Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Rasismus

Rasismus

Jaký je původ lidských ras?

„Adam [dal] své manželce jméno Eva, protože se měla stát matkou všech živých.“ 1. Mojžíšova 3:20

CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) uvádí, že „všechny lidské bytosti jsou stejného druhu a původu“. (Deklarace o rase a rasových předsudcích, 1978)

CO ŘÍKÁ BIBLE

Když Bůh stvořil první dva lidi, řekl jim: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.“ (1. Mojžíšova 1:28) Adam a Eva se tedy stali rodiči celého lidstva. Později potopa smetla ze země většinu lidské populace. Přežily jen čtyři manželské páry – Noe se svou manželkou a jejich tři synové s manželkami. Podle Bible jsme všichni potomky Noemových synů. (1. Mojžíšova 9:18, 19)

 Je některá rasa nadřazená jiné?

„[Bůh] udělal z jednoho člověka každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu.“ Skutky 17:26

CO ŘEKLI NĚKTEŘÍ LIDÉ

Ve 20. století určité skupiny přijaly rasistické ideologie. Například nacisté tvrdili, že pro rasovou nadřazenost existuje biologický základ. Naproti tomu již citovaná deklarace uznala „jednotu lidské rasy a v důsledku toho rovnost všech lidí a národů“.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Ve Skutcích 10:34, 35 je napsáno: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ Z tohoto důvodu si nikdo nemůže oprávněně myslet, že jedna rasa je nadřazená jiné.

Ježíš stanovil normu pro křesťany, když svým učedníkům řekl: „Vy všichni jste bratři.“ (Matouš 23:8) Modlil se o to, aby jeho následovníci byli jednotní a „dokonalí v jednotě“, ne rozdělení. (Jan 17:20–23, Jeruzalémská bible; 1. Korinťanům 1:10)

Skončí někdy rasismus?

„V konečné části dnů se stane, že hora Jehovova domu bude pevně založena . . .; a budou k ní proudit všechny národy.“ Izajáš 2:2

CO SI MYSLÍ NĚKTEŘÍ LIDÉ

Vzhledem k přetrvávajícímu rasovému napětí si lidé v mnoha zemích kladou otázku, zda společnost udělala v boji proti rasismu nějaký významný pokrok. Někteří došli k závěru, že se rasové rovnosti nikdy nedočkají.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh nebude tolerovat rasovou nenávist donekonečna. Až bude vládnout jeho království, muži a ženy „ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“ ho budou uctívat jednotně a budou mít mezi sebou lásku. (Zjevení 7:9) Boží království není nějaký abstraktní stav srdce. Je to vláda, která udělá zásadní změny na naší zemi, kde měli podle Božího záměru žít všichni lidé bez rasových bariér. *

^ 15. odst. Více informací najdete ve 3. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.