Přejít k článku

Přejít na obsah

JEDENÁCTÁ KAPITOLA

Proč Bůh připouští utrpení?

Proč Bůh připouští utrpení?
  • Je původcem utrpení ve světě Bůh?

  • Jaká sporná otázka byla vznesena v zahradě Eden?

  • Jak Bůh odstraní všechny následky lidského utrpení?

1, 2. S jakými druhy utrpení se dnes lidé setkávají a jaké otázky to v mnoha z nich vyvolává?

V PRŮBĚHU jedné úděsné bitvy v jisté zemi rozervané válkou byly zabity tisíce civilistů — žen a dětí. Tyto oběti byly pohřbeny do masového hrobu, jehož hranice byly vyznačeny malými kříži. Na každém z nich byl nápis: „Proč?“ Někdy je to ta nejpalčivější otázka ze všech. Lidé si ji s žalem v srdci kladou tehdy, když jim kvůli válce, přírodní katastrofě, nemoci nebo násilnému činu zemře někdo milovaný, když kvůli takovým věcem přijdou o střechu nad hlavou nebo když z nějakých jiných důvodů zažívají nevýslovné utrpení. Lidé chtějí vědět, proč se jim taková tragédie přihodila.

2 Proč Bůh připouští utrpení? Jestliže je Jehova všemohoucí, láskyplný, moudrý a spravedlivý Bůh, proč je svět plný tak velké nenávisti a bezpráví? Přemýšleli jste už o tom někdy?

3, 4. (a) Z čeho je vidět, že není nic špatného na tom, když se člověk ptá, proč Bůh připouští utrpení? (b) Jak Jehova vnímá ničemnost a utrpení?

3 Je něco špatného na tom, když se člověk ptá, proč Bůh připouští utrpení? Někteří lidé se bojí tuto otázku položit, protože to považují za projev nedostatku víry a úcty k Bohu. Když ale budete číst Bibli, zjistíte, že podobné otázky napadaly i věrné lidi, kteří měli zbožnou bázeň. Například prorok Habakuk se Jehovy ptal: „Proč mi dáváš vidět to, co ubližuje, a stále hledíš na pouhé těžkosti? A proč je přede mnou plenění a násilí a proč se vyskytují hádky a proč se vede rozepře?“ (Habakuk 1:3)

Jehova skoncuje s veškerým utrpením

4 Vyhuboval snad Jehova věrnému proroku Habakukovi za to, že takové otázky kladl? Ne. Místo toho Bůh nechal Habakukova upřímná slova zapsat do inspirované biblické zprávy. Také mu pomohl dané záležitosti jasněji porozumět a posílil jeho víru. Jehova chce udělat totéž i pro vás. Pamatujte, že Bible říká, že Bůh „o vás pečuje“. (1. Petra 5:7) Ničemnost a z ní plynoucí utrpení Jehova nenávidí daleko hlouběji než kterýkoli člověk. (Izajáš 55:8, 9) Proč je tedy ve světě tolik utrpení?

PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

5. Jak bývá vysvětlována otázka, proč lidé trpí, ale co o tom říká Bible?

5 Otázku, proč je tolik utrpení, kladou lidé různých vyznání svým duchovním vůdcům a učitelům náboženství. Jako odpověď často slyší vysvětlení, že utrpení je Boží vůlí a že Bůh už dávno předurčil všechno, co se má stát, včetně tragických událostí. Mnoha lidem bývá řečeno, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné a že Bůh nechává lidi umírat, aby si je mohl vzít k sobě do nebe — děti nevyjímaje. Už jsme se však dozvěděli, že Jehova Bůh nikdy není původcem špatných věcí. Bible říká: „Ať je vzdáleno od pravého Boha, že by jednal ničemně, a od Všemohoucího, že by jednal protiprávně.“ (Job 34:10)

6. Proč se mnoho lidí mylně domnívá, že vinu za veškeré utrpení ve světě nese Bůh?

6 Víte, proč se lidé dopouštějí té chyby, že z veškerého utrpení, které na světě existuje, obviňují Boha? Mnohdy si totiž myslí, že Všemohoucí Bůh je panovníkem tohoto světa. Takový názor mají proto, že neznají jednu prostou, ale důležitou pravdu odhalenou v Bibli. Tuto pravdu jste poznali ve třetí kapitole této knihy. Skutečným panovníkem tohoto světa je totiž Satan Ďábel.

7, 8. (a) Jak se ve světě zrcadlí povaha jeho panovníka? (b) Jak k utrpení přispívá lidská nedokonalost spolu s ‚časem a nepředvídanou událostí‘?

7 Bible jasně říká: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19) Když o tom uvažujete, není to logické? V tomto světě se zrcadlí povaha neviditelného duchovního tvora, který „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9) Satan je nenávistný, prolhaný a krutý. A tak i svět, který je pod jeho vlivem, je plný nenávisti, podvádění a krutosti. To je jeden z důvodů, proč je dnes tolik utrpení.

8 Druhým důvodem, proč existuje tolik utrpení, je to, že lidstvo je už od vzpoury v zahradě Eden nedokonalé a hříšné. Mluvili jsme o tom ve třetí kapitole. Hříšní lidé mají sklon zápasit o moc a to vede k válkám, útlaku a utrpení. (Kazatel 4:1; 8:9) Třetím důvodem, proč existuje utrpení, je to, že každého postihuje „čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11) Jehova tomuto světu nepanuje jako ochraňující Vládce, a v důsledku toho mohou lidé trpět, když se ocitnou v nesprávnou dobu na nesprávném místě.

9. Proč si můžeme být jisti, že Jehova má pádný důvod k tomu, že utrpení nezabránil?

9 Je pro nás útěchou, když víme, že utrpení nepůsobí Bůh. Není odpovědný za války, zločiny, útlak, a dokonce ani za přírodní katastrofy, kvůli kterým lidé tolik trpí. Přesto však stále zůstává nezodpovězena otázka: Proč Jehova všechno to utrpení připouští? Jestliže je všemohoucí, může přece s utrpením skoncovat. Proč to tedy ještě neudělal? Poznali jsme, že Jehova Bůh je láskyplný, a proto k tomu musí mít nějaký pádný důvod. (1. Jana 4:8)

JE VZNESENA KLÍČOVÁ SPORNÁ OTÁZKA

10. Co Satan zpochybnil a jak to udělal?

10 Máme-li zjistit, proč Bůh připouští utrpení, musíme se vrátit k událostem, které se odehrály v době, kdy utrpení začalo. Když Satan svedl Adama a Evu k tomu, aby Jehovu neposlechli, vznesl při tom důležitou otázku. Nezpochybnil Jehovovu moc. Sám dobře ví, že Jehovova moc je neomezená. Satan však zpochybnil Jehovovo právo vládnout. Nazval Boha lhářem, který svým poddaným upírá dobré věci, a tím vlastně Jehovu obvinil, že vládne špatně. (1. Mojžíšova 3:2–5) Satan naznačil, že by se lidem vedlo lépe, kdyby jim Bůh nevládl. To byl přímý útok na Jehovovu svrchovanost — na jeho právo vládnout.

11. Proč Jehova vzbouřence v Edenu prostě nezničil?

11 Adam a Eva se proti Jehovovi vzbouřili. V podstatě řekli: „Nepotřebujeme, aby nám vládl Jehova. My sami si můžeme rozhodovat o tom, co je správné a co špatné.“ Jakým způsobem měl Jehova tuto spornou otázku vyřešit? Jak měl všechny inteligentní tvory poučit o tom, že vzbouřenci nemají pravdu a že jeho vlastní způsob jednání je opravdu ten nejlepší? Někdo by mohl říci, že Bůh měl vzbouřence prostě zničit a že měl začít nanovo. Jehova však již předtím vyjádřil svůj záměr, že země má být naplněna potomky Adama a Evy, kteří budou žít v pozemském ráji. (1. Mojžíšova 1:28) Jehova své záměry vždy uskuteční. (Izajáš 55:10, 11) A navíc, kdyby se vzbouřenců v Edenu zbavil, nebyla by poskytnuta odpověď na vznesenou otázku, zda má právo vládnout.

12, 13. Znázorněte, proč Jehova Satanovi dovolil, aby se stal panovníkem tohoto světa, a proč lidem umožnil, aby si vládli sami.

12 Uvažujme o následujícím znázornění. Představte si, že učitel svým žákům vysvětluje, jak vyřešit nějaký složitý problém. Jeden chytrý, ale vzpurný žák tvrdí, že způsob řešení, který učitel předkládá, je špatný. Ve snaze dokázat, že učitel je neschopný, tvrdí, že on sám zná mnohem lepší řešení daného problému. Někteří jeho spolužáci si myslí, že má pravdu, a tak se k němu v reptání připojí. Co by měl učitel udělat? Pokud rebely vykáže ze třídy ven, jak to zapůsobí na další žáky? Nebudou si pak také myslet, že jejich spolužák a ostatní reptalové měli vlastně pravdu? Všichni zbývající žáci ve třídě mohou k učiteli ztratit úctu, protože to bude vypadat, že se učitel bojí pravdy. Ale co když učitel reptalovi umožní, aby třídě ukázal, jak by daný problém řešil on?

Je žák chytřejší než učitel?

13 Jehova se zachoval podobně jako takový učitel. Pamatujme, že vzbouřenci v Edenu nebyli jediní, koho se vzniklá situace týkala. Přihlížely tomu také miliony andělů. (Job 38:7; Daniel 7:10) Způsob, jímž se Jehova se vzpourou vypořádal, měl na všechny tyto anděly a vlastně i na celé inteligentní stvoření obrovský vliv. Co tedy Jehova udělal? Umožnil Satanovi, aby sám předvedl, jak by nad lidstvem panoval. A lidem dal příležitost, aby si pod Satanovým vedením vládli sami.

14. Jaký užitek vyplyne z toho, že Jehova se rozhodl umožnit lidem, aby si vládli sami?

14 Učitel v našem znázornění samozřejmě dobře ví, že onen reptal a jeho spolužáci, kteří se ke vzpouře přidali, jsou na omylu. Zároveň si však uvědomuje, že pokud jim dá příležitost, aby se pokusili své názory dokázat, bude z toho mít užitek celá třída. Když se reptalové dostanou do úzkých, všichni upřímně smýšlející žáci uvidí, že jedině jejich učitel má na to, aby třídu vyučoval. A když potom učitel rebely ze třídy vykáže, všichni žáci budou chápat, proč to udělal. Podobně si Jehova uvědomuje, že všichni upřímně smýšlející lidé i andělé budou mít užitek z toho, když uvidí, že Satan a ostatní vzbouřenci, kteří se k němu přidali, neměli pravdu a že lidé si nejsou schopni vládnout sami. Stejně jako Jeremjáš ve starověku se i takoví upřímní lidé přesvědčí o následující důležité skutečnosti: „Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

PROČ TAK DLOUHO?

15, 16. (a) Proč Jehova dovolil, aby utrpení trvalo tak dlouho? (b) Proč Jehova nezabránil například hrozným zločinům?

15 Proč však Jehova dovolil, aby utrpení trvalo tak dlouho? A proč špatným věcem předem nezabrání? Vždyť by je vůbec nemusel připustit. Zamysleme se nad dvěma věcmi, které učitel v našem znázornění nikdy neudělá. Za prvé, nezarazí vzpurného žáka hned, jakmile začne předkládat svůj názor. A za druhé, nebude reptalovi při dokazování jeho námitek pomáhat. Podobně uvažujme o dvou věcech, které se Jehova rozhodl neudělat. Za prvé, Satana a ty, kdo se k němu přidali, nezarazil okamžitě. Naopak jim dovolil, aby se pokusili dokázat, že mají pravdu. K tomu ale bylo třeba nechat uplynout nějaký čas. Během těch tisíciletí lidských dějin si lidé mohli vyzkoušet všechny druhy vlád. Lidstvo udělalo určitý pokrok na poli vědy i v jiných oblastech své činnosti, avšak bezpráví, chudoba, zločinnost a války přesto nabírají stále hrozivějších rozměrů. Nyní se tedy jasně prokázalo, že vláda lidí selhala.

16 Za druhé, Jehova Satanovi při vládnutí nad tímto světem nepomáhá. Pokud by Bůh zabránil například hrozným zločinům, nepostavil by se tím vlastně na stranu vzbouřenců? Nepodpořil by tím snad domněnku lidí, že si jsou schopni vládnout sami, aniž to povede ke katastrofálním výsledkům? Kdyby Jehova jednal tímto způsobem, podílel by se při tom na lži. Jenže ono „je nemožné, aby Bůh lhal“. (Hebrejcům 6:18)

17, 18. Co Jehova udělá s veškerými neblahými následky lidského vládnutí a Satanova vlivu?

17 Co ale veškeré ty škody, které během dlouhého období vzpoury proti Bohu byly napáchány? Jak k tomu všichni ti postižení lidé přijdou? Nezapomeňme, že Jehova je všemohoucí. Proto může veškeré následky lidského utrpení odčinit, a také to udělá. Již jsme se dozvěděli, že naše planeta přestane být ničena a že naopak bude přeměněna v ráj. Následky hříchu budou odstraněny prostřednictvím víry v Ježíšovu výkupní oběť a účinky smrti budou zahlazeny díky vzkříšení. Bůh tedy Ježíše pověří tím, aby „rozbil Ďáblova díla“. (1. Jana 3:8) Jehova to všechno způsobí přesně v pravý čas. Můžeme být vděční, že nezasáhl dříve, protože díky jeho trpělivosti jsme dostali možnost poznat pravdu a sloužit mu. (2. Petra 3:9, 10) Po celou tu dobu Bůh aktivně vyhledával upřímné ctitele a pomáhal jim snášet jakékoli utrpení, které je v tomto světě plném problémů potkalo. (Jan 4:23; 1. Korinťanům 10:13)

18 Někteří lidé se však možná zeptají: „Nedalo se ale veškerému tomu utrpení předejít, kdyby Bůh Adama a Evu vytvořil tak, aby se vzbouřit nemohli?“ Při hledání odpovědi na tuto otázku musíme pamatovat na to, že Jehova dal lidem cenný dar.

JAK NALOŽÍTE S DAREM OD BOHA?

Bůh vám pomůže utrpení snášet

19. Jaký drahocenný dar jsme od Jehovy dostali a proč bychom si ho měli vážit?

19 páté kapitole jsme si už řekli, že lidé byli stvořeni se svobodnou vůlí. Uvědomujete si, jak cenný dar to je? Bůh vytvořil bezpočet zvířat a ta se řídí převážně instinktem. (Přísloví 30:24) Člověk zase zkonstruoval roboty, kteří se dají naprogramovat tak, aby vykonali každý příkaz. Líbilo by se vám, kdyby nás Bůh vytvořil stejně? Asi ne, viďte? Jsme proto rádi, že máme svobodnou vůli a že se můžeme sami rozhodnout, jakými lidmi budeme, jakou životní dráhu si zvolíme, s kým se budeme přátelit a tak dále. Vážíme si toho, že do určité míry máme svobodu, a Bůh si přeje, abychom se z ní radovali.

20, 21. Jak můžeme dar svobodné vůle využít tím nejlepším způsobem a proč bychom se o to měli snažit?

20 Jehova nechce, abychom mu sloužili z donucení. (2. Korinťanům 9:7) Znázorněme si to: Co udělá rodiči větší radost? Když mu dítě řekne „Mám tě rád“, protože mu to někdo nakázal, nebo když to řekne samo od sebe? Otázka tedy zní: Jak se svobodnou vůlí, kterou jste od Jehovy dostali, naložíte vy osobně? Satan, Adam a Eva svou svobodnou vůli použili tím nejhorším možným způsobem. Zavrhli Jehovu Boha. Co uděláte vy?

21 Podivuhodný dar svobodné vůle můžete využít tím nejlepším způsobem. Máte totiž možnost připojit se k milionům lidí, kteří se postavili na stranu Jehovy. Dělají Bohu radost, protože aktivně dokazují, že Satan je lhář a že jako vládce naprosto selhal. (Přísloví 27:11) I vy to můžete dokazovat tím, že si zvolíte správný způsob života. Bude o tom řeč v následující kapitole.