1. Korinťanům 1:1–31

  • Pozdravy (1–3)

  • Pavel děkuje Bohu za Korinťany (4–9)

  • Vybídka k jednotě (10–17)

  • Kristus – Boží moc a moudrost (18–25)

  • Chlubit se jen v Jehovovi (26–31)

1  Já, Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola+ Krista Ježíše, píšu spolu s naším bratrem Sosthenem  Božímu sboru, který je v Korintu+ – vám, kdo jste byli posvěceni v jednotě s Kristem Ježíšem+ a povoláni za svaté – a také všem, kdo na kterémkoli místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista,+ svého i našeho Pána:  Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.  Vždy za vás děkuji svému Bohu, když myslím na Boží nezaslouženou laskavost, která vám byla dána v Kristu Ježíši.  V jednotě s ním jste totiž byli obohaceni ve všem, ve schopnosti kázat slovo a veškerém poznání,+  protože se svědectví o Kristu+ mezi vámi upevnilo.  Takže zatímco dychtivě čekáte na zjevení našeho Pána Ježíše Krista,+ nechybí vám žádný dar.  Bůh vás bude upevňovat až do konce, abyste v den našeho Pána Ježíše Krista+ nemohli být z ničeho obviněni.  Bůh, který vás povolal ke společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, je věrný.+ 10  Vybízím vás, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli jednotní v tom, co říkáte, a abyste nebyli rozdělení,+ ale úplně sjednocení stejnou myslí a stejným způsobem myšlení.+ 11  Někteří z domácnosti Chloé mi totiž sdělili, moji bratři, že jsou mezi vámi rozkoly. 12  Mám na mysli to, že někteří říkáte: „Patřím Pavlovi“, jiní: „Já Apollovi“,+ další: „Já Kéfovi“* a ještě další: „Já Kristu.“ 13  Je Kristus rozdělený? Byl snad za vás přibit na kůl Pavel? Nebo jste byli pokřtěni v Pavlově jménu? 14  Děkuji Bohu, že jsem nepokřtil nikoho z vás kromě Krispa+ a Gaia,+ 15  takže nikdo nemůže říct, že jste byli pokřtěni v mém jménu. 16  Je pravda, že jsem pokřtil také Stefanovu domácnost.+ Pokud jde o ostatní, nevím, jestli jsem pokřtil ještě někoho. 17  Kristus mě totiž neposlal křtít, ale oznamovat dobrou zprávu,+ a to ne moudrou* řečí, aby se Kristův mučednický kůl* nestal zbytečným. 18  Vždyť řeč o mučednickém kůlu* je hloupost pro ty, kdo hynou,+ ale pro nás, kdo jsme zachraňováni, je to projev Boží moci.+ 19  Je totiž napsáno: „Moudrost moudrých zničím a inteligenci intelektuálů zavrhnu.“*+ 20  Kde je moudrý? Kde je znalec Zákona? Kde je debatér tohoto systému?* Copak Bůh neudělal z moudrosti tohoto světa hloupost? 21  Protože svět svou moudrostí+ Boha nepoznal,+ Bůh ve své moudrosti uznal za dobré skrze hloupost+ toho, co je kázáno, zachránit ty, kdo věří. 22  Židé totiž žádají zázraky*+ a Řekové hledají moudrost, 23  ale my kážeme Krista přibitého na kůl – pro Židy kámen úrazu a pro národy hloupost.+ 24  Ale pro ty, kdo jsou povolaní, pro Židy i Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.+ 25  Vždyť Boží hloupá věc je moudřejší než lidé a Boží slabá věc je silnější než lidé.+ 26  Vidíte sami na sobě, bratři, že Bůh nepovolal mnoho moudrých z lidského hlediska*+ ani mnoho mocných ani mnoho urozených,*+ 27  ale vyvolil hloupé věci světa, aby zahanbil moudré lidi, vyvolil slabé věci světa, aby zahanbil silné věci,+ 28  a vyvolil bezvýznamné věci světa a přehlížené věci, věci, které nejsou, aby zničil věci, které jsou,+ 29  aby se tak před Bohem nikdo* nemohl chlubit. 30  Ale díky němu jste v jednotě s Kristem Ježíšem, který se pro nás stal Boží moudrostí a umožnil nám získat schválení od Boha*+ a také posvěcení+ a propuštění na základě výkupného.+ 31  A proto, jak je napsáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Jehovovi.“*+

Poznámky

Také zvanému Petr.
Nebo „chytrou“.
Nebo „odstrčím“.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „znamení“.
Nebo „z významných rodin“.
Dosl. „moudrých podle těla“.
Nebo „žádné tělo“.
Nebo „spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.