Přejít k článku

Přejít na obsah

Miluje právo

Miluje právo

 Poznejte Boží přitažlivou osobnost

Miluje právo

Hebrejcům 10:26–31

UŽ SE vám někdy stalo, že s vámi někdo jednal nespravedlivě nebo krutě a nebyl za to potrestán ani neprojevil lítost? Vyrovnat se s takovou nespravedlností je jedna z nejtěžších věcí, a to zvlášť tehdy, když se k vám takto choval někdo, od koho jste očekávali, že vás bude milovat a bude se o vás starat. Možná jste si říkali, proč Bůh něco takového připouští. * Pravdou je, že Jehova Bůh nespravedlnost jakéhokoli druhu nenávidí. V jeho Slově, Bibli, nacházíme ujištění, že zatvrzelí hříšníci neuniknou trestu. Uvažujme teď o výroku apoštola Pavla zapsaném v Hebrejcům 10:26–31.

Pavel napsal: „Jestliže . . . svévolně pácháme hřích po přijetí přesného poznání pravdy, nezůstává již žádná oběť za hříchy.“ (verš 26) Svévolní hříšníci si trest rozhodně zaslouží. Proč? Za prvé, jejich hřích není jen ojedinělé selhání ve slabé chvilce. Takové chyby občas kvůli nedokonalosti děláme všichni. Ale tito lidé hřeší ze zvyku. Za druhé, dělají to úmyslně, neboli jak říká jiný překlad Bible, hřeší „schválně“. (Žilka) Špatnost je v jejich srdci hluboce zakořeněná. A za třetí, nehřeší z nevědomosti. Mají totiž ‚přesné poznání pravdy‘ o Boží vůli a jeho měřítkách.

Jak se Bůh dívá na nekajícné hříšníky? Pavel říká, že pro ně již „nezůstává . . . žádná oběť za hříchy“. Na základě Kristovy oběti, Božího daru lidstvu, nám mohou být odpuštěny hříchy, kterých se dopouštíme kvůli naší nedokonalosti. (1. Jana 2:1, 2) Ale ten, kdo svých hříchů nelituje, ukazuje, že si tohoto vzácného daru neváží. V Božích očích „pošlapal Božího Syna“ a hodnotu jeho krve „považoval za obyčejnou“. (verš 29) Svým chováním dává najevo, že Ježíšem pohrdá a že jeho krev je pro něj ‚něčím laciným‘, jako kdyby neměla větší hodnotu než krev jakéhokoli nedokonalého člověka. (Today’s English Version) Takový nevděčný člověk nebude mít z Kristovy oběti žádný užitek.

Co mohou ničemní lidé očekávat? Bůh, který miluje spravedlnost, slibuje: „Má je pomsta; já odplatím.“ (verš 30) Všichni, kdo zatvrzele hřeší a ubližují tak druhým, by si měli dát pozor. Nikdo totiž nemůže přezíravě opovrhovat Božími spravedlivými zákony, aniž za to bude potrestán. Lidem se jejich hříchy často vymstí. (Galaťanům 6:7) A i když ne, již brzy se budou muset zodpovídat Bohu, až bude ze země odstraňovat veškerou nespravedlnost. (Přísloví 2:21, 22) Pavel varoval: „Je strašné padnout do rukou živého Boha.“ (verš 31)

Vědomí, že Jehova Bůh nenechá projít svévolné hříchy, přináší útěchu a dodává klid, a to zejména těm, kterým někdo úmyslně ublížil. S důvěrou můžeme pomstu nechat v Božích rukou, protože on nenávidí jakoukoli nespravedlnost.

[Poznámka pod čarou]

^ 1. odst. Pojednání o tom, proč Bůh připouští utrpení, najdete v knize Co Bible doopravdy říká? na stranách 106–114. Vydali ji svědkové Jehovovi.