Přejít k článku

Přejít na obsah

Všichni jsme jedna rodina

Všichni jsme jedna rodina

JAK se díváte na lidi, kteří mají jinou barvu kůže nebo patří do jiné etnické skupiny? Jako na sobě rovné? Mnozí lidé naneštěstí pokládají určité rasy za podřadné. „Rasismus“ je v jednom slovníku definován jako „teorie, podle které jsou rasové biologické rozdíly příčinou přirozené nerovnosti lidí“.

Tato teorie přinesla mnoho utrpení. Domnělou rasovou nadřazeností „byl omlouván kolonialistický útlak a zotročování jiných skupin obyvatelstva,“ napsal profesor Wen-Shing Tseng ve své knize Handbook of Cultural Psychiatry. Dodal, že rasová příslušnost byla zneužívána k „ospravedlnění sociální, ekonomické a politické nerovnoprávnosti“. V mnoha částech světa rasismus přetrvává dodnes. Je však tato škodlivá teorie založena na skutečnostech? Co ukazují vědecké poznatky? A co říká Bible?

Co vyplývá z vědeckých poznatků

Objevy v oblasti genetiky potvrdily, že rasismus vychází z mylných předpokladů. Odborníci, kteří zkoumali genetickou výbavu lidí z různých světadílů, zjistili, že odchylky v DNA jakýchkoli dvou náhodně zvolených jedinců prakticky z kteréhokoli místa na světě tvoří asi 0,5 procenta. * Přitom 86 až 90 procent těchto odlišností se vyskytovalo v rámci jednotlivých ras. Z toho vyplývá, že mezi rasami se vyskytovalo jen 14 nebo méně procent ze zmíněných 0,5 procenta variací.

„Lidé jsou geneticky homogenní,“ uvedl časopis Nature. „Genetika tedy může a měla by významně přispět k objasnění a odstranění rasového problému.“

„Lidé jsou geneticky homogenní“ neboli v zásadě stejní

Tento názor není ničím novým. V boji proti rasismu vydala od roku 1950 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu celou řadu deklarací, jejichž autory byli antropologové,  genetici a sociologové. Přesto se rasismus nepodařilo vymýtit. Ukazuje se tedy, že předložit lidem fakta samo o sobě nestačí. Je potřeba zapůsobit na jejich srdce. Ježíš Kristus totiž řekl, že „ze srdce [neboli z lidského nitra] . . . vycházejí ničemná uvažování“. (Matouš 15:19, 20)

Co říká Bible

Bible je napsána tak, že působí na srdce. Čteme v ní nejen vědecky doložené tvrzení, že Bůh „udělal z jednoho člověka každý lidský národ, aby bydleli na celém zemském povrchu“, ale také tento výrok: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35; 17:26) K takovému nestrannému Bohu nás to jistě přitahuje. (5. Mojžíšova 32:4)

Jehova Bůh si přeje, abychom mu svou lásku dávali najevo tím, že ho budeme napodobovat. V Efezanům 5:1, 2 je napsáno: „Staňte se . . . napodobiteli Boha jako milované děti a dále choďte v lásce.“ ‚Chodit v lásce‘ mimo jiné znamená milovat druhé lidi tak jako Bůh, tedy bez ohledu na barvu jejich kůže nebo jejich etnickou příslušnost. (Marek 12:31)

Božím služebníkem nemůže být nikdo, kdo má v srdci špatnost. To platí i o těch, kdo v sobě živí nenávist a rasové předsudky. (1. Jana 3:15) Blíží se doba, kdy Bůh všechny zlé lidi odstraní ze země. Zůstanou zde jen ti, kdo napodobují jeho vlastnosti. Pak bude lidstvo skutečně jednou rodinou, a to nejen v tělesném, ale i v duchovním smyslu. (Žalm 37:29, 34, 38)

^ 5. odst. Ačkoli je těchto genetických odlišností relativně málo, mohou mít velký význam z lékařského hlediska. Zdá se totiž, že některé nemoci jsou geneticky podmíněné.