مراجعه به متن

چرا باید به برنامه‌های جلسات گوش کنی؟‏

چرا باید به برنامه‌های جلسات گوش کنی؟‏

در زمانی که کتاب مقدّس نوشته شد،‏ بچه‌ها چگونه به برنامه‌های جلسات با دقت گوش می‌دادند؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

به برنامهٔ جلسات توجه کن

چرا اهمیت دارد که به برنامهٔ جلسات گوش دهیم و از آن یاد بگیریم؟‏