Přejít k článku

Přejít na obsah

O naději pro mrtvé

O naději pro mrtvé

 Co Ježíš učil

O naději pro mrtvé

Ježíš vzkřísil nejméně tři lidi a tím ukázal, že pro mrtvé existuje naděje. (Lukáš 7:11–17; 8:49–56; Jan 11:1–45) Máme-li této naději porozumět, musíme nejprve zjistit, co je příčinou smrti a kde se tu vzala.

Proč trpíme nemocemi a umíráme?

Když Ježíš lidem odpustil jejich hříchy, uzdravili se. Jednou se například setkal s ochrnutým mužem a zeptal se: „‚Co je . . . snadnější, říci: Jsou ti odpuštěny hříchy, nebo říci: Vstaň a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi autoritu odpouštět hříchy —‘ řekl potom ochrnutému: ‚Vstaň, zvedni své lůžko a jdi domů.‘“ (Matouš 9:2–6) Příčinou nemocí a smrti je tedy hřích. Hříšnost jsme zdědili po prvním člověku, Adamovi. (Lukáš 3:38; Římanům 5:12)

Proč Ježíš zemřel?

Ježíš nikdy nezhřešil, a proto si smrt nezasloužil. Tím, že zemřel místo nás, zaplatil cenu za naše hříchy. Řekl, že jeho krev „má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů“. (Matouš 26:28)

Navíc vysvětlil: „Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a dal svou duši jako výkupné výměnou za mnohé.“ (Matouš 20:28) Cenu, kterou zaplatil, Ježíš označil jako „výkupné“, protože díky ní byli lidé osvobozeni od smrti. Ježíš také řekl: „Přišel jsem, aby [měli] život a [měli] jej v hojnosti.“ (Jan 10:10) Máme-li naději pro mrtvé porozumět úplně, musíme pochopit i to, v jakém stavu jsou mrtví.

 Co se děje po smrti?

Když zemřel Ježíšův přítel Lazar, Ježíš objasnil, co se po smrti děje. Svým učedníkům řekl: „‚Náš přítel Lazar si šel odpočinout, ale cestuji [do Betanie], abych ho probudil ze spánku.‘. . . Oni si představovali, že mluví o odpočinku ve spánku. Tehdy jim proto Ježíš otevřeně řekl: ‚Lazar zemřel.‘“ Ježíš tak jasně ukázal, že mrtví jakoby spí, tedy že si nejsou ničeho vědomi. (Jan 11:1–14)

V době, kdy byl Lazar vzkříšen, byl mrtvý už čtyři dny. Přesto v Bibli nenajdeme žádné jeho vyprávění o tom, že by po smrti něco zažil. Mrtvý Lazar si během těch čtyř dnů zkrátka nebyl ničeho vědom. (Kazatel 9:5, 10; Jan 11:17–44)

Jakou naději mají mrtví?

Mrtví se vrátí zpět k životu a budou moci žít věčně. Ježíš řekl: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší [můj] hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

Tato naděje je projevem Boží lásky. Ježíš to potvrdil slovy: „Bůh . . . tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16; Zjevení 21:4, 5)

Více informací najdete v 6. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? *

[Poznámka pod čarou]

^ 15. odst. Vydali svědkové Jehovovi.