Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 45:1-5

45  Amashiwi ayo Yeremia kasesema aebele Baruki mwana Neria, ilyo Baruki+ alembele mwi buuku aya mashiwi ayo Yeremia+ asosele mu mwaka walenga ine ukutula apo Yehoyakimu+ mwana Yoshia, imfumu ya kwa Yuda, atendekeele ukuteka, ayati:  “Yehova Lesa wa kwa Israele atila pali iwe we Baruki,  iwe uletila: “We bulanda kuli ine,+ pantu Yehova nalundako ubulanda ku kukalipwa kwandi! Ninaka pa mulandu wa kuteta kwandi, nshisangile na pa kutuushisha.”’+  “E fyo usose kuli ena auti, ‘Yehova atila: “Mona! Ifyo nakuula ndebongolola, kabili ifyo nalimba ndenukula, e kutila icalo conse fye.+  Lelo iwe, ulefwaya ifintu ifikalamba.+ Leka ukufifwaya.”’+ “‘Pantu, mona, ndeleta ubucushi pa bantu bonse,’+ e fyasosa Yehova, ‘kabili nkakupeela umweo obe e o ukapususha konse uko ukaya.’”+

Amafutunoti