Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo dává měřítka, jimž lze důvěřovat?

Kdo dává měřítka, jimž lze důvěřovat?

 Kdo dává měřítka, jimž lze důvěřovat?

Jednoho návštěvníka, který byl poprvé v Africe, zaujal pohled na jakéhosi muže, který stál vzpřímeně u silnice. Návštěvník si povšiml, že ten muž vždy po několika minutách pohnul nohou a nepatrně se posunul na jednu stranu, přičemž pořád zůstával vzpřímený. Teprve později si host uvědomil, proč to ten muž dělá. Snažil se totiž zůstávat ve stínu telegrafního sloupu. Odpolední slunce měnilo svou polohu a stín se pomalu posunoval.

JAKO se ve slunečním světle posunoval tento stín, tak se podobně stále posunují a mění i lidské záležitosti a měřítka. Naproti tomu Jehova Bůh, ‚Otec nebeských světel‘, je neměnný. Učedník Jakub napsal, že „u něho není změna v otáčení stínu“. (Jakub 1:17) Hebrejský prorok Malachiáš zaznamenal Boží prohlášení: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Malachiáš 3:6) Izraelskému národu v době Izajášově Bůh řekl: „Až do stáří člověka jsem Týž; a sám vás budu stále podpírat až do šedin člověka. Sám budu jistě jednat.“ (Izajáš 46:4) Na sliby Všemohoucího se můžeme spolehnout a naše důvěra v ně se během doby nemění.

Poučení ze Zákona

Jehovovy sliby jsou spolehlivé a neměnné, a totéž platí i o jeho měřítkách toho, co je správné a co nesprávné.  Důvěřovali byste obchodníkovi, který používá dvě sady závaží, z nichž jen jedna obsahuje závaží přesné? Jistě ne. Stejně i pro Jehovu jsou „podvodné váhy ... něčím odporným, ale v úplném kamenném závaží má zalíbení“. (Přísloví 11:1; 20:10) Do Zákona, který dal Izraelitům, zahrnul Jehova tento příkaz: „Nedopustíte se bezpráví při souzení, při měření, při vážení nebo při odměřování tekutin. Měli byste prokázat, že máte přesné váhy, přesná závaží, přesné efa a přesný hin. Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země.“ (3. Mojžíšova 19:35, 36)

Jestliže Izraelité tento příkaz poslouchali, získali Boží přízeň a bylo to pro ně v mnoha směrech užitečné i po hmotné stránce. Podobně i dodržování Jehovových neměnných měřítek, nejen pokud jde o váhy a míry, ale ve všech oblastech života, přináší požehnání Jehovovu ctiteli, který svému Bohu důvěřuje. Bůh prohlašuje: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.“ (Izajáš 48:17)

Proč dnes měřítka upadají?

Důvod, proč dnes měřítka upadají, je vysvětlen v Bibli. Poslední biblická kniha, Zjevení, popisuje válku, jež se odehrála v nebi. Její výsledek ovlivňuje veškeré lidstvo až dodnes. Apoštol Jan napsal: „V nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi. Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:7–9)

Jaký byl bezprostřední účinek této války? Jan pokračoval: „Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte! Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12)

„Běda zemi“ nastala v roce 1914, když vypukla první světová válka, a tím skončila éra, v níž platila měřítka velmi odlišná od měřítek dnešních. „Velká válka let 1914–1918 leží jako pás spálené země, jenž odděluje tehdejší dobu od naší,“ píše historička Barbara Tuchmanová. „Zmařením tolika životů, které by byly aktivní v letech, jež následovaly, zničením víry, změnou ideálů a zanecháním nevyléčitelných ran ze zklamání vytvořila fyzickou i psychologickou propast mezi dvěma epochami.“ Jiný historik, Eric Hobsbawm, se vyjadřuje podobně: „Od roku 1914 je zřetelně patrný ústup od měřítek, která byla v rozvinutých zemích do té doby považována za normální... Není snadné pochopit, že návrat k tomu, co by naši předkové v devatenáctém století označili jako měřítka barbarství, má takový rozsah a bohužel postupuje stále rychleji.“

 Spisovatel Jonathan Glover ve své knize Humanity—A Moral History of the Twentieth Century (Lidstvo — Dějiny morálky dvacátého století) píše: „Jedním rysem naší doby je skutečnost, že zaniká morální zákon.“ Tento autor se sice na morální zákon daný z vnějšího zdroje dívá skepticky, protože náboženství na Západě je v úpadku, ale přece varuje: „Ti z nás, kdo v žádný náboženský morální zákon nevěří, by se přesto měli znepokojovat tím, že zaniká.“

Zklamání důvěry — k němuž v dnešní době dochází jak ve sféře obchodní a politické, tak i ve sféře náboženské, nebo dokonce i ve vztazích osobních a rodinných — a jeho děsivé následky patří k Ďáblovu ničemnému plánu způsobit obyvatelům země žalostné poměry. Satan je odhodlán vést svou válku až do konce a strhnout s sebou všechny, kdo se snaží žít podle Božích měřítek. (Zjevení 12:17)

Zklamání důvěry se projevuje všude, a proto vzniká otázka: Existuje nějaké východisko, nějaké řešení? Apoštol Petr odpovídá: „Jsou ... nová nebesa a nová země, které očekáváme podle [Božího] slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13) Tomuto slibu můžeme důvěřovat, neboť Bůh nejen že má moc svůj záměr uskutečnit, ale jeho splnění také zaručuje. Pokud jde o každé ‚slovo, jež vychází z jeho úst‘, Jehova prohlašuje: „Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ Ten slib je opravdu důvěryhodný! (Izajáš 55:11; Zjevení 21:4, 5)

Žít podle Božích měřítek je možné

Ve světě, v němž měřítka kolísají a upadají, se svědkové Jehovovi snaží žít podle měřítek, která jsou pro naše chování stanovena v Bibli. Proto se od většiny lidí odlišují, což často poutá pozornost druhých a také to u některých vyvolává pohrdání.

Na sjezdu, který pořádali svědkové Jehovovi v Londýně, se jeden televizní reportér zeptal jejich mluvčího, zda jsou skutečně křesťané. Mluvčí odpověděl: „Rozhodně ano, protože naším vzorem je Ježíš. Ve světě je mnoho sobectví, a my se soustřeďujeme na Ježíše Krista, protože on je ta cesta, pravda a život. Věříme, že je Božím Synem, ne částí nějaké Trojice, a naše porozumění Bibli se tedy liší od toho, jak ji chápou standardní náboženství.“

Když televize BBC odvysílala toto interview, reportér uzavřel program slovy: „Dozvěděl jsem se daleko víc o tom, proč svědkové Jehovovi přicházejí a klepou nám na dveře. A myslím, že jsem ještě nikdy neviděl na jednom místě v téže době pohromadě 25 000 lidí, kteří jsou tak pěkně oblečeni a tak dobře se chovají.“ Nezaujatý pozorovatel tímto způsobem vydal opravdu znamenité svědectví o tom, jak moudré je držet se Božích neměnných měřítek!

Některé lidi sice možná odrazuje představa, že by žili podle jiných měřítek, než jaká si sami stanovili, ale my vás chceme povzbudit, abyste se podívali do Bible a zjistili, jaká jsou Boží měřítka. Neměli byste se však spokojit jen s povrchními poznatky. Řiďte se vybídnutím apoštola Pavla: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2) Navštivte sál Království v místě, kde žijete, a se svědky Jehovovými, kteří tam jsou, se seznamte. Přesvědčíte se, že to jsou obyčejní lidé, kteří důvěřují biblickým slibům. Snaží se žít podle Božích měřítek a tím dávají najevo, že se spoléhají na Boha.

Jestliže se budete ve svém osobním životě držet Božích neměnných a spolehlivých měřítek, jistě to pro vás bude požehnáním. Uposlechněte Boží vybídnutí: „Kdybys jen opravdu věnoval pozornost mým přikázáním! Potom by byl tvůj pokoj právě jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny.“ (Izajáš 48:18)

[Obrázky na straně 5]

Zklamání důvěry se dnes projevuje v obchodních vztazích, v politice, v náboženství i v rodinném životě