Yeremia 39:1-18

39  Mu mwaka walenga pabula (9) ukutula apo Sidekia imfumu ya kwa Yuda, atendekeele ukuteka, mu mweshi walenga ikumi (10),+ Nebukadresari imfumu ya Babiloni ne bumba lya bashilika bakwe bonse baishile ku musumba wa Yerusalemu no ku-ushinga.+  Mu mwaka walenga ikumi na umo (11) ukutula apo Sidekia atendekeele ukuteka, mu mweshi walenga ine, pa bushiku bwalenga pabula (9) muli uyu mweshi, e mo ifibumba fya musumba fyatulilwe.+  Na bacilolo bonse aba mfumu ya ku Babiloni balingile no kwikala ku Mpongolo ya pa Kati.+ Amashina ya baingile ni Neregali-saresere, Samigari-nebo, Sarisekimu, umukalamba wa bacilolo ba kwi sano, Neregali-saresere umukalamba wa ba finjelengwe na bashala bacilolo bonse aba mfumu ya ku Babiloni.  Nomba ilyo Sidekia imfumu ya kwa Yuda na baume ba bulwi bonse babamwene fye, balifulumwike+ no kufuma mu musumba ubushiku ukupita inshila ya kwi bala lya mfumu,+ ku mpongolo yali pa kati ka fibumba fibili; kabili bafumiine ku nshila ya ku Araba.+  Kabili ibumba lya bashilika ba bena Kaldi lyalibakonkele,+ awe basangile Sidekia mu ciswebebe ca ku Yeriko.+ Kabili balimusendele no kumutwala kuli Nebukadresari imfumu ya ku Babiloni ku Ribla+ mu calo ca Hamati+ ukuti imupingule.+  Ne mfumu ya ku Babiloni yaipeye+ abana baume ba kwa Sidekia ninshi alemonako+ mu Ribla, kabili imfumu ya ku Babiloni yaipeye abalashi bonse aba kwa Yuda.+  Yatonkwele na menso ya kwa Sidekia,+ yamubikile na mu minyololo ya mukuba, ukuti imutwale ku Babiloni.  Kabili abena Kaldi baocele ing’anda ya mfumu na mayanda ya bantu ku mulilo,+ babongolwele na malinga ya Yerusalemu.+  Na bantu abashele mu musumba, na bantu abawilile kuli yena, pamo na bantu bambi abashele, Nebusaradani+ umukalamba wa balinshi+ abasendele muli bunkole ku Babiloni.+ 10  Na bantu bamo, abapiina abashakwete kantu, Nebusaradani umukalamba wa balinshi abalekele bashale mu calo ca kwa Yuda;+ kabili mu bushiku bulya abapeele amabala ya myangashi no mulimo wa kupatikishiwa.+ 11  Kabili Nebukadresari imfumu ya ku Babiloni asosele amashiwi pali Yeremia ukupitila muli Nebusaradani umukalamba wa balinshi, ati: 12  “Mubuule kabili ulemusakamana, wicita icabipa kuli ena.+ Lelo ifyo alekweba e fyo ucite kuli ena.”+ 13  E ico Nebusaradani+ umukalamba wa balinshi na Nebushashibani umukalamba wa bacilolo ba kwi sano, na Neregali-saresere umukalamba wa ba finjelengwe na bonse abakulu bakulu aba mfumu ya ku Babiloni batumineko bamo; 14  batumine aba kuyasenda Yeremia mu Lubansa lwa Balinshi+ no kumutwala kuli Gedalia+ mwana Ahikamu+ mwana Shafani,+ ukuti amutwale ku ng’anda yakwe, pa kuti ekale na bantu. 15  Kabili icebo ca kwa Yehova caishile kuli Yeremia ninshi naisalilwa mu Lubansa lwa Balinshi,+ no kutila: 16  “Kabiye, kebe Ebede-meleke+ umwina Etiopia auti, ‘Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele, atila: “Mona, ndefikilisha amashiwi yandi pali uno musumba pa kuleta ubucushi pali wena te busuma iyo,+ kabili yakafikilishiwa ninshi ulemonanako mu bushiku bulya.”’+ 17  “‘Kabili nkakupokolola mu bushiku bulya,’+ e fyasosa Yehova, ‘kabili tawakapeelwe mu minwe ya bantu abo iwe uletiina.’+ 18  “‘Pantu nkakupususha, kabili tawakafwe ku lupanga iyo; kabili ukapususha umweo obe,+ pantu walintetekela’+ e fyasosa Yehova.”

Amafutunoti