مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۹:‏ یَهُوَه همه چیز را آفرید

درس ۹:‏ یَهُوَه همه چیز را آفرید

با سینا سفر کن و ببین که یَهُوَه چه چیزهایی را آفریده!‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

یَهُوَه حیوانات را آفرید!‏

اولین حیواناتی که آفریده شدند چه بودند؟‏ برای پاسخ،‏ این فعالیت را دانلود کن و کارتون «یَهُوَه همه چیز را آفرید» را ببین.‏