni Eliseo (16-20)

 • 8

  • Naisubli ti daga ti Sunamita a babai (1-6)

  • Eliseo, Ben-hadad, ken Hazael (7-15)

  • Jehoram, ari ti Juda (16-24)

  • Ahazias, ari ti Juda (25-29)

 • 9

  • Nadutokan ni Jehu kas ari ti Israel (1-13)

  • Papatayen ni Jehu da Jehoram ken Ahazias (14-29)

  • Napapatay ni Jezebel; kanen dagiti aso (30-37)

 • 10

  • Ibusen ni Jehu ti sangakabbalayan ni Ahab (1-17)

   • Kumadua ni Jehonadab ken ni Jehu (15-17)

  • Pinapatay ni Jehu dagiti agdaydayaw ken Baal (18-27)

  • Sumario ti panagturay ni Jehu (28-36)

 •  11

  • Agawen ni Atalia ti trono (1-3)

  • Sililimed a napagbalin nga ari ni Jehoas (4-12)

  • Napapatay ni Atalia (13-16)

  • Dagiti panagbalbaliw nga inaramid ni Jehoiada (17-21)

 • 12

  • Jehoas, ari ti Juda (1-3)

  • Tarimaanen ni Jehoas ti templo (4-16)

  • Rumaut dagiti Siriano (17, 18)

  • Napapatay ni Jehoas (19-21)

 • 13

  • Jehoahaz, ari ti Israel (1-9)

  • Jehoas, ari ti Israel (10-13)

  • Suboken ni Eliseo ti kinaregta ni Jehoas (14-19)

  • Ipapatay ni Eliseo; agbiag ti bangkay a maisagid kadagiti tulangna (20, 21)

  • Natungpal ti maudi a padto ni Eliseo (22-25)

 • 14

  • Amazias, ari ti Juda (1-6)

  • Gubat iti Edom ken iti Israel (7-14)

  • Ipapatay ni Jehoas iti Israel (15, 16)

  • Ipapatay ni Amazias (17-22)

  • Jeroboam II, ari ti Israel (23-29)

 • 15

  • Azarias, ari ti Juda (1-7)

  • Dagiti maudi nga ari ti Israel: Zacarias (8-12), Salum (13-16), Menahem (17-22), Pekaias (23-26), Peka (27-31)

  • Jotam, ari ti Juda (32-38)

 • 16

  • Ahaz, ari ti Juda (1-6)

  • Pasuksokan ni Ahaz dagiti Asiriano (7-9)

  • Tuladen ni Ahaz ti pagano nga altar (10-18)

  • Ipapatay ni Ahaz (19, 20)

 • 17

  • Hosea, ari ti Israel (1-4)

  • Maparmek ti Israel (5, 6)

  • Naipan ti Israel iti sabali a daga gapu iti apostasia (7-23)

  • Napagnaed dagiti ganggannaet kadagiti siudad dagiti Samaritano (24-26)

  • Naglalaok a relihion dagiti Samaritano (27-41)

 • 18

  • Ezekias, ari ti Juda (1-8)

  • Makagapu a nadadael ti Israel (9-12)

  • Rauten ni Senakerib ti Juda (13-18)

  • Umsien ti Rabsake ni Jehova (19-37)

 • 19

  • Agpatulong ni Ezekias iti Dios babaen ken Isaias (1-7)

  • Ipangta ni Senakerib ti Jerusalem (8-13)

  • Kararag ni Ezekias (14-19)

  • Ibaga ni Isaias ti sungbat ti Dios (20-34)

  • Papatayen ti maysa nga anghel ti 185,000 nga Asiriano (35-37)

 • 20

  • Ti sakit ken panagimbag ni Ezekias (1-11)

  • Dagiti mensahero manipud Babilonia (12-19)

  • Ipapatay ni Ezekias (20, 21)

 • 21

  • Manases, ari ti Juda; ti panagibukbokna iti dara (1-18)

   • Madadaelto ti Jerusalem (12-15)

  • Amon, ari ti Juda (19-26)

 • 22

  • Josias, ari ti Juda (1, 2)

  • Dagiti instruksion iti pannakatarimaan ti templo (3-7)

  • Nasarakan ti libro ti Linteg (8-13)

  • Ipadto ni Hulda ti didigra (14-20)

 • 23

  • Dagiti panagbalbaliw nga inaramid ni Josias (1-20)

  • Naselebraran ti Paskua (21-23)

  • Kanayonan a panagbalbaliw nga inaramid ni Josias (24-27)

  • Ipapatay ni Josias (28-30)

  • Jehoahaz, ari ti Juda (31-33)

  • Jehoiakim, ari ti Juda (34-37)

 • 24

  • Panagrebelde ken ipapatay ni Jehoiakim (1-7)

  • Jehoiakin, ari ti Juda (8, 9)

  • Umuna a pannakaipan idiay Babilonia kas balud (10-17)

  • Zedekias, ari ti Juda; ti panagrebeldena (18-20)

 • 25

  • Palawlawan ni Nabucodonosor ti Jerusalem (1-7)

  • Nadadael ti Jerusalem ken ti templona; maikadua a pannakaipanaw (8-21)

  • Nagbalin a gobernador ni Gedalias (22-24)

  • Napapatay ni Gedalias; agkamang idiay Egipto dagiti tattao (25, 26)

  • Nawayawayaan ni Jehoiakin idiay Babilonia (27-30)