Přejít k článku

Přejít na obsah

Postupujme vpřed ke konečnému vítězství!

Postupujme vpřed ke konečnému vítězství!

 Postupujme vpřed ke konečnému vítězství!

„Pohleďme, bílý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl luk; a byla mu dána koruna, a vyjel vítězící a aby dokončil své vítězství.“ (ZJEVENÍ 6:2)

1. Které budoucí události spatřil Jan ve vidění?

POD božskou inspirací mohl apoštol Jan pohlédnout asi o 1 800 let dále do budoucnosti a popsat, že Kristus byl dosazen na trůn jako Král. Jan potřeboval víru, aby uvěřil tomu, co  ve vidění spatřil. My dnes máme jasné doklady toho, že Ježíš byl na trůn dosazen v roce 1914. Očima víry vidíme, jak Ježíš Kristus jede „vítězící a aby dokončil své vítězství“.

2. Jak Ďábel reagoval na zrození Království a čeho je to dokladem?

2 Po zrození Království byl z nebe vypuzen Satan. Ten tudíž začal bojovat intenzivněji a s větším rozlícením, ale rozhodně se tím nezlepšily jeho vyhlídky na úspěch. (Zjevení 12:7–12) Jeho hněv je příčinou toho, že poměry ve světě jsou stále kritičtější. Zdá se, že se lidská společnost rozpadá. Pro svědky Jehovovy je to jasným dokladem toho, že jejich Král postupuje vpřed, „aby dokončil své vítězství“.

Vzniká společnost nového světa

3, 4. (a) Které organizační změny byly v křesťanském sboru učiněny od doby, kdy bylo zrozeno Království, a proč byly nutné? (b) Jaký užitek tyto změny přinesly v souladu s Izajášovou předpovědí?

3 Jakmile bylo Království zrozeno, nastal čas uvést obnovený křesťanský sbor, jenž nyní měl v souvislosti s Královstvím větší odpovědnost, ještě víc do souladu se vzorem, který dal křesťanský sbor v prvním století. Proto byl ve Strážné věži ze září 1938 (1. a 15. června 1938, angl.) uveřejněn rozbor toho, jak by křesťanská organizace měla pracovat. Později, ve Strážné věži číslo 17 z roku 1972, v článku „Vedoucí sbor odlišen od zákonné korporace“, byl podán jasný výklad o novodobém vedoucím sboru. V roce  1972 byly jmenovány rady starších, které měly poskytovat pomoc a vedení v místních sborech.

4 To, že byl opět zaveden řádný dohled, křesťanský sbor velice posílilo. Přínosem byla i opatření, která vedoucí sbor učinil k tomu, aby starší byli poučeni o svých povinnostech. K tomu patřilo i školení v projednávání právních záležitostí. Postupný rozvoj uspořádání Boží pozemské organizace a jeho kladný dopad byly předpověděny u Izajáše 60:17: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo; a pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly.“ Tyto změny k lepšímu byly odrazem Božího požehnání a dokladem toho, že Bůh schvaluje lidi, kteří přicházejí, aby horlivě podporovali jeho Království.

5. (a) Jak Satan reagoval na to, že Jehova žehnal svému lidu? (b) Jak v souladu se slovy ve Filipanům 1:7 Jehovův lid reaguje na Satanův hněv?

5 Bůh svému lidu poskytoval po zrození Království láskyplnou pozornost a láskyplné vedení, ale ty nezůstaly Satanem nepovšimnuty. Uvažujme o některých příkladech. V roce 1931 zmíněná malá skupina křesťanů dala veřejně najevo, že nejsou pouhými badateli Bible. V souladu se slovy u Izajáše 43:10 jsou svědky Jehovovými. Ať už to s tím souviselo nebo ne, Ďábel rozpoutal po celém světě vlnu nebývalého pronásledování. I v zemích, které byly obvykle známy náboženskou svobodou, například ve Spojených státech, Kanadě a Německu, byli svědkové nuceni opakovaně vést právní bitvy, aby si zachovali svobodu uctívání. Do roku 1988 se Nejvyšší soud Spojených států zabýval 71 případy týkajícími se svědků Jehovových. Dvě třetiny těchto případů byly rozhodnuty v jejich prospěch. Po celém světě dnes právní bitvy pokračují, takže podobně jako v prvním století může probíhat ‚obhajoba a zákonné prosazování dobré zprávy‘. (Filipanům 1:7)

6. Zabránily Jehovovu lidu zákazy a omezení, aby postupoval vpřed? Ukažte to na příkladu.

6 Ve třicátých letech, v době, kdy se schylovalo ke druhé světové válce, diktátorské vlády zakázaly nebo omezily dílo svědků Jehovových v Německu, Španělsku a Japonsku, a to uvádíme pouze tři země. V roce 2000 však jen v těchto zemích bylo téměř 500 000 aktivních hlasatelů Božího Království. Bylo to téměř desetkrát víc, než kolik bylo svědků v roce 1936 na celém světě. Ano, zákazy ani omezení nemohou Jehovovu lidu zabránit, aby postupoval vpřed pod vedením svého vítězícího Vůdce, Ježíše Krista.

7. Jaká významná událost se odehrála v roce 1958 a k jakým dramatickým změnám od té doby dochází?

7 Působivým projevem tohoto postupu vpřed byla událost, která se v roce 1958 odehrála v New Yorku — největší sjezd, jaký kdy svědkové Jehovovi uspořádali. Šlo o mezinárodní sjezd Božská vůle a vrcholná účast byla 253 922 přítomných. V roce 1970 už bylo ve zmíněných třech zemích dílo volné, s výjimkou tehdejšího východního Německa. Svědkové však byli stále zakázáni v rozlehlém Sovětském svazu a v zemích, které byly jeho spojenci v rámci Varšavské smlouvy. Dnes je v těchto bývalých komunistických národech více než půl milionu činných svědků.

8. K čemu vede to, že Jehova žehná svému lidu, a co se o tom psalo ve Strážné věži v roce 1950?

8 Svědkové Jehovovi zažívají požehnání v podobě růstu, protože dál ‚hledají nejprve království a Boží spravedlnost‘. (Matouš 6:33) V doslovném smyslu se už splňuje Izajášovo proroctví: „Z maličkého se stane tisíc a z malého mocný národ. Já, Jehova, to urychlím ve svůj čas.“ (Izajáš 60:22) A to ještě není konec! Jen během uplynulého desetiletí se počet činných zastánců vlády  Království zvýšil o více než 1 750 000 lidí. Tito lidé se dobrovolně stali součástí skupiny, o které jedna Strážná věž v roce 1950 napsala: „Bůh ... nyní ... připravuje společnost nového světa. ... Toto jádro [projde] Armageddonem, ... [bude] první na poli činnosti v ‚nové zemi‘..., vykročíme teokraticky organisovaně, neboť známe organisační postup.“ Článek končil slovy: „Jako společnost nového světa jděme tedy všichni zmužile a vytrvale vpřed!“

9. V jakém smyslu se to, co se svědkové Jehovovi v průběhu let naučili, prokazuje jako prospěšné?

9 Zatím se tato stále početnější společnost nového světa učí, jak pracovat účinně, a to se jako neocenitelné prokazuje v dnešní době, a možná se to jako neocenitelné prokáže i při díle obnovy po Armagedonu. Svědkové se například naučili organizovat velké sjezdy, pohotově poskytovat pomoc v nouzi a rychle budovat stavby. Díky této činnosti mnoho lidí pohlíží na svědky Jehovovy s obdivem a úctou.

Poopravují se nesprávné názory

10, 11. Ukažte, jak jsou poopravovány nesprávné názory na svědky Jehovovy.

10 Přesto existují lidé, kteří svědky Jehovovy obviňují, že nejdou s dobou. Důvodem je zejména to, že svědkové trvají na svém biblickém názoru například na krevní transfuze, neutralitu, kouření a mravnost. Veřejnost však ve stále větší míře začíná připouštět, že názory svědků stojí za úvahu. Například jistá lékařka v Polsku zatelefonovala do správní kanceláře svědků Jehovových a řekla, že společně s kolegy v nemocnici už několik hodin diskutují o otázce krevních transfuzí. Debatu vyvolal článek, který byl ten den otištěn v polském listu Dziennik Zachodni. Lékařka  přiznala: „Mě osobně mrzí, že se v lékařství krev používá příliš často. To se musí změnit, a já jsem ráda, že do toho někdo píchl. Chtěla bych získat více informací.“

11 Při jedné konferenci, jež se konala v uplynulém roce, lékařské kapacity z Evropy, Izraele, Kanady a Spojených států diskutovaly o materiálech určených k tomu, aby lékaři mohli pacienty léčit bez použití krve. Na tomto kongresu, který se uskutečnil ve Švýcarsku, bylo ukázáno, že navzdory všeobecně rozšířenému názoru je úmrtnost pacientů, kteří přijali transfuzi krve, vyšší než u pacientů, kteří krev nepřijali. Pacienti z řad svědků mohli nemocnici opustit zpravidla dříve než ti, kteří dostali krev. Díky tomu se také obvykle snížily náklady na léčbu.

12. Uveďte příklad toho, jak významní lidé chválí postoj svědků Jehovových v otázce politické neutrality.

12 Mnoho příznivých komentářů bylo vysloveno také v souvislosti s neutrálním postojem svědků Jehovových před druhou světovou válkou a během ní, tedy v době, kdy svědkové statečně odolávali útoku nacistů. Řadu kladných vyjádření vzbudila videonahrávka Svědkové Jehovovi zůstali pevní i při útocích nacistů. Vyrobili ji svědkové Jehovovi a její premiéra se 6. listopadu 1996 příhodně uskutečnila v koncentračním táboře Ravensbrück v Německu. Na začátku podobného promítání, které 18. dubna 1998 proběhlo ve smutně proslulém koncentračním táboře v Bergen-Belsenu, ředitel Střediska pro politické vzdělávání v Dolním Sasku dr. Wolfgang Scheel připustil: „Ke znepokojujícím historickým pravdám patří to, že svědkové Jehovovi odmítali národní socialismus s daleko větším odhodláním než křesťanské církve. ... Ať už si o učení a náboženství svědků Jehovových myslíme cokoli, jejich pevnost v době nacistického režimu si zasluhuje úctu.“

13, 14. (a) Jaké rozumné vyjádření ve prospěch prvních křesťanů vyšlo z nečekaného zdroje? (b) Uveďte příklady příznivých výroků, které byly ve prospěch Božího lidu proneseny dnes.

13 Když se význační lidé nebo soudy příznivě vyjadřují ke kontroverzním otázkám, může to rozbít předsudky a způsobit, že lidé vidí svědky v příznivějším světle. Ti pak díky tomu mají často příležitost mluvit s lidmi, kteří jim nikdy předtím nebyli ochotni naslouchat. Takové příznivé výroky jsou tedy vítány a svědkové Jehovovi je opravdu oceňují. To nám připomíná situaci, která nastala v prvním století v Jeruzalémě. Když Sanhedrin neboli nejvyšší židovský soud chtěl odstranit křesťany kvůli jejich horlivé kazatelské činnosti, Gamaliel, „učitel Zákona vážený všemi lidmi“, pronesl varování a řekl: „Izraelští muži, dejte si pozor na to, co zamýšlíte udělat vzhledem k těm lidem. ... Nezaplétejte se s těmito lidmi, ale nechte je být (protože je-li tento plán nebo toto dílo od lidí, bude rozvráceno; ale je-li od Boha, nebudete je moci rozvrátit), jinak byste mohli být ve skutečnosti shledáni jako bojovníci proti Bohu.“ (Skutky 5:33–39)

14 Také v poslední době se význační lidé podobně jako Gamaliel příznivě vyjadřují o náboženské svobodě pro svědky Jehovovy. Například bývalý předseda Mezinárodní akademie pro svobodu náboženství a vyznání uvedl: „Náboženská práva určitého náboženství by neměla být popírána jen proto, že společnost považuje jeho přesvědčení za nepřijatelné nebo nekonvenční.“ A jistý profesor vědeckého studia náboženství, který působí na univerzitě v Lipsku, položil přiléhavou otázku, která se týká německé vládní komise, jež má zkoumat takzvané náboženské sekty: „Proč by měly být zkoumány jen náboženské menšiny, ale už ne dvě velké církve [římskokatolická a luteránská]?“ Pro odpověď nemusíme chodit daleko. Stačí vzít  v úvahu slova jednoho bývalého německého úředníka, který napsal: „Nemůže být pochyb o tom, že politický kurs této vládní komise byl ze zákulisí diktován církevními horlivci.“

U koho hledáme úlevu?

15, 16. (a) Proč to, co udělal Gamaliel, mělo jen omezený účinek? (b) V jakém ohledu měli další tři vlivní lidé omezené možnosti v tom, co mohli udělat pro Ježíše?

15 Slova, která pronesl Gamaliel, pouze podtrhují skutečnost, že dílo, jež má Boží podporu, nemůže selhat. Z Gamalielových slov určených Sanhedrinu měli první křesťané nepochybně užitek. Nezapomínali však ani na pravdivost slov, která řekl Ježíš, totiž že jeho následovníci budou pronásledováni. Gamalielův čin překazil úmysly náboženských vůdců odstranit křesťany, ale pronásledování tím zcela zastaveno nebylo. Čteme totiž: „Na to na něj dali a předvolali apoštoly, zmrskali je a nařídili jim, aby přestali mluvit na základě Ježíšova jména, a pustili je.“ (Skutky 5:40)

16 Když byl souzen Ježíš, Pontský Pilát na něm neshledal vinu, a snažil se ho propustit. Jeho snahy však byly neúspěšné. (Jan 18:38, 39; 19:4, 6, 12–16) Dokonce i dva členové Sanhedrinu, Nikodém a Josef z Arimatie, kteří Ježíšovi byli příznivě nakloněni, mohli udělat jen málo pro to, aby soudu zabránili podniknout kroky proti Ježíšovi. (Lukáš 23:50–52; Jan 7:45–52; 19:38–40) Úleva, kterou lidé prosadí, když se z jakéhokoli důvodu postaví na obranu Jehovova lidu, bývá omezená. Svět totiž bude pravé následovníky Krista dál nenávidět, stejně jako nenáviděli jej samotného. Úplnou úlevu může způsobit pouze Jehova. (Skutky 2:24)

17. Jaký realistický náhled mají svědkové Jehovovi, ale proč neslábne jejich odhodlání dál kázat dobrou zprávu?

17 Svědkové Jehovovi jsou realisté a počítají s tím, že pronásledování bude pokračovat. Odpor ustane až tehdy, když Satanův svět utrpí konečnou porážku. Pronásledování je sice nepříjemné, ale nezpůsobí, aby svědkové přestali plnit své pověření kázat o Království. A proč by také mělo? Vždyť mají Boží podporu! A správný příklad mají ve svém odvážném Vůdci, Ježíši Kristu, kterého napodobují. (Skutky 5:17–21, 27–32)

18. Která obtížná situace ještě čeká Jehovův lid, ale o jakém výsledku je tento lid přesvědčen?

18 Pravé náboženství už od samého začátku čelí silnému odporu. Zanedlouho se stane terčem mohutného útoku Goga, Satana, který byl ponížen tím, že byl vypuzen z nebe. Pravé náboženství to však přečká. (Ezekiel 38:14–16) ‚Králové celé obydlené země‘ pod vedením Satana pak „povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů“. (Zjevení 16:14; 17:14) Ano, náš Král postupuje vpřed ke konečnému vítězství a brzy ‚své vítězství dokončí‘. Je velkou výsadou postupovat vpřed společně s ním a přitom vědět, že brzy už nikdo nebude popírat slova Jehovových ctitelů, kteří říkají: ‚Bůh je při nás!‘ (Římanům 8:31; Filipanům 1:27, 28)

Umíte to vysvětlit?

• Co Jehova dělá od zrození Království pro to, aby posílil křesťanský sbor?

• Co se Satan snaží dělat, aby Kristovi zabránil dokončit vítězství, a s jakými výsledky?

• Jaký vyrovnaný názor bychom měli mít na to, co lidé, kteří nejsou svědky, dělají v náš prospěch?

• Co brzy podnikne Satan a jak to dopadne?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 18]

Sjezdy svědků Jehovových jsou skutečným dokladem toho, že Boží lid na celém světě stále postupuje vpřed

[Obrázky na straně 20]

Neutralita, kterou svědkové projevovali za druhé světové války, stále přináší Jehovovi chválu