Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 32:1-44

32  Icebo icaishie kuli Yeremia ukufuma kuli Yehova mu mwaka walenga ikumi (10) ukutula apo Sidekia imfumu ya kwa Yuda, atendekeele ukuteka,+ uwali e mwaka walenga ikumi na cinekonsekonse (18) ukutula apo Nebukadresari atendekeele ukuteka.+  Kabili pa nshita ilya, ibumba lya bashilika ba mfumu ya ku Babiloni lyaleshinga Yerusalemu;+ na Yeremia kasesema alisaliilwe mu Lubansa lwa Balinshi+ ulwaba mu ng’anda ya mfumu ya kwa Yuda;  pantu Sidekia imfumu ya kwa Yuda alimwisaliile,+ no kumweba ati: “Cinshi ico ulesesemena+ auti, ‘Yehova atila: “Moneni, ndepeela uno musumba mu minwe ya mfumu ya ku Babiloni, na yo ikaupoka;+  na Sidekia, imfumu ya kwa Yuda, takafyuke mu minwe ya bena Kaldi, pantu akapeelwa mu minwe ya mfumu ya ku Babiloni, kabili akalanda na yo, na menso yakwe yakamona amenso ya iko”’;+  ‘kabili ikatwala Sidekia ku Babiloni, kabili e ko akekala mpaka nkamupempule,’+ e fyasosa Yehova; ‘nangu mulelwa na bena Kaldi tamwakacimfye’?”+  Na o Yeremia atile: “Icebo ca kwa Yehova nacisa kuli ine no kutila,  ‘Mona, Hanamele mwana Shalumu wiso mwaice aleisa kuli iwe, ku kusosa ati: “Shita impanga yandi iyaba mu Anatote,+ pantu ni we ukwete insambu ya kushita.”’”+  Awe Hanamele umwana wa batata mwaice alishile kuli ine, ukulingana ne cebo ca kwa Yehova, no kwingila mu Lubansa lwa Balinshi,+ kabili atile kuli ine: “Ushite impanga yandi iyaba mu Anatote,+ iyaba mu calo ca kwa Benjamini,+ pantu ni we ukwete insambu ya kuipyana ukuti ibe yobe, kabili ni we ukwete insambu ya kuishita. Shita ibe yobe.” Na ine naishileishiba ukuti cebo ca kwa Yehova.+  E ico nashitile kuli Hanamele+ mwana batata mwaice impanga iyali mu Anatote.+ Kabili namupimiine indalama+ amashekele cinelubali (7), ne sha silfere ikumi (10). 10  Kabili nalembele kalata+ no kukakatikapo icikakatikilo,+ nalengele ne nte+ ukumonako ilyo nalepima+ indalama pali sekelo. 11  E lyo nabuulile kalata wa kushitilapo, uwakakatikwepo icikakatikilo ukulingana na mafunde ne fipope,+ na kalata uushakakatikwepo icikakatikilo; 12  kabili napeele kalata wa kushitilapo kuli Baruki+ mwana Neria+ mwana Maaseya pa menso ya kwa Hanamele mwana batata mwaice na pa menso ya bakambone, abalembele pali kalata wa kushitilapo,+ pa menso ya bena Yuda bonse abaikele mu Lubansa lwa Balinshi.+ 13  Kabili naebele Baruki pa menso yabo, nati: 14  “Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele, atila, ‘Buula bakalata aba, kalata uyu uwa kushitilapo, na kalata uukakatikwepo icikakatikilo, na kalata umbi uushikakatikwepo icikakatikilo,+ ubabike mu cipe ce bumba, pa kuti bakekale inshiku ishingi.’ 15  Pantu Yehova wa mabumba, Lesa wa kwa Israele, atila, ‘Amayanda ne mpanga na mabala ya myangashi fikashitwa muli cino calo.’”+ 16  E lyo napepele+ kuli Yehova pa numa ya kupeela kalata wa kushitilapo kuli Baruki+ mwana Neria,+ nati: 17  “Iye, mwe Shikulu Mulopwe Yehova!+ Moneni, ni mwe mwapanga umuulu ne sonde ku maka yenu ayakalamba+ na ku kuboko kwenu ukwatambalikwa.+ Te kuti cimupeshe amano icintu nangu cimo,+ 18  Mwe baba ne cikuuku ku bantu amakana,+ kabili mwe bakanda abana pa filubo fya bashibo,*+ mwe Lesa wa cine, Umukulu,+ Uwa maka,+ Yehova wa mabumba+ e shina lyenu,+ 19  mwe bashifilwa ukucita ukufwaya kwenu+ kabili impalume ku milimo,+ mwe bo amenso yenu yamona imibele yonse iya bana ba bantu,+ pa kuti mupeele cila muntu ukulingana ne mibele yakwe no kulingana ne fifuma mu micitile yakwe;+ 20  mwe bacitile ifishibilo ne fipesha amano mu calo ca Egupti ifyo caishibikwa na lelo na mu bena Israele na mu bantu,+ pa kuti muipangile ishina mwe bene, ifyo lyaba buno bushiku.+ 21  Kabili mwafumishe abantu benu abena Israele mu calo ca Egupti,+ ku fishibilo na ku fipesha amano+ na ku kuboko ukwakosa na ku kuboko ukwatambalikwa na ku fya kutiinya ifikalamba.+ 22  “Mwasukile mwapeela na cino calo ico mwalapile ku fikolwe fyabo ukuti mukabapeela,+ icalo umwaba umukaka no buci.+ 23  Kabili balishile no kupyana icalo,+ lelo tabaumfwile kwi shiwi lyenu, kabili tabaendele mu mafunde yenu.+ Fyonse ifyo mwabebele ukucita tabacitile,+ e ico mwalengele ubucushi bonse ubu ukubaponena.+ 24  Moneni! Abantu nabesa no kupanga icibumba ca maloba+ ukushinguluka umusumba pa kuti bausanse,+ kabili ukapeelwa mu minwe ya bena Kaldi abaleulwisha,+ pa mulandu wa lupanga+ ne cipowe+ ne cikuko;+ kabili ico mwasosele nacicitika, na imwe mulemona.+ 25  Lelo imwe, mwe Shikulu Mulopwe Yehova, munjebele amuti, ‘Shita impanga mu ndalama,+ pabe ne nte,’+ nangu ca kuti umusumba uli no kupeelwa mu minwe ya bena Kaldi.”+ 26  E lyo icebo ca kwa Yehova caishile kuli Yeremia, no kutila: 27  “Mona, ine ndi Yehova, Lesa wa bantunse bonse.+ Bushe kwaliba icintu icingampesha amano?+ 28  E ico Yehova atila, ‘Mona, ndepeela uno musumba mu minwe ya bena Kaldi na mu minwe ya kwa Nebukadresari, imfumu ya ku Babiloni, na o akaupoka.+ 29  Kabili abena Kaldi abalelwisha uno musumba bakesa no kusonteka umulilo muli uno musumba no kuoca+ pamo na mayanda ayo bafutumwinapo icushi ca malambo kuli Baali pa mitenge ya yako no kupongolwelapo imituulo ya mwangashi kuli balesa bambi, pa kuti bankalifye.’+ 30  “‘Pantu abana ba kwa Israele na bana ba kwa Yuda bacita ifyabipa mu menso yandi, ukufuma fye ku bwaice bwabo;+ pantu abana ba kwa Israele balenkalifya na ku milimo ya minwe yabo,’+ e fyasosa Yehova. 31  ‘Pantu uno musumba, ukutula pa bushiku baukuulile, ukufika na kuli buno bushiku, undetela fye ubukali+ ne cipyu pa kuti ngufumye ku cinso candi,+ 32  pa mulandu wa bubi bonse ubo abana ba kwa Israele+ na bana ba kwa Yuda+ bacita pa kuti bankalifye,+ bena, ishamfumu shabo,+ bacilolo babo,+ bashimapepo babo,+ na bakasesema babo,+ na bena Yuda na bekashi ba mu Yerusalemu. 33  Kabili balemfutatila, no kulosha icinso kumbi;+ nangu ca kuti nalebasambilisha, nalecelela no kubasambilisha, lelo takwali nangu bamo abaleumfwa ukuti bapokelele ukusalapulwa.+ 34  Babikile ne fya bunani mu ng’anda iyainikwa ishina lyandi, pa kuti baikoweshe.+ 35  Kabili bakuuliile Baali+ ififulo fya kupepelapo ifyaba mu mupokapoka wa mwana wa kwa Hinomu,+ pa kuti boce abana babo abaume na bana babo abanakashi mu mulilo+ no kubatuula kuli Moleke,+ icintu ico nshabebele,+ kabili tacaishile mu mutima wandi ukucita ici ica bunani,+ pa kuti balenge Yuda ukubembuka.’+ 36  “E ico nomba Yehova Lesa wa kwa Israele atila pali uno musumba uo imwe muleti ukapeelwa mu minwe ya mfumu ya ku Babiloni ku lupanga na ku cipowe na ku cikuko,+ 37  ‘Moneni, nkabalonganika bonse ukufuma mu fyalo fyonse umo nkabapashila mu bukali bwandi na mu cipyu candi na mu cifukushi candi;+ nkabaleta na kuli cino cifulo no kubaleka bakekale umutelelwe.+ 38  Kabili bakaba abantu bandi,+ na ine nkaba Lesa wabo.+ 39  Kabili nkabapeela umutima umo+ ne nshila imo, pa kuti balentiina lyonse, pa kuti cikalebawamina, pamo na bana babo abakakonkapo.+ 40  Kabili nkapangana na bo icipangano ca muyayaya,+ ica kuti nshakaleke ukubakonka, ku kubacitila ifisuma;+ kabili nkabika akatiina ka kuntiina mu mitima yabo pa kuti bekafuma kuli ine.+ 41  Kabili nkasekelela pali bena pa kuti mbacitile ifisuma,+ kabili nkabalimba muli cino calo+ mu cishinka no mutima wandi onse no mweo wandi onse.’” 42  “Pantu Yehova atila, ‘Filya fine naletele pali aba bantu ububi bonse ubu ubukalamba, e fyo nkaleta no busuma bonse ubo ndesosa pali bena.+ 43  Ne mpanga ikashitwa muli ici calo+ ico imwe mukalasosa amuti: “Matololo+ umushaba umuntu ne fitekwa. Nacipeelwa mu minwe ya bena Kaldi.”’+ 44  “‘Abantu bakashita impanga mu ndalama, kukaba no kulemba pa nkalata+ no kukakatikapo icikakatikilo no kubuula inte,+ mu calo ca kwa Benjamini+ na mu ncende shashingulukako isha Yerusalemu+ na mu misumba ya kwa Yuda+ na mu misumba ya citungu ca mpili na mu misumba ya mpanga yabatama+ na mu misumba ya ku kapinda ka ku kulyo,+ pantu nkabwesha bankole babo,’+ e fyasosa Yehova.”

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “pa fifuba fya bana babo.”