Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 27:1-22

27  Ku kutendeka kwa kuteka kwa kwa Yehoyakimu mwana Yoshia,+ imfumu ya kwa Yuda, icebo ici caishile kuli Yeremia ukufuma kuli Yehova aciti:  “Yehova anjeba ati, ‘Cita imyando ne koli,+ no kufibika pa mukoshi obe.+  Kabili upeele inkombe ishileisa ku Yerusalemu kuli Sidekia imfumu ya kwa Yuda shitwale ku mfumu ya kwa Edomu+ na ku mfumu ya kwa Moabu+ na ku mfumu ya bana ba kwa Amone+ na ku mfumu ya ku Turi+ na ku mfumu ya ku Sidone.+  Kabili ushilaishe amashiwi kuli bashikulu ba shiko auti: “‘“Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele;+ atila musose ifi kuli bashikulwinwe, amuti,  ‘Nine napangile isonde,+ abantunse+ ne nama+ ifyaba pe sonde ku maka yandi ayakalamba+ na ku kuboko kwandi ukwatambalikwa;+ kabili nalilipeela ku o ntemenwe.+  Nomba nalipeela ifyalo fyonse ifi kuli Nebukadnesari* imfumu ya ku Babiloni,+ umubomfi wandi;+ kabili nalimupeela ne nama sha mu mpanga ukuti shilemubombela.+  Ne nko shonse shili no kumubombela+ no mwana wakwe no mwishikulu wakwe mpaka inshita ya calo cakwe ikafike,+ e lyo inko ishingi ne shamfumu ishikalamba shikamucita umubomfi.’+  “‘“‘Kabili uluko no bufumu ifishakabombele Nebukadnesari imfumu ya ku Babiloni; kabili uluko ulushakengishe umukoshi mwi koli lya mfumu ya ku Babiloni, nkalukandila ku lupanga+ na ku cipowe+ na ku cikuko,+ ‘mpaka nkalupwishe ukubomfya ukuboko kwakwe,’+ e fyasosa Yehova.  “‘“‘E ico imwe mwiumfwa kuli bakasesema+ benu na bakabuka benu na bakaloota benu+ na bacita ifinjelengwe benu na ku ndoshi shenu,+ abaleti kuli imwe: “Tamwakabombele imfumu ya ku Babiloni.”+ 10  Pantu bufi balesesema kuli imwe, pa kuti mufume mu calo cenu no kuya ukutali; na ine nkamupasa, kabili mukaloba.+ 11  “‘“‘Nomba uluko ulukengisha umukoshi mwi koli lya mfumu ya ku Babiloni no kuibombela, nkaluleka lukekale mu calo ca luko,’ e fyasosa Yehova, ‘kabili lukalimamo no kwikalamo.’”’”+ 12  Kabili nasosele kuli Sidekia+ imfumu ya kwa Yuda ukulingana na mashiwi yonse aya,+ nati: “Ingisheni imikoshi yenu mwi koli lya mfumu ya ku Babiloni no kuibombela na bantu ba iko, no kuba no mweo.+ 13  Cinshi ico mulefwila, iwe na bantu bobe, ku lupanga+ na ku cipowe+ na ku cikuko+ ukulingana ne fyo Yehova asosele ku luko ulwakaana ukubombela imfumu ya ku Babiloni? 14  Kabili mwiumfwa ku mashiwi ya bakasesema abalesosa kuli imwe abati, ‘Tamwakabombele imfumu ya ku Babiloni,’+ pantu bufi balesesema kuli imwe.+ 15  “‘Pantu nshabatumine,’ e fyasosa Yehova, ‘lelo bufi balesesemena mwi shina lyandi, pa kuti imupase,+ kabili mulobe,+ imwe na bakasesema abalesesema kuli imwe.’”+ 16  Na kuli bashimapepo na kuli abo bantu bonse, natile: “E fyasosa Yehova, ‘Mwiumfwa ku mashiwi ya bakasesema benu abalesesema kuli imwe abati: “Moneni! Ifipe fya mu ng’anda ya kwa Yehova fili no kubweshiwa nomba line ukufuma ku Babiloni!”+ Pantu bufi balesesema kuli imwe.+ 17  Mwiumfwa kuli bena. Bombeleni imfumu ya ku Babiloni no kuba no mweo.+ Nga cinshi ico uno musumba walabela icibolya?+ 18  Lelo nga ni bakasesema kabili icebo ca kwa Yehova nga caba muli bena, shi nabapapaate Yehova wa mabumba,+ ukuti bekatwala ifipe ifyashala mu ng’anda ya kwa Yehova na mu ng’anda ya mfumu ya kwa Yuda na mu Yerusalemu ku Babiloni.’ 19  “Pantu e fyo Yehova wa mabumba asosa pa fyaimikwa+ ne cishiba+ ne fya kusendelapo+ ne fipe ifyashala ificili muli uno musumba,+ 20  ifyo Nebukadnesari imfumu ya ku Babiloni ashasendele ilyo asendele Yekonia+ mwana Yehoyakimu, imfumu ya kwa Yuda, ukufuma mu Yerusalemu ukuya muli bunkole ku Babiloni, pamo na bakankaala bonse aba mu Yuda na mu Yerusalemu;+ 21  pantu e fyo Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele, asosa pa fipe ifyashala mu ng’anda ya kwa Yehova na mu ng’anda ya mfumu ya kwa Yuda na mu Yerusalemu ati,+ 22  ‘“Ku Babiloni e ko fikatwalwa+ kabili e ko fikekala mpaka ubushiku nkafibukisha,”+ e fyasosa Yehova. “E lyo nkafisenda no kufileta kuli cino cifulo.”’”+

Amafutunoti

Mu fikomo fimbi paba ati, “Nebukadresari.”