مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ پولُس به غَلاطیان

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • سلام و احوالپرسی ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند خبر خوش را تحریف کنند ‏(‏۶-‏۹‏)‏

  • خبر خوشی که پولُس موعظه می‌کند از طرف خداست ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • سرگذشت پولُس و شروع خدمتش ‏(‏۱۳-‏۲۴‏)‏

 • ۲

  • دیدار پولُس از رسولان در اورشلیم ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • پولُس پِطرُس را اصلاح می‌کند ‏(‏۱۱-‏۱۴‏)‏

  • فقط از طریق ایمان درستکار شمرده می‌شویم ‏(‏۱۵-‏۲۱‏)‏

 • ۳

  • اجرای احکام شریعت و مقایسهٔ آن با ایمان ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

   • ‏«شخص درستکار به خاطر ایمانش زنده می‌ماند» ‏(‏۱۱‏)‏

  • وعدهٔ خدا به ابراهیم بر اساس شریعت نبود ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

   • مسیح،‏ نسل ابراهیم ‏(‏۱۶‏)‏

  • هدف از شریعت موسی ‏(‏۱۹-‏۲۵‏)‏

  • از طریق ایمان،‏ فرزندان خدا شمرده می‌شوید ‏(‏۲۶-‏۲۹‏)‏

   • پیروان مسیح،‏ فرزندان واقعی ابراهیم هستند ‏(‏۲۹‏)‏

 • ۴

  • دیگر غلام نیستید،‏ بلکه فرزند خدایید ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • نگرانی پولُس برای غَلاطیان ‏(‏۸-‏۲۰‏)‏

  • هاجَر و سارا مظهر دو عهد ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

   • اورشلیمِ آسمانی مثل زنی آزاد است و مادر ماست ‏(‏۲۶‏)‏

 • ۵

  • آزادی ما مسیحیان ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • پیروی از راهنمایی‌های روح‌القدس ‏(‏۱۶-‏۲۶‏)‏

   • پیروی از تمایلات نفسانی ‏(‏۱۹-‏۲۱‏)‏

   • ثمرهٔ روح‌القدس ‏(‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏

 • ۶

  • بارهای همدیگر را حمل کنید ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

   • ‏«انسان هر چه بکارد،‏ همان را درو خواهد کرد» ‏(‏۷،‏ ۸‏)‏

  • ختنه اهمیت ندارد ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

   • تبدیل شدن به شخصی جدید ‏(‏۱۵‏)‏

  • پایانِ نامهٔ پولُس به غَلاطیان ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏