Hüppa sisu juurde

Mis on pääste?

Mis on pääste?

Piibli vastus

Mõnikord räägitakse Piiblis päästmisest ja päästest, et kirjeldada kellegi välja aitamist ohtlikust olukorrast või tema surma ära hoidmist. (2. Moosese 14:13, 14; Apostlite teod 27:20.) Enamasti kasutatakse neid sõnu aga patust lunastamise kohta. (Matteuse 1:21.) Patt põhjustab surma. Seega on neil, kes on patust lunastatud, väljavaade elada igavesti. * (Johannese 3:16, 17.)

Mis viib pääste saamiseni?

Pääste saamiseks tuleb inimesel uskuda Jeesusesse ja selle tõenduseks talle kuuletuda. (Apostlite teod 4:10, 12; Roomlastele 10:9, 10; Heebrealastele 5:9.)

Piibli sõnul tõendavad inimese teod seda, kas tema usk on elav või mitte. (Jaakobuse 2:24, 26.) Ent see ei tähenda, et pääste on kellegi enda saavutus. See on hoopis Jumala kingitus, mille ta annab oma armust. (Efeslastele 2:8, 9.)

Kas päästetu on väljaspool ohtu?

Ei ole. Nii nagu uppumisest päästetud isik võib vette tagasi kukkuda või hüpata, võib ka inimene, kes on patust lunastatud, kuid ei ilmuta usku, uuesti hädaohtu sattuda. Seepärast õhutab Piibel kristlasi, kes on saanud pääste, usu eest võitlema. (Juuda 3.) Samuti manitsetakse seal päästetuid töötama „oma pääste nimel aukartuse ja värinaga”. (Filiplastele 2:12.)

Kas päästja on Jumal või Jeesus?

Piibel näitab, et pääste tuleb eelkõige Jumalalt, keda nimetatakse seal tihti päästjaks. (Jesaja 43:11; Tiitusele 2:10; Juuda 25.) Vahel kasutas Jumal muistse Iisraeli rahva päästmiseks inimesi ning ka neid kutsutakse Piiblis päästjateks. (Nehemja 9:27; Kohtumõistjate 3:9, 15; 2. Kuningate 13:5.) Ja kuna Jumal päästab inimesed patust Jeesus Kristuse lunastusohvri alusel, nimetab Piibel Jeesustki päästjaks. * (Apostlite teod 5:31; Tiitusele 1:4.)

Kas kõik päästetakse?

Ei, osa inimesi ei päästeta. (2. Tessalooniklastele 1:9.) Kui Jeesuselt küsiti: „Kas vaid vähesed pääsevad?”, vastas ta: „Pingutage kõigest jõust, et minna sisse kitsast uksest, sest ma ütlen teile: paljud püüavad hiljem sisse minna, aga ei saa.” (Luuka 13:23, 24.)

Väärarusaamad pääste kohta

Väärarusaam. Piiblisalm 1. Korintlastele 15:22 näitab, et kõik päästetakse. Seal öeldakse: „Kõik [tehakse] elavaks tänu Kristusele.”

Tõde. Selle salmi kontekstis räägitakse surnute ülesäratamisest. (1. Korintlastele 15:12, 13, 20, 21, 35.) Niisiis, kui Piiblis öeldakse, et kõik tehakse elavaks tänu Kristusele, tähendab see lihtsalt seda, et kõik, kes surnuist üles äratatakse, saavad selle õnnistuse Jeesus Kristuse kaudu. (Johannese 11:25.)

Väärarusaam. Kirjakoht Tiitusele 2:11 (1997. a tõlge) õpetab, et kõik päästetakse, sest seal öeldakse: „Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele.”

Tõde. Kreeka sõna, mis on selles salmis tõlgitud vastega „kõigile”, võib tähendada ka „igat liiki” või „mis tahes”. * Kuidas peaks siis kirjakohast Tiitusele 2:11 aru saama? Jumal päästab kõiksuguseid inimesi, „inimesi kõigist rahvastest, suguharudest, hõimudest ja keeltest”. (Ilmutus 7:9, 10.)

Väärarusaam. Piiblisalm 2. Peetruse 3:9 õpetab, et kõik päästetakse, sest seal öeldakse Jumala kohta: „Ta ei taha, et keegi hukkuks.”

Tõde. Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid, kuid ta ei päästa kedagi vastu tema enda tahtmist. Piibel räägib kohtupäevast, mil jumalakartmatud inimesed hävitatakse. (2. Peetruse 3:7.)

^ lõik 1 Piiblis võidakse öelda, et keegi on päästetud, kuigi tema tegelik päästmine patust ja surmast seisab veel ees. (Efeslastele 2:5; Roomlastele 13:11.)

^ lõik 5 Nimi Jeesus tuleneb heebrea nimest Ješua, mis tähendab „Jehoova on pääste”.

^ lõik 10 Vt „Kreeka-eesti Uue Testamendi õppesõnastik”, Marju Lepajõe, 2002. Sama kreeka sõna esineb tekstis Matteuse 5:11 (1997. a tõlge), kus Jeesus ütleb, et inimesed räägivad tema jüngritest „valega kõiksugust kurja”.