Přejít k článku

Přejít na obsah

TŘETÍ KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr se zemí?

Jaký má Bůh záměr se zemí?
  • Jaký má Bůh záměr s lidstvem?

  • Jakému nařčení musí Bůh čelit?

  • Jak bude život na zemi vypadat v budoucnosti?

1. Jaký má Bůh záměr se zemí?

BOŽÍ záměr se zemí je opravdu nádherný. Jehova si přeje, aby země byla naplněna šťastnými, zdravými lidmi. Bible říká, že „Bůh vysadil zahradu v Edenu“ a že „dal . . . vyrůst . . . každému stromu žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu“. Když Bůh vytvořil prvního muže a ženu, Adama a Evu, postavil je do tohoto překrásného domova a řekl jim: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji.“ (1. Mojžíšova 1:28; 2:8, 9, 15) Božím záměrem tedy bylo, aby lidé měli děti, aby hranice zahrady, v níž bydleli, rozšířili po celé zemi a aby se starali o zvířata.

2. (a) Proč si můžeme být jisti, že Boží záměr se zemí se splní? (b) Co Bible říká o věčném životě lidí?

2 Co myslíte, bude záměr Jehovy Boha, aby lidé žili v pozemském ráji, někdy uskutečněn? Bůh říká: „Dokonce jsem o tom mluvil; [a] také to učiním.“ (Izajáš 46:9–11; 55:11) Ano, Bůh svůj záměr rozhodně splní. Říká, že „nestvořil [zemi] prostě nadarmo“, ale že „ji utvořil, dokonce aby byla obývána“. (Izajáš 45:18) Jací lidé mají podle Božího záměru žít na zemi? A jak dlouho? Bible odpovídá: „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:29; Zjevení 21:3, 4)

3. Jaká politováníhodná situace je dnes na zemi a jaké otázky to vyvolává?

3 Takové podmínky samozřejmě ještě nenastaly. Lidé dnes zápasí s nemocemi a umírají, a dokonce proti sobě bojují a navzájem se zabíjejí. Něco se pokazilo. Bůh si ale rozhodně nepřál, aby země vypadala tak jako dnes. Co se stalo? Proč se Boží záměr se zemí dosud neuskutečnil? To nemůže vysvětlit žádná učebnice dějepisu napsaná lidmi, protože potíže začaly v nebi.

ODKUD POCHÁZÍ NEPŘÍTEL?

4, 5. (a) Kdo ve skutečnosti mluvil s Evou prostřednictvím hada? (b) Jak se může ze slušného, poctivého člověka stát zloděj?

4 První biblická kniha mluví o jednom Božím nepříteli, který se objevil v zahradě Eden. Je sice označen jako „had“, ale nebylo to pouhé zvíře. Poslední kniha Bible ho popisuje jako tvora, „který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. Je označen také jako „prahad“. (1. Mojžíšova 3:1; Zjevení 12:9) Tento mocný anděl neboli neviditelný duchovní tvor použil hada k tomu, aby mluvil s Evou. Udělal to podobně jako šikovný břichomluvec, který vyvolává dojem, že hlas vychází z blízké loutky nebo figuríny. Tento duchovní tvor byl bezpochyby při tom, když Bůh pro lidi připravoval zemi. (Job 38:4, 7)

5 Vzhledem k tomu, že všichni Jehovovi tvorové jsou dokonalí, však vzniká otázka, kdo stvořil ‚Ďábla‘ neboli ‚Satana‘. Stručně řečeno, jeden z Božích mocných duchovních synů se zvrhnul a sám se stal Ďáblem. Jak je to možné? Jednoduše, vždyť i dnes se z člověka, který byl dříve slušný a poctivý, může stát zloděj. Jak k tomu dojde? Takový člověk možná dopustí, aby mu v srdci vznikla nesprávná touha. Pokud o ní stále přemýšlí, může tato nesprávná touha velmi zesílit. A když se pak takovému člověku naskytne vhodná příležitost, svou špatnou touhu, o níž do té doby jen přemýšlel, možná uskuteční. (Jakub 1:13–15)

6. Jak se jeden mocný duchovní Boží syn stal Satanem Ďáblem?

6 To se stalo v případě Satana Ďábla. Bezpochyby slyšel Boha, jak Adamovi a Evě říká, aby měli děti a naplnili zemi svým potomstvem. (1. Mojžíšova 1:27, 28) Satan si evidentně pomyslel: ‚Vždyť všichni tihle lidé by mohli místo Boha uctívat mě!‘ A tak se mu v srdci uhnízdila nesprávná touha. Nakonec podnikl kroky k tomu, aby Evu podvedl, když jí o Bohu napovídal lži. (1. Mojžíšova 3:1–5) Tak se z něj stal „Ďábel“, což znamená „Pomlouvač“. Zároveň se stal „Satanem“, což znamená „Odpůrce“.

7. (a) Proč Adam s Evou zemřeli? (b) Proč stárnou a umírají všichni Adamovi potomci?

7 Satan Ďábel pomocí lží a lstivého jednání přiměl Adama a Evu k tomu, aby Boha neposlechli. (1. Mojžíšova 2:17; 3:6) Bůh Adamovi a Evě řekl, že pokud ho nebudou poslouchat, postihne je smrt. A přesně v souladu s Božími slovy také nakonec zemřeli. (1. Mojžíšova 3:17–19) Když Adam zhřešil, stal se nedokonalým, a nedokonalost proto zdědili i všichni jeho potomci. (Římanům 5:12) Tuto situaci lze přirovnat k tomu, když se v nějaké formě peče bábovka. Představte si, že ve formě je nějaký důlek. Jak bude vypadat každá bábovka, která se v takové formě upeče? V každé bude prostě ten důlek neboli nedokonalost. Podobně každý člověk zdědil po Adamovi takový „důlek“ v podobě nedokonalosti. Proto všichni lidé stárnou a umírají. (Římanům 3:23)

8, 9. (a) Jaké vyzývavé tvrzení Satan vznesl? (b) Proč Bůh vzbouřence okamžitě nezničil?

8 Když Satan přiměl Adama a Evu k tomu, aby zhřešili proti Bohu, stal se tak vlastně vůdcem vzpoury. Zpochybnil totiž Jehovův způsob vlády. Satan v podstatě říkal: ‚Bůh je špatný vládce. Vykládá lidem lži a svým poddaným upírá dobré věci. Lidé nepotřebují, aby jim vládl Bůh. Sami si totiž mohou rozhodovat o tom, co je dobré a co špatné. A vůbec, pod mou vládou by se jim dařilo mnohem lépe.‘ Jak se měl Jehova Bůh s takovou vyzývavou kritikou vypořádat? Někteří lidé se domnívají, že Bůh měl všechny vzbouřence prostě usmrtit. Byla by to však uspokojující odpověď na Satanovo vyzývavé tvrzení? Dokázal by tím Bůh, že jeho způsob vládnutí je správný?

9 Dokonalý smysl pro spravedlnost Jehovovi nedovolil usmrtit vzbouřence okamžitě. Bůh rozhodl, že pokud má být na Satanovu výzvu poskytnuta uspokojivá odpověď a pokud se má dokázat, že Ďábel je lhář, musí uplynout nějaký čas. Bůh tedy lidem dovolil, aby si po určitou dobu vládli pod Satanovým vlivem sami. Proč to Jehova udělal a proč připustil, aby řešení zmíněných sporných otázek trvalo tak dlouho? Vysvětlení najdete v 11. kapitole této knihy. Teď se ale zamysleme nad jinou věcí: Rozhodli se Adam s Evou dobře, když uvěřili Satanovi, který pro ně nikdy nic dobrého neudělal? Bylo od nich správné uvěřit tomu, že Jehova, kterému vděčili za všechno, co měli, je krutý lhář? Co byste na jejich místě udělali vy?

10. Jak se ve sporné otázce, kterou Satan vznesl, můžete postavit na stranu Jehovy?

10 Je dobře, když o těchto věcech přemýšlíme, protože i dnes před podobnými otázkami stojí každý z nás. Ano, máme příležitost odpovědět na Satanovo vyzývavé tvrzení tím, že se postavíme na stranu Jehovy. Můžeme Jehovu uznat za svého Vládce a ukázat, že Satan je lhář. (Žalm 73:28; Přísloví 27:11) Je však smutné, že z těch miliard lidí, kteří dnes na zemi žijí, se pro to rozhodl jen málokdo. Vzniká tedy důležitá otázka: Doopravdy Bible říká, že tomuto světu vládne Satan?

KDO VLÁDNE TOMUTO SVĚTU?

Jak by mohl Satan Ježíšovi nabídnout všechna království světa, kdyby mu ve skutečnosti nepatřila?

11, 12. (a) Jak je z pokušení, kterému Ježíš čelil, vidět, že panovníkem tohoto světa je Satan? (b) Co ještě dokazuje, že Satan je panovníkem tohoto světa?

11 Ježíš nikdy nepochyboval o tom, že vládcem tohoto světa je Satan. Ten jednou nějakým zázračným způsobem Ježíšovi ukázal „všechna království světa a jejich slávu“. Potom mu slíbil: „To všechno ti dám, jestliže padneš a prokážeš mi akt uctívání.“ (Matouš 4:8, 9; Lukáš 4:5, 6) Zamyslete se nad tím. Byla by taková nabídka pro Ježíše pokušením, kdyby Satan nad těmito královstvími nepanoval? Ježíš nepopíral, že tyto světské vlády patří Satanovi. To by ovšem určitě udělal, kdyby Satan nebyl tou mocnou šedou eminencí, která za nimi stojí.

12 Samozřejmě, že Všemohoucí Bůh a Stvořitel úžasného vesmíru je Jehova. (Zjevení 4:11) Bible ale nikde neříká, že Jehova Bůh nebo Ježíš Kristus jsou panovníky tohoto světa. Právě naopak. Jako ‚panovníka tohoto světa‘ Ježíš výslovně označil Satana. (Jan 12:31; 14:30; 16:11) Bible Satana Ďábla popisuje dokonce jako ‚boha tohoto systému věcí‘. (2. Korinťanům 4:3, 4) O tomto odpůrci, Satanovi, křesťanský apoštol Jan napsal: „Celý svět leží v moci toho ničemného.“ (1. Jana 5:19)

JAK BUDE SATANŮV SVĚT ODSTRANĚN

13. Proč potřebujeme nový svět?

13 S každým uplynulým rokem je tento svět stále nebezpečnější. Je zaplaven válčícími armádami, nepoctivými politiky, pokryteckými náboženskými vůdci a zatvrzelými zločinci. Svět jako celek nelze napravit. Bible ukazuje, že je blízko doba, kdy Bůh tento ničemný svět odstraní v armagedonské válce. Tím vytvoří prostor pro vznik spravedlivého nového světa. (Zjevení 16:14–16)

14. Koho Bůh vybral, aby byl Vládcem jeho Království, a jak to bylo předpověděno?

14 Jehova Bůh vybral Ježíše Krista, aby se stal Vládcem jeho nebeského Království. Toto Království je vláda. V Bibli bylo již dávno předpověděno: „Narodilo [se nám] dítě, byl nám dán syn; a na rameni bude mít knížecí panství. A jeho jméno bude nazváno . . . Kníže pokoje. Hojnosti knížecího panství a pokoje nebude konec.“ (Izajáš 9:6, 7) Ježíš učil své následovníky, že se mají o tuto vládu modlit. Sám v modlitbě prosil: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Jak bude v této knize ukázáno později, Boží Království již brzy odstraní všechny vlády tohoto světa a samo je nahradí. (Daniel 2:44) Toto Království pak nastolí na zemi ráj.

NOVÝ SVĚT JE NA DOSAH

15. Co je „nová země“?

15 V Bibli dostáváme následující ujištění: „Jsou . . . nová nebesa a nová země, které očekáváme podle [Božího] slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13; Izajáš 65:17) Slovo „země“ se v určitých pasážích Bible používá k označení lidí, kteří na zemi žijí. (1. Mojžíšova 11:1) Spravedlivá „nová země“ je tedy společnost lidí, které Bůh schvaluje.

16. Jaký neocenitelný dar dostanou od Boha lidé, kteří mají jeho schválení, a co musíme dělat my, abychom tento dar obdrželi?

16 Ježíš slíbil, že lidé, kteří budou mít Boží schválení, v nadcházejícím novém světě získají dar v podobě ‚věčného života‘. (Marek 10:30) Najděte si prosím v Bibli Jana 3:16 a 17:3 a přečtěte si, co podle Ježíšových slov musíme dělat, abychom věčný život získali. Uvažujte teď s Biblí v ruce o požehnání, z něhož se budou těšit lidé, kteří budou splňovat potřebné požadavky, aby v nadcházejícím pozemském ráji mohli od Boha dostat tento úžasný dar.

17, 18. Díky čemu si můžeme být jisti, že na celé zemi zavládne pokoj a bezpečí?

17 Ničemnost, války, zločinnost a násilí budou věcí minulosti. „Ničemný již nebude . . . Ale mírní, ti budou vlastnit zemi.“ (Žalm 37:10, 11) Na zemi bude vládnout pokoj, protože ‚Bůh způsobí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země‘. (Žalm 46:9; Izajáš 2:4) Potom „bude rašit spravedlivý a hojnost pokoje, dokud nepomine měsíc“ — to znamená navždy. (Žalm 72:7)

18 Jehovovi ctitelé budou žít v bezpečí. Dokud izraelský národ v biblických dobách Boha poslouchal, žil v bezpečí. (3. Mojžíšova 25:18, 19) Těšit se z podobného bezpečí v ráji bude opravdu nádherné. (Izajáš 32:18; Micheáš 4:4)

19. Jak víme, že v Božím novém světě bude dostatek jídla?

19 Nebude nedostatek potravin. „Na zemi bude spousta obilí,“ zpíval žalmista, „na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16) Jehova Bůh bude spravedlivým lidem žehnat a „sama země jistě vydá svůj výnos“. (Žalm 67:6)

20. Proč si můžeme být jisti, že celá země se stane rájem?

20 Celá země se stane rájem. Území, která kdysi byla zpustošena hříšnými lidmi, se změní v zahrady s pěknými novými domy. (Izajáš 65:21–24; Zjevení 11:18) Jednotlivé části naší planety, které budou přeměněny v ráj, se budou s postupem času rozšiřovat, až bude celá zeměkoule nádhernou a plodnou zahradou, podobně jako Eden. A Bůh nikdy nepřestane ‚otevírat svou ruku a uspokojovat touhu všeho živého‘. (Žalm 145:16)

21. Z čeho je vidět, že mezi lidmi a zvířaty bude pokoj?

21 Mezi lidmi a zvířaty budou pokojné vztahy. Divoká i domácí zvířata se budou krmit společně. Dokonce ani malé dítě nebude mít důvod bát se zvířat, která jsou dnes nebezpečná. (Izajáš 11:6–9; 65:25)

22. Co se stane s nemocemi?

22 Zmizí všechny nemoci. Jako Panovník Božího nebeského Království bude Ježíš uzdravovat lidi v daleko větším měřítku, než když byl na zemi. (Matouš 9:35; Marek 1:40–42; Jan 5:5–9) Pak již „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; 35:5, 6)

23. Proč budeme mít při vzkříšení neskonalou radost?

23 Mrtví lidé znovu získají život a budou mít vyhlídku na to, že už nikdy nezemřou. Všichni lidé, kteří spí ve smrti a jsou v Boží paměti, budou přivedeni zpět k životu. Bible říká, že „bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“. (Skutky 24:15; Jan 5:28, 29)

24. Jak na vás působí to, že budete moci žít v ráji na zemi?

24 Ti, kdo se rozhodnou poznávat našeho Vznešeného Stvořitele, Jehovu Boha, a kdo se rozhodnou mu sloužit, se budou těšit z nádherné budoucnosti. Právě o tomto pozemském ráji Ježíš mluvil, když zločinci, který umíral vedle něj, slíbil: „Budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:43) Je velmi důležité, abychom se toho o Ježíši Kristu dozvěděli více, protože právě skrze něj všechny ty zmíněné dobré věci obdržíme.