نام یَهُوَه خیلی با معناست.‏ این سرود را که در مورد نام اوست با صدای بلند بخوان!‏