Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yeremia 4:1-31

4  Yehova asosa ati, “Nga ulefwaya ukubwela, kuti wabwela kuli ine.+ Kabili nga wapoosa ifya bunani fyobe pa mulandu wa ine,+ teti ulelulumba.  Nga walapa+ auti, ‘Na pali Yehova, mu cine+ na mu mulinganya na mu bulungami!’+ ninshi inko shikamwena ipaalo muli ena, kabili shikalaitakishisha muli ena.”+  Pantu ifi e fyo Yehova asosa ku baYuda na ku ba mu Yerusalemu ati: “Limeni pa mushili apengalimwa, kabili mwilalima mu myunga iyo.+  Isembululeni pa mulandu wa kwa Yehova, kabili sembululeni imitima yenu,+ mwe baYuda na mwe ba mu Yerusalemu; pa kuti ubukali bwandi bwimwishila ngo mulilo, kabili bwibilima ica kuti mufilwe no kubushimya, pa mulandu wa mibele yenu iyabipa.”+  Shimikeni ici muli Yuda, cisabankanyeni mu Yerusalemu,+ kabili bileni, lisheni ne ntandala mu calo conse.+ Bilikisheni amuti: “Longaneni, natuye twingile mu misumba ya malinga.+  Imisheni icishibilo kuli Sione. Kabiyeni umwa kuuba. Mwi-iminina shilili.” Pantu kuli ububi ubo ndeleta ukufuma ku kapinda ka ku kuso,+ no kutobaula ukukalamba.  Afumine mu mutengo nge nkalamo,+ kabili uonaula inko nafumako;+ nafuma mu ncende yakwe pa kuti alenge icalo cobe ukuba ica kupapa. Imisumba yobe ikabongoloka no kuba ifitantaala kabili tamwakekale umuntu.+  E ico kakeni insamu* mu misana.+ Kunkunsheni pa fifuba no kuloosha,+ pantu ubukali bwa Yehova ubupya ngo mulilo tabwafuma pali ifwe.+  Yehova asosa ati, “Kabili mu nshiku shilya, umutima wa mfumu ukatompoka,+ no mutima wa bacilolo; na bashimapepo bakapapa, na bakasesema bakapeshiwa amano.”+ 10  E lyo na ine natile: “Iye, mwe Shikulu Mulopwe Yehova! Cine cine, namubepa aba bantu+ na Yerusalemu, ukuti, ‘Mukaba no mutende,’+ lelo ulupanga nalufika pali bena.” 11  Mu nshita ilya bakasosa ku bantu bandi na Yerusalemu ati: “Kuli umwela uwakaba mu matololo+ mu nshila iyasebeka uuleya ku mwana mwanakashi wa bantu bandi;+ te mwela wa kwelelako kabili te wa kusangulwilako. 12  Kulya e kulefuma umwela wa maka no kwisa kuli ine. Na ine nkabapingula.+ 13  Moneni! Akesa nga makumbi ya mfula, na maceleta yakwe yaba nge cikuuku ca mwela.+ Bakabalwe bakwe ba lubilo ukucila bakapumpe.+ We bulanda kuli ifwe pantu nabatusampila ifipe. 14  Samba ububi ubwaba mu mutima obe bonse, we Yerusalemu, pa kuti upusuke.+ Kufika lilali ukaba na matontonkanyo ayabi?+ 15  Pantu ishiwi lilebilikisha ukufuma ku Dani+ kabili lilebilikisha ubucushi ukufuma ku calo ca mpili ica kwa Efraimu.+ 16  Bilisheni ku nko. Sabankanyeni pali Yerusalemu. “Abalinshi balefuma ku calo ca kutali,+ kabili bakabilisha pa misumba ya kwa Yuda. 17  Abamushingulwike konse bali nga ba kulinda impanga iyaba pa mbilibili,+ pantu nampondokela,”+ e fyasosa Yehova. 18  “Ukalubulula pa myendele yobe ne mibele yobe.+ Ubu e bucushi ubukakwishila, pantu bukali; pantu nabufika na ku mutima obe.” 19  Nafwa mu mala, nafwa mu mala! Ku mutima kulekalipa,+ umutima ulekulunkunta.+ Teti njikale tondolo, pantu ning’umfwa ukulila kwa ntandala, ukulila kwe penga lya bulwi.+ 20  Ukutobaula kulekonka pa kutobaula, pantu nabasampa ifintu mu calo conse.+ Mu kupumikisha nabasampa amatenti yandi aya kwikalamo,+ amatenti yandi yonse mu nshita fye inono. 21  Kufika lilali nkatwalilila ukulamona icishibilo, no kumfwa ukulila kwa ntandala?+ 22  Pantu abantu bandi bawelewele.+ Tabanjishiba.+ Bana abashakwata amano; kabili abashaba na mucetekanya.+ Baba fye na mano ya kucita ububi, lelo tabaishiba ukucita icisuma.+ 23  Naloleshe icalo, kabili moneni! cali umwabula akantu kabili icibolya;+ naloleshe na mu muulu, na mo tamwali ulubuuto na kabili.+ 24  Naloleshe impili, kabili moneni! shaletenkana, no tupili tonse twalesunkana.+ 25  Naliloleshe, kabili moneni! takwali umuntunse nangu umo, ne fyuni fyonse ifya mu lwelele fyalifulumwike.+ 26  Kabili naliloleshe, moneni! ibala lya miti ya fitwalo lyasangwike amatololo, ne misumba yonse iyali mwi bala naibongololwa.+ Ni Yehova e waletele ici, pa mulandu wa bukali bwakwe ubulepya ngo mulilo. 27  Pantu Yehova atila: “Icalo conse cikaba icibolya,+ kabili bushe nshakaconaule fye conse?+ 28  E mulandu wine icalo cikaloosesha,+ no muulu ukafiita.+ Pantu ninsosa, nimpanga ukucita, kabili nshakalanguluke, nangu kubweshamo umutima.+ 29  Pa mulandu wa congo ca ba pali bakabalwe na bapoosa imifwi, aba mu musumba bonse balefulumuka.+ Nabengila mu mitengo, nabanina na pa fimabwe.+ Umusumba onse ushele fye, tamuli uuleikalamo.” 30  Nomba apo nabasampa fyonse ifyo wakwete, ulecita shani, pantu walefwala ishakashika ce, apo walefwala utwa kuikobaika utwa golde, apo walepenta ifyafiita mu menso ukuti yamoneke ayakulu?+ Waleicusha fye pa kuiyemfya.+ Abalekukumbwa nabakukaana; balefwaya umweo obe.+ 31  Pantu ning’umfwa ishiwi kwati lya mwanakashi uulwele, uulecula ngo mwanakashi uulepaapa ibeli,+ ishiwi lya mwanakashi Sione, aletusaila. Natambulula amaboko yakwe,+ ati: “Iye, we bulanda kuli ine pantu umweo wandi naunaka ku baleipayaula!”+

Amafutunoti

Abantu balefwala “insamu” nga baleloosha nelyo nga bali no bulanda.