Přejít k článku

Přejít na obsah

Stavíte na písku, nebo na skále?

Stavíte na písku, nebo na skále?

 Stavíte na písku, nebo na skále?

ČTETE si rádi Bibli? Děláte si čas dokonce na to, abyste ji s někým ze svědků Jehovových pravidelně studovali? Pokud ano, pravděpodobně si uvědomujete, že poznání, které získáváte, vám pomáhá lépe rozumět tomu, proč je svět plný problémů. (Zjevení 12:9, 12) Navíc, mnohé biblické texty vám poskytují útěchu v náročných životních situacích a dávají vám naději do budoucnosti. (Žalm 145:14; 147:3; 2. Petra 3:13)

Získat přesné poznání Bible je důležitým krokem, který musí udělat ten, kdo touží stát se následovníkem Krista. Je to však jediný krok? Ne. K tomu, aby člověk pravým křesťanem zůstal — a to zvláště v situacích, kdy je zkoušena jeho víra —, musí už v době, kdy Bibli poznává, učinit další nezbytný krok. Jaký? Odpověď najdeme, když se krátce zamyslíme nad Kázáním na hoře, což je proslov, který Ježíš pronesl na jedné hoře v Galileji. (Matouš 5:1, 2)

Dva domy podrobeny zkoušce

Víte, co je obsahem Kázání na hoře? Tento známý proslov najdete v evangeliu Matouše a Lukáše. (Matouš 5:1–7:29; Lukáš 6:20–49) Přečíst toto kázání trvá pouhých 20 minut. Přesto je v něm uvedeno více než 20 citací z Hebrejských písem a více než 50 obrazných vyjádření. Jedno z nich — o stavbě dvou domů — je výjimečné, protože Ježíš ho použil jako závěr svého proslovu. Když pochopíte závažnost tohoto podobenství, poznáte, díky čemu můžete jakožto následovníci Krista vždy stát pevně, ať už vaše víra bude zkoušena jakkoli.

Ježíš řekl: „Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude přirovnán k rozvážnému muži, který vystavěl svůj dům na skalním masivu. A lil se déšť a přišly záplavy a vanuly větry a bičovaly dům, ten se však nezbortil, protože byl založen na skalním masivu. Dále, každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude přirovnán k pošetilému muži, který vystavěl svůj dům na písku. A lil se déšť a přišly záplavy a vanuly větry a udeřily na dům, a ten se zbortil a jeho zhroucení bylo veliké.“ (Matouš 7:24–27)

Muž, který „kopal a šel do hloubky“

Jakou důležitou pravdu Ježíš svým učedníkům sdělil v tomto podobenství? Pečlivě jeho slova prozkoumejme. Co byste řekli o těch dvou domech? Na oba působily stejné přírodní živly. Domy možná vypadaly podobně. Mohly stát ve stejné lokalitě, dokonce blízko sebe. Jeden byl ale postaven na písku a druhý na skále. Proč? Jak uvádí Lukášovo evangelium, bylo to proto, že rozvážný muž „kopal a šel do hloubky“, aby se dostal až na kámen. (Lukáš 6:48) Výsledkem bylo, že dům tohoto muže stál pevně.

 Co chtěl Ježíš tímto podobenstvím zdůraznit? Nechtěl poukázat na to, jak domy vypadaly, kde stály ani na sílu přírodních živlů, ale na jednání stavitelů. Jeden muž kopal do hloubky, zatímco druhý ne. Jak se můžete podobat tomu rozvážnému muži? Hlavní myšlenku tohoto podobenství Ježíš vyjádřil slovy: „Proč mě tedy nazýváte ‚Pane! Pane!‘, ale nečiníte to, co říkám? Ukážu vám, komu je podobný každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je: Je podobný člověku, který . . . kopal a šel do hloubky a položil základ na skalním masivu.“ (Lukáš 6:46–48)

Pouhé naslouchání biblickým naukám nebo čtení Bible doma je jako stavění domu na písku, což nevyžaduje žádné kopání. Žít podle Kristova učení však vyžaduje velké úsilí a odhodlání, neboli kopat do hloubky, dostat se až na kámen.

To, zda jako následovníci Krista stojíte pevně, tedy závisí na tom, zda to, co se učíte, také uplatňujete. Pokud v každodenním životě jednáte podle toho, co se při studiu Bible dozvídáte, jste jako rozvážný muž, který kope do hloubky. Každý, kdo studuje Bibli, by si proto měl udělat čas, aby se zamyslel nad otázkami: ‚Jsem ten, kdo pouze naslouchá, nebo ten, kdo jedná? Dělám jen to, že Bibli čtu a studuji, nebo se jejími příkazy řídím, když se rozhoduji?‘

K čemu kopání do hloubky povede

Uvažujte o Josém. Rodiče mu vštěpovali biblická morální měřítka, ale on sám Boží Slovo nikdy nestudoval. „Když jsem se odstěhoval z domova,“ vypráví José, „snažil jsem se jednat správně, ale stýkal jsem se s lidmi, kteří byli špatnou společností. Začal jsem brát drogy, žít nemravně a pořád jsem se s někým pral.“

Nakonec se José rozhodl svůj život změnit a do hloubky začal studovat Bibli. „Jednou věcí, která mi opravdu pomohla,“ říká, „bylo to, že jsem četl Ježíšovo Kázání na hoře a uvažoval o něm. Změnit způsob života a svou osobnost mi však nějakou dobu trvalo. Nejdřív jsem měl strach z toho, co si o mně budou myslet moji ‚přátelé‘, ale tyto obavy jsem překonal. Přestal jsem lhát a mluvit sprostě a začal chodit na shromáždění svědků Jehovových. Zjistil jsem, že je to přesně tak, jak slíbil Ježíš — jednoduchý způsob života a uplatňování biblických rad přinášejí trvalé štěstí.“ (Matouš 5:3–12)

K čemu to povede, když budete kopat hluboko, abyste stavěli na skále, tedy když to, co čtete v Božím Slově, budete důsledně uplatňovat? Ježíš řekl: „Když . . . nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nebyla dost  silná, aby jím otřásla, protože byl dobře postaven.“ (Lukáš 6:48) Je jasné, že pokud stavíte dobře, to znamená uplatňujete, co se učíte, pak náročné zkoušky váš dům nejen nezničí, ale ani jím neotřesou. To je opravdu povzbuzující myšlenka!

Učedník Jakub, nevlastní bratr Ježíše, se zmiňuje ještě o dalším požehnání pro ty, kdo studují Bibli a nejsou pouhými posluchači, ale opravdovými činiteli Božího psaného Slova. Jakub napsal: „Staňte se . . . činiteli slova, a ne pouze posluchači . . . Kdo se . . . zahledí do dokonalého zákona, který patří ke svobodě, a kdo na něm trvá, ten bude šťastný, když to bude dělat, protože se nestal zapomnětlivým posluchačem, ale činitelem skutku.“ (Jakub 1:22–25)

Lidé, kteří uplatňují biblické rady, jsou opravdu šťastní. Takové štěstí následovníkům Krista zase dává sílu stát pevně ve zkouškách, které se podobají bouři a které prověřují jejich víru a opravdovost jejich oddanosti Bohu.

Co uděláte vy?

Ve svém Kázání na hoře Ježíš zdůrazňoval, že sloužit Jehovovi Bohu často znamená, že si musíme vybrat — buď to, nebo ono, nelze obojí. Ježíš například učil, že člověk má oko, které je buď prosté, nebo ničemné, že slouží buď Bohu, nebo bohatství a že jde po cestě buď stísněné, nebo široké. (Matouš 6:22–24; 7:13, 14) Další volbu pak Ježíš svým následovníkům předložil ve svém závěrečném podobenství o dvou stavitelích — jednejte buď jako rozvážný muž, nebo jako ten pošetilý.

Pokud to, co se ze studia Bible dozvídáte, stále poctivě uplatňujete, jednáte rozvážně. Jestliže budete kopat do hloubky, abyste stavěli na skále, přinese vám to požehnání nyní i v budoucnosti. (Přísloví 10:25)

[Obrázky na straně 30]

Stát pevně znamená jednat podle toho, co se učíme